Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1162. Ugotovitveni sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Prostorska enota VP 41/1-1-del Polhov Gradec, stran 2882.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Prostorska enota VP 41/1-1-del Polhov Gradec
Sklep se sprejme na podlagi ugotovitev:
1. OCENA STANJA
– Z dnem 28.4.2007 je pričel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju.
– Priprava OLN, ki je bila pričeta skladno z Zakonom o urejanju prostora se nadaljuje skladno z 98. členom ZPNačrt. V postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev aktov se bo akt sprejelo kot: Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
– V skladu z ZureP-1 so bile do sedaj v postopku priprave izvedene naslednje aktivnosti:
a./ izvedena je bila prva prostorska konferenca za OLN
b./ pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora za OLN
Na podlagi navedenih uradnih dejanj je postopek priprave obeh aktov v fazi osnutka.
2. POSTOPKI CELOVITE PRESOJE NA OKOLJE
– Postopki celovite presoje na okolje niso potrebni.
(Odločba z dne 3.8.2006, št. 35409-177/2006)
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
– Že izdelane strokovne podlage:
Idejna urbanistična-arhitekturna rešitev.
Druge strokovne podlage, ki izhajajo iz potreb posameznih nosilcev urejanja prostora se bodo izvedle glede na izkazano potrebo v postopku izdelave OPN.
Strokovne študije in elaborati se ne pripravljajo v variantah.
4. ROKI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA
+---------------------------------------------+----------------+
|Faza v postopku               |Rok izvedbe   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Presoja MOP o potrebi vodenja postopka    |avgust 2006   |
|celovite presoje vplivov na okolje      |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Prva prostorska konferenca          |oktober 2006  |
+---------------------------------------------+----------------+
|Sprejem programa priprave          |oktober 2006  |
+---------------------------------------------+----------------+
|Pridobitev smernic in strokovnih podlag   |januar 2007   |
|nosilcev urejanja prostora          |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN      |april 2008   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Javna razgrnitev OPPN            |april 2008   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Priprava predloga OPPN            |junij 2008   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora |julij 2008   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Sprejem OPPN                 |avgust 2008   |
+---------------------------------------------+----------------+
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA (zaprošeni za smernice):
1. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
2. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi indrugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana,
4. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
5. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 100 Ljubljana,
6. DRSC, Tržaška 19 a, Ljubljana,
7. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,
8. Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana – cesta,
9. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
10. KS Polhov Gradec, Polhov Gradec 13, 1355 Polhov Gardec,
11. Trnovec Milan s.p., Srednja vas 4, 1355 Polhov Gradec,
12. Občina Dobrova - Polhov Gradec, Vladimirja Dolničarja 2,1356 Dobrova,
13. Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana.
Smernice so bile zahtevane. Mnenja se pridobijo od tistih nosilcev urejanja prostora, ki so podali smernice.
6. Financiranje priprave OPPN: Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, investitor načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo OPPN. Vsa sredstva za izvedbo OPPN za VP 41/1-1 del zagotavlja g. Tomaž Schwarzmann, Konstrukcije Schwarzmann d.o.o.
7. Sklep se objavi v Uradnem listu RS, Naš časopis-uradne objave in na svetovnem spletu.
8. Sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0004/2007-2
Dobrova, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.