Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

Ob-3380/08 , Stran 1201
1. Naročnik: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI), Dunajska 156, 1000 Ljubljana. 2. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja nalog subjektov inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji s pisarnami za prenos tehnologij) in na ta način zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo ter nastajanje in razvoj novih inovativnih podjetij. Naloge in aktivnosti subjektov inovativnega okolja so prepoznane kot nujno potrebne za ustvarjanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo kot tudi za nastajanje novih inovativnih podjetij. Subjekti inovativnega okolja so koncentrirana infrastrukturna in strokovna središča katerih najpomembnejše naloge so promocija ustvarjanja znanja ter poslovnih zamisli in komercializacija le-teh. Hkrati je nadgradnja v iskanju ter soustvarjanju novih inovativnih in tehnološko naravnanih podjetniških zamisli, ki predstavljajo potrebni, vendar ne zadostni pogoj za povečanje števila novonastalih ter povečanje stopnje preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja. 3. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je podpreti opravljanje nalog vsaj 10 subjektov inovativnega okolja. 4. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja. Subjekti inovativnega okolja bodo izvajali naslednje naloge: a) Promocijo celovitega podpornega okolja in še posebej storitev inovativnega okolja: – redno diseminiranje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij; – objave v splošnih, panožnih, lokalnih in strokovnih tiskanih medijih, elektronskih medijih, radijskih in televizijskih oddajah; – izdelava, posodabljanje, osveževanje in vzdrževanje spletnih strani; – organizacija okroglih miz, javnih razprav, strokovnih posvetov in konferenc; – javne predstavitve podpornega in inovativnega okolja v radijskih in televizijskih oddajah; – promocijski članki ali druge oblike promocijskih objav v tiskanih in elektronskih medijih za promocijo inovativnega okolja; – priprava in organizacija »odprtih vrat«, s poudarkom na promociji storitev ter inkubiranih članov inovativnega okolja; – priprava in izvedba novinarskih konferenc za posredovanje ključnih dosežkov inovativnega okolja in uspehov podjetij inovativnega okolja; – priprava promocijskega materiala za inovativno okolje (zloženke, promocijske mape, brošure, katalogi, multimedijske predstavitve …); – izdajanje biltena z informacijami o ključnih uspehih podjetij za širšo javnost; – mrežno sodelovanje; – druge aktivnosti, skladne z namenom promocije celovitega podpornega okolja. b) Promocijo komercializacije znanja: – individualni razgovori s ciljno skupino; – priprava, izdelava in distribucija promocijskega materiala; – izvajanje specializiranih delavnic; – organizacija okroglih miz, javnih razprav, strokovnih posvetov in konferenc; – promocija in pospeševanje projektov povezovanja gospodarstva in centrov znanja; – promocija in pospeševanje ustanavljanja spin-off podjetij – podjetij ustanovljenih iz sodelovanja gospodarstva in centrov znanja; – prenos znanja in dobrih praks s področja komercializacije znanja s tujine; – organizacija in izvedba tehnološkega popisa inkubiranih podjetij v organizacijah podpornega okolja; – organizacija in izvedba mednarodnih poslovnih srečanj; – organizacija in izvedba predstavitev ponudnikov finančnih virov za izvedbo komercializacije znanja (povezovanje s skladi tveganega kapitala, ponudniki dolžniškega kapitala itd.); – druge aktivnosti, skladne z namenom promocije komercializacije znanja. c) Iskanje novih podjetniških zamisli: – javna zbiranja podjetniških idej; – priprava in izvedba delavnic podjetništva in ustvarjalnosti; – organizacija in izvedba tematskih tehnoloških tekmovanj; – preverjanje in vrednotenje podjetniških idej (preverjanje pobud); – organizacija tekmovanja za najboljšo podjetniško idejo in najboljši podjetniški načrt (organizacija, prostori, pogostitev, nagrade); – sodelovanje z gospodarstvom na področju oblikovanja podjetniških izzivov; – izvajanje animacijskih aktivnosti; – druge