Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

Št. 122-25/2008-232 Ob-3285/08 , Stran 1209
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva. II. Predmet javnega razpisa so: 1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva. 2. Programi za starejše. 3. Programi preprečevanja zasvojenosti. 4. Programi za otroke in mladino. III. Na razpis se lahko prijavijo: – invalidska in humanitarna društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99), – javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, ob pogoju, da: a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Slovenj Gradec, b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, c) imajo urejeno evidenco članstva, d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti, e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju, f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov. Posebni pogoji za posamezna področja: – Za področje humanitarnih in invalidskih organizacij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema invalidsko oziroma katero drugo tematiko iz področja socialnega varstva, za katero velja, da ni predmet ostalih treh področij tega razpisa. – Za področje programov za starejše se lahko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna skupina vsaj v 50% predstavlja populacijo, starejšo od 65 let. – Za področje mladinskih programov se lahko prijavijo ponudniki, ki izvajajo programe za otroke in mlade do 27 leta starosti. – Za področje preprečevanja zasvojenosti imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana sredstva niso namenjena programom zdravljenja zasvojenosti. IV. Orientacijska vrednost programov Predvidena orientacijska vrednost vseh programov v letu 2008 je 18.248,00 EUR, in sicer za: – programe pod točko 1: 5.550,00 EUR, – programe pod točko 2: 5.360,00 EUR, – programe pod točko 3: 3.663,00 EUR, – programe pod točko 4: 3.675,00 EUR, pri čemer je celoten znesek v vrednosti 3.675,00 EUR namenjen izvajanju mladinskih programov izven MKC Slovenj Gradec. V. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo v vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 14. ure. Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2008 lahko najdete tudi na internetni strani Mestne občine Slovenj Gradec z naslovom http://www.slovenjgradec.si. VI. Predložitev ponudb Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje 25. 4. 2008 ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 12. ure istega dne. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala. Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis – za področje 1 (ali 2, 3 oziroma 4, odvisno za katero področje se ponudba podaja). V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več programi na različna področja, mora biti ponudba podana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več programov istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej izdelano ponudbo. VII. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika dne 5. 5. 2008. Odpiranje ponudb ni javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot nepopolna. VII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 120 dni od dneva odpiranja ponudb.