Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

Št. 430-0001/2008 Ob-3349/08 , Stran 1215
1. V postopku izbire programov in projektov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2008, ki jih bo Občina Lendava sofinancirala iz občinskega proračuna, bodo izbrani tisti programi, ki bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in so v javnem interesu Občine Lendava. 2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov: – invalidska in humanitarna društva, registrirana v skladu z zakonom o društvih, – javni zavodi, ustanove in druge fizične in pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področji socialnega in zdravstvenega varstva, – druga društva in organizacije, ki izvajajo programe s področja socialnega in zdravstvenega varstva. 3. Pogoji, ki jih morajo izvajalci programov izpolnjevati: – da imajo sedež v Občini Lendava ali izvajajo dejavnost na območju Občine Lendava ne glede na sedež, če je program oziroma dejavnost namenjena za občane Občine Lendava, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje programov dejavnosti, – da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva). 4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dvignete na Občini Lendava, Glavna ulica 20, Lendava, v sprejemni pisarni, v času uradnih ur, in sicer do roka za oddajo prijav. Razpisna dokumentacija s priloženimi obrazci je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Lendava, www.lendava.si. 5. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje do 30. 4. 2008 do 12. ure. Za pravočasno se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika. 6. V roku prispele ponudbe, popolne in pravilno izpolnjene, bodo ovrednotene v skladu z merili za izbor programov. Merila so sestavni del razpisne dokumentacije. 7. Z izbranimi izvajalci programov bo župan za leto 2008 sklenil pogodbe o sofinanciranju. 8. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis – sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2008 – Ne odpiraj«. 9. Podrobnejše informacije lahko dobite pri Tereziji Biro, tel. 02/577-25-22. 10. Zahteva za objavo je bila odposlana dne 21. 3. 2008.