aktivnosti, skladne z namenom iskanja novih podjetniških zamisli. d) Posredovanje informacij končnim upravičencem (o ukrepih države na področju konkurenčnosti in podjetništva, ter druge informacije) – največ 10% v strukturi upravičenih stroškov: – pridobivanje ključnih informacij o ukrepih države na področju podjetništva in konkurenčnosti uporabnih za vse ciljne skupine; – ustvarjanje, posodabljanje in vzdrževanje baze končnih upravičencev; – informiranje končnih upravičencev preko elektronske pošte; – izvedba in organizacija javnih predstavitev in sestankov končnim uporabnikom o novostih in priložnostih na področju konkurenčnosti in podjetništva; – druge aktivnosti, skladne z namenom posredovanja informacij končnim upravičencem. e) Nasveti glede razvoja poslovnih idej, preizkus poslovnih idej v praksi: – identificiranje in strokovna pomoč pri oblikovanju poslovnih načrtov ustreznih za sprejem v predinkubacijsko fazo; – izvedba mentorstva nosilcem poslovnih idej za izdelavo poslovnega načrta; – nasveti pri presoji podjetniške ideje, pripravi poslovnih načrtov itd.; – priprava podjetniških zamisli do podjetniškega načrta in njihova vključitev v podporno okolje; – raziskave in študije za nosilce podjetniških idej; – druge aktivnosti, skladne z namenom učinkovitega posredovanja nasvetov pri razvoju poslovnih idej in preizkusu poslovnih idej v praksi. f) Pripravo in vzdrževanje baz podatkov o končnih upravičencih za potrebe ministrstva največ 10% v strukturi stroškov: – oblikovanje in vzdrževanje baze podatkov uporabnikov podpornih storitev; – priprava seznama inkubiranih podjetij v subjektu inovativnega okolja z opredelitvijo naslednjih informacij za vsako podjetje: datum ustanovitve, dejavnost, gibanje števila zaposlenih, gibanje prihodkov, gibanje vrednosti premoženja podjetja (aktive), ustvarjena dodana vrednost, prijava patentov, pritegnitev tujih finančnih virov; – ažuriranje baze podatkov na letnem nivoju oziroma priprava letnega poročila; – letna izvedba ankete in intervjujev med uporabniki podpornih storitev za identifikacijo potreb za nadgradnjo podpornih storitev; – druge aktivnosti z namenom priprave in vzdrževanja baz podatkov o končnih upravičencih za potrebe ministrstva. 5. Upravičeni stroški Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije bo sofinancirala upravičene stroške izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja nastale od 15. 3. 2008 do 31. 12. 2008 in na podlagi izpolnjenih pogojev iz 6.1. točke razpisa od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Stroški, ki jih bo JAPTI sofinanciral posameznim subjektom inovativnega okolja za izvajanje zgoraj navedenih nalog, so glede na kontni načrt naslednji: 40 – Stroški materiala: 400 – Stroški materiala 401 – Stroški pomožnega materiala 402 – Stroški energije 403 – Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev, vendar v višini največ do 500 EUR na mesec 404 – Odpis drobnega inventarja in embalaže 406 – Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 407 – Drugi stroški materiala 41 – Stroški storitev: 410 – Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 411 – Stroški transportnih storitev 412 – Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev 413 – Najemnine (samo prostorov za izvedbo dogodkov) 416 – Stroški intelektualnih in osebnih storitev 417 – Stroški sejmov, reklame in reprezentance 418 – Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje (stroški po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah) 43 – Amortizacija: 430 – Amortizacija neopredmetenih sredstev 431 – Amortizacija zgradb 432 – Amortizacija opreme in nadomestnih delov 433 – Amortizacija drobnega inventarja 439 – Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev 47 – Stroški dela, vendar največ do višine 50% vseh upravičenih stroškov: 470 – Plače zaposlencev 471 – Nadomestila plač zaposlencev 472 – Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 473 – Regres za letni dopust, bonitete, povračila (za prevoz na delo in z njega, za prehrano, za ločeno življenje) 474 – Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev 475 – Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev 48 – Drugi stroški (482 – Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami, s tem da je lahko cena ure največ 4 EUR). Upravičeni stroški so zgoraj navedeni stroški, ki so že bili plačani (razen za stroške, ki ne postanejo izdatki). Izkazujejo se z knjigovodskimi listinami o nastanku stroška ter dokazilom o plačilu. Podrobnejši opis dokazil za vsako vrsto upravičenih stroškov je naveden v razpisni dokumentaciji. 