Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1124. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
1191. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2009 izdajo priložnostni kovanci
1192. Uredba o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje
1193. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1194. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organizaciji in delovanju upravnih zvez
1195. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS
1196. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu

Sklepi

1197. Sklep o popolni ali delni razveljavitvi sklepov o olajšavah za potovanja državljanov določenih držav v Republiko Slovenijo

MINISTRSTVA

1125. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
1126. Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju
1127. Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj
1128. Pravilnik o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
1129. Pravilnik o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
1130. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov
1131. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze
1132. Sklep o vrednosti kriterijev za določanje pravic porabe finančnih sredstev delujočim in pripoznanim lokalnim akcijskim skupinam za leto 2008
1133. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 100 o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2008
1134. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 101 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2008
1135. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2008
1198. Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov
1199. Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo
1200. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih glede strokovne usposobljenosti ocenjevalcev aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev

USTAVNO SODIŠČE

1136. Odločba o razveljavitvi in ugotovitvi neskladnosti Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor, za območje Rače - Fram (prostorski plan občine Rače - Fram), spremembe in dopolnitve v letu 2004 v delu, ki se nanaša na spremembo namembnosti stavbnih zemljišč v gozd in določitev izvršitve odločbe
1137. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
1138. Sklep o zavrnitvi pobude

SODNI SVET

1139. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta predsednikov in podpredsednikov sodišč
1140. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta predsednikov in podpredsednikov sodišč

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1141. Poročilo o izidu naknadnih volitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1142. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah investicijskega sklada
1143. Sklep o programu in načinu opravljanja preizkusa znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov
1144. Sklep o podrobnejših pogojih za priznanje indeksa in za izključitev naložb na indeksni osnovi iz izračunavanja deležev naložb investicijskih skladov
1145. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1146. Sklep o imenovanju volilne komisije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1147. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji 11. volilne enote
1148. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji 12. volilne enote
1149. Sklep o imenovanju volilne komisije 13. volilne enote
1150. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena ter o višini nadomestil za njihovo uporabo

OBČINE

Ajdovščina

1151. Pravilnik o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo

Beltinci

1152. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Beltinci za razvoj obrti in podjetništva

Brezovica

1153. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica

Cerkno

1154. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2007
1155. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2008
1156. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno

Črnomelj

1157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj
1158. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Črnomelj
1159. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj
1160. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1161. Sklep o višini parkirnine za leto 2008

Dobrova-Polhov Gradec

1162. Ugotovitveni sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Prostorska enota VP 41/1-1-del Polhov Gradec

Kamnik

1163. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev
1164. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik
1165. Sklep o višini cene pomoči na domu

Kočevje

1166. Ugotovitveni sklep

Majšperk

1167. Soglasje k zvišanju cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk, družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
1168. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Novo mesto

1169. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
1170. Sklep o prenehanju veljavnosti programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina v Novem mestu

Oplotnica

1171. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Oplotnica

Poljčane

1172. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane
1173. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Poljčane
1174. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane
1175. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Poljčane
1176. Pravilnik o financiranju športa v Občini Poljčane
1177. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2008
1178. Sklep o obliki, uporabi in hrambi pečatov Občine Poljčane

Škofljica

1179. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Škofljica
1180. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Šmarješke Toplice

1181. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice

Zagorje ob Savi

1182. Odlok o sprejetju zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2007
1183. Odlok o turistični taksi v Občini Zagorje ob Savi
1184. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »Gostišča Kum v Zagorju ob Savi«
1185. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
1186. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
1187. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
1188. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča«
1189. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«
1190. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Zagorje ob Savi«

POPRAVKI

1201. Popravek Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2008
1202. Popravek Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost