Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1185. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Košenina na Izlakah, stran 2916.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na svoji redni seji dne 17. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Košenina na Izlakah, ki jih je pod številko projekta 16/07 izdelal Gradbeni biro Repovž Jurij s.p., Obrtniška ulica 14, Trbovlje.
2. člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vključuje parc. št. 130 in del parc. št. 125/1 k.o. Izlake ter del parc. št. 849 k.o. Ržiše.
Velikost območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je cca 0,30 ha.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je sprememba gabarita načrtovanega individualnega stanovanjskega objekta ter sprememba namembnosti drugega objekta v vkopan garažni objekt.
3. člen
V odloku o zazidalnem načrtu Košenina na Izlakah (Uradni vestnik Zasavja št. 7/96) se v poglavju IV. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV OZIROMA POSEGOV V PROSTOR v 4. členu spremeni peti odstavek, ki se glasi:
»Prvi objekt, ki leži najniže od ostalih štirih objektov, je tlorisno atrijske zasnove z atrijem obrnjenim v hrib, tlorisnih dimenzij 18 x 15 m, objekt nad njim, kjer se teren nekoliko izravna, je tipična atrijska hiša z atrijem na jug, tlorisnih dimenzij 15 x 15 m. Višinski gabarit objektov je K + P + izkoriščeno podstrešje, višina kolenčnega zidu je lahko max. 1.20 m, naklon strešine pa 30–35°. Oblikovno sta strehi lahko razgibani – zatrepi, apsidalni zaključki, vendar enotnega naklona in kritine. Tretji objekt, ki je vklopljen v relativno strmo pobočje na rob obstoječe individualne pozidave, je polkrožne oblike tlorisnih dimenzij 24 x 13.50 m z garažo 10 x 8 m, višinski gabarit objekta je K + P + izkoriščeno podstrešje z enokapno strešino naklona 15% in kritino prilagojeno sosednjim objektom. Ker je teren precej strm, so predvideni dovozi in uvozi v garaže pri prvih dveh objektih v kletni etaži, pri tretjem pa v pritlični etaži. Pri vseh objektih bo možno izvesti dvojne garaže s platojem za obračanje pred garažami. Na skrajni severozahodni parceli je načrtovan vkopan garažni objekt s štirimi garažnimi boksi tlorisnih dimenzij 5.90 x 12.60 m, višine 3 m z ravno armiranobetonsko ploščo.«
4. člen
V odloku o zazidalnem načrtu Košenina na Izlakah se v poglavju V. REŠITVE PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE v 4. členu pri poglavju »3. Kanalizacija« pri drugem odstavku za »greznico zaprtega tipa« doda »ali malo biološko čistilno napravo«.
5. člen
V odloku o zazidalnem načrtu Košenina na Izlakah se v poglavju V. REŠITVE PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE v 4. členu pri poglavju »4. Elektro, telefonsko omrežje in plinovod« doda »KKS omrežje« ter nov odstavek, ki se glasi:
»Izgradi se KKS kabelsko omrežje s prostostoječimi omaricami in priključki do objektov.«
6. člen
Doda se novo poglavje TOLERANCE, ki se glasi:
Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem prostorskim aktom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih, prometnih, infrastrukturnih in drugih razmer ali zaradi programskih sprememb in tehničnih zahtev najdejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz okoljevarstvenega, prometno-tehničnega, ekonomskega in oblikovalskega vidika.
7. člen
Sestavni del tega odloka so tudi vsi tekstualni in grafični deli sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ter smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
8. člen
Ostala določila veljavnega odloka ostajajo nespremenjena.
9. člen
Spremembe zazidalnega načrta so stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja pristojna služba občinske uprave.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/94
Zagorje ob Savi, dne 17. marca 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.