5.1. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov: za vse subjekte inovativnega okolja se sofinancirajo posamezne skupine upravičenih stroškov v višini največ do 95% izkazanih upravičenih stroškov. 6. Kriteriji za dodelitev sredstev Subjekt inovativnega okolja je upravičen do sofinanciranja samo v primeru, da je vpisan v Evidenco A subjektov inovativnega iz Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08). Subjektom, ki so vpisani v Evidenco A se sredstva dodelijo na podlagi naslednjega standarda v katerem so zneski določeni za obdobje 12 mesecev: Tehnološki park, ki vključuje: – 10–20 inkubirancev 50.000,00 EUR; – 21–30 inkubirancev 55.000,00 EUR; – 31 in več inkubirancev 60.000,00 EUR. Podjetniški inkubator, ki vključuje: – 10–20 inkubirancev 30.000, 00 EUR; – 21–30 inkubirancev 35.000,00 EUR; – 31 in več inkubirancev 40.000,00 EUR. Univerzitetni inkubator: – za univerzitetni inkubator, katerega doseg je do 10.000 študentov – 80.000,00 EUR; – za univerzitetni inkubator, katerega doseg je do 30.000 študentov – 100.000,00 EUR; – za univerzitetni inkubator, katerega doseg je več kot 30.000 študentov – 120.000,00 EUR. V primeru, da višina razpisanih sredstev po posameznih letih ne zadošča za sofinanciranje po zgoraj navedenem standardu, se bodo sredstva proporcionalno zmanjšala na vse prijavitelje. 6.1. Pogoji za dodelitev sredstev v letu 2009 Od posameznega prejemnika sredstev se pričakuje, da bo v letu 2008 do 31. 12. 2008 izvedel aktivnosti v spodaj navedenem obsegu. Tehnološki park: – izvedenih najmanj 8 informativno- promocijskih aktivnosti; – izvedenih najmanj 4 informativno-promocijskih dogodkov za promocijo komercializacije znanja; – obravnava najmanj 4 podjetniških zamisli; – izvedeni najmanj 2 aktivnosti posredovanja informacij končnim upravičencem; – vključeni v zagon najmanj treh podjetij; – pridobljenih in vključenih najmanj 4 novih inovativno tehnoloških podjetij; – izdelanih najmanj 16 svetovalnih zapisov; – nudenje podpornih storitev najmanj 80% vključenim inkubiranim podjetjem; – vključenih najmanj 8 novih inkubirancev v bazo podatkov; – izvedba najmanj ene ankete med uporabniki podpornih storitev z namenom identifikacije potreb podpornih storitev uporabnikov in merjenje zadovoljstva ter priprava poročila o rezultatih ankete. Podjetniški inkubator: – izvedenih najmanj 4 informativno- promocijskih aktivnosti; – izvedena najmanj 2 informativno-promocijska dogodka za promocijo komercializacije znanja; – obravnava najmanj 2 podjetniški zamisli; – izvedeni najmanj 2 aktivnosti posredovanja informacij končnim upravičencem; – vključeni v zagon najmanj dveh podjetij; – pridobljeni in vključeni najmanj 2 novi inovativni podjetji; – izdelanih najmanj 10 svetovalnih zapisov; – nudenje podpornih storitev najmanj 50% vključenim inkubiranim podjetjem; – vključenih najmanj 4 novi inkubirancev v bazo podatkov; – izvedba najmanj ene ankete med uporabniki podpornih storitev z namenom identifikacije potreb podpornih storitev uporabnikov in merjenje zadovoljstva ter priprava poročila o rezultatih ankete. Univerzitetni inkubator: – izvedenih najmanj 8 delavnic letno za ciljne skupine; – izvedenih najmanj 16 svetovalnih zapisov; – izdelanih najmanj 10 novih poslovnih načrtov univerzitetnih podjetniških skupin; – ustanovitev najmanj 4 novih podjetij, od tega najmanj enega novega raziskovalnega spin-off podjetja; – izvedenih najmanj 8 informativno-promocijskih delavnic za vse ciljne skupine uporabnikov; – izvedene najmanj 3 animacijskih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov podpornih storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju; – informiranih