Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

Št. 1/2008 Ob-3282/08 , Stran 1205
I. Predmet razpisa Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi športa pod pogoji in v skladu z letnim programom športa v Občini Brezovica, upoštevajoč proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2008 je tolikšna, kot jo določa Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2007–2008, in sicer gre za sredstva v višini 76.577,00 EUR. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Letnim programom športa za leto 2008, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije. Izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav. II. Razpisni pogoji Za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov: – športna društva in klubi; – zveza športnih društev; – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v občini ali so nosilci in izvajalci športne dejavnosti, katerih člani so vrhunski športniki s stalnim prebivališčem v Občini Brezovica, – izvajajo program za občane Brezovice (vsaj polovica udeležencev prijavljenega programa mora imeti stalno prebivališče v Občini Brezovica), – imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem letu, – ob prijavi na razpis ali že prej občini dostavijo tudi poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem letu in plačani članarini v zadnjem koledarskem letu, kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih ter podatke o evidenci članstva, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke: ime in priimek ter naslov bivališča in – občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke. III. Rok in način prijave Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditve, izpolnjene na predpisanih obrazcih, ki jih lahko prejmejo na Občini Brezovica, Oddelek za družbene dejavnosti. Predlagatelji programov lahko razpisno dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh Občine Brezovica, http://www.brezovica.si/. Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo: – oddani po določenem roku za oddajo prijav, – neustrezno naslovljeni in – nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. Zadnji rok za zbiranje prijav je 29. 4. 2008, poslano priporočeno po pošti s poštnim žigom 29. 4. 2008, ali oddane osebno na Občino Brezovica do 12. ure. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za šport 2008!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja. IV. Postopek obravnave prijav V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje programov športa v Občini Brezovica, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008 za namene, za katere so bila dodeljena. Nepopolne vloge bodo morali vlagatelji v naknadno določenem roku dopolniti, sicer se bo vloga zavrgla. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prijav. Dodatne informacije: Občina Brezovica, Oddelek za družbene dejavnosti, Matej Černetič, tel. 01/360-17-78.