vsaj 7% študentov univerze o dejavnosti inkubatorja; – izvedba vsaj ene ankete med uporabniki podpornih storitev z namenom identifikacije potreb podpornih storitev uporabnikov in merjenje zadovoljstva ter priprava poročila o rezultatih ankete. Na podlagi poročila o doseženih rezultatih za leto 2008, bo JAPTI s posameznim subjektom inovativnega okolja sklenil aneks k pogodbi za sofinanciranje nalog subjekta inovativnega okolja za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. V primeru, da subjekt inovativnega okolja ne bo opravil vseh predvidenih aktivnosti za leto 2008, ni upravičen do sofinanciranja nalog v koledarskem letu 2009. 7. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev so subjekti inovativnega okolja, ki so v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) (Uradni list RS, št. 102/07) vpisani v evidenco A subjektov inovativnega okolja na podlagi Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08) in so neprofitne organizacije. 8. Pogoji za kandidiranje Na ta javni razpis se lahko prijavijo le tisti subjekti inovativnega okolja, ki so vpisani v evidenco subjektov inovativnega okolja na podlagi Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Ur. l. RS, št. 25/08). Prijavitelj mora ponudbi priložiti Akcijski načrt izvajanja nalog, ki so predmet tega javnega razpisa, za obdobje od 15. 3. 2008 do 31. 12. 2008 in posebej za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Aktivnosti v akcijskem načrtu morajo biti načrtovane tako, da bo prijavitelj lahko opravil aktivnosti ki so navedene v točki 6.1. javnega razpisa. Obvezna oblika akcijskega načrta je določena z Obrazcema B in C, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj se lahko na javni razpis prijavi samo z eno vlogo. Prijavitelj mora stroške za izvajanje nalog v okviru tega razpisa voditi na posebnem stroškovnem mestu. 9. Okvirna višina razpisanih sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja je za proračunsko leto 2008 700.000,00 EUR in za proračunsko leto 2009 pa 900.000,00 EUR. Sredstva so v proračunu RS zagotovljena na proračunski postavki 6064. 10. Obdobje za porabo sredstev: sofinancirajo se upravičeni stroški za izvedbo nalog posameznih subjektov inovativnega okolja, ki nastanejo od 15. 3. do 31. 12. 2008 oziroma na podlagi izpolnjenih pogojev pri doseganju ciljev za leto 2008 do 31. 12. 2009 in so bili plačani do predložitve zahtevka za sofinanciranje, kar upravičenec dokaže s potrdilom o plačilu. 11. Način prijave in razpisni rok Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga mora biti, ne glede na način dostave, dostavljena na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, do vključno 9. 5. 2008 do 15. ure, pod oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja v letu 2008 in 2009« ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Nepravilno označena vloga se neodprta vrne pošiljatelju ali pošiljateljici. Če na vlogi ni pošiljateljevega naslova, se vloga odpre in se pošiljatelju po ugotovitvi naslova vrne. Vloge, ki bodo prispele po roku se neodprte vrnejo pošiljatelju. 12. Odpiranje vlog Odpiranje vlog ni javno in bo 12. 5. 2008 ob 10. uri, v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Vsebina akcijskega načrta izvajanja nalog ni predmet dopolnitve vloge. 13. Obveščanje o izboru Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije. V skladu s 34. členom Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07) zoper sklep oziroma obvestilo o dodelitvi sredstev ni pritožbe. 14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije: http://www.japti.si/) ves čas ali na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, Ljubljana (glavna pisarna/8. nadstropje) od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. 15. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in sicer pri Petri Drobne. Prijavitelj sme za dodatne informacije zaprositi pisno po elektronski pošti najkasneje en delovni dan pred rokom za oddajo vloge, in sicer na e-naslov petra.drobne@japti.si. Vprašanja prijaviteljev in odgovori izvajalca bodo objavljeni na spletnem naslovu izvajalca.