Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1155. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2008, stran 2877.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 11. redni seji dne 20. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Cerkno za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine in javnega sektorja na ravni občine. S proračunom za leto 2008 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Cerkno.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov           Proračun leta
                        2008 (v eur)
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     5.775.331
     TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)         3.989.534
70    DAVČNI PRIHODKI              3.275.371
     700 Davki na dohodek in dobiček      2.997.554
     703 Davki na premoženje           163.842
     704 Domači davki na blago in        113.975
     storitve
71    NEDAVČNI PRIHODKI              714.163
     710 Udeležba na dobičku in dohodki     608.467
     od premoženja
     711 Takse in pristojbine           3.005
     712 Denarne kazni               1.387
     713 Prihodki od prodaje blaga in       72.532
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         28.772
72    KAPITALSKI PRIHODKI             239.411
     720 Prihodki od prodaje osnovnih      223.411
     sredstev
     722 Prihodki od prodaje zemljišč       16.000
     in nematerialnega premoženja
73    PREJETE DONACIJE               4.500
     730 Prejete donacije iz domačih        4.500
     virov
74    TRANSFERNI PRIHODKI            1.540.112
     740 Transferni prihodki iz drugih     1.540.112
     javnofinančnih inštitucij
78    PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE      1.774
     787 Prejeta sredstva od drugih        1.774
     evropskih inštitucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)      7.193.846
40    TEKOČI ODHODKI              1.711.648
     400 Plače in drugi izdatki         275.896
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        45.507
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve     1.165.856
     403 Plačila domačih obresti         11.124
     409 Rezerve                 213.265
41    TEKOČI TRANSFERI             1.605.562
     410 Subvencije                62.391
     411 Transferi posameznikom         703.077
     in gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          164.392
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači transferi      675.702
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           3.705.241
     420 Nakup in gradnja osnovnih       3.705.241
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           171.395
     431 Investicijski transferi         92.059
     pravnim in fizičnim osebam, ki
     niso proračunski uporabniki
     432 Investicijski transferi         79.336
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK           –1.418.515
     (PRIMAJNKLJAJ) I.-II.
B)    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       38.578
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750
     +751 +752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        38.578
     750 Prejeta vračila danih posojil      38.578
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        38.578
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
C)    RAČUN FINANCIRANJA
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)             576.407
50    ZADOLŽEVANJE
     500 Domače zadolževanje           576.407
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)            36.360
55    ODPLAČILO DOLGA
     550 Odplačilo domačega dolga         36.360
IX.   PREMEMBA STANJA SREDSTEV NA        –839.890
     RAČUNIH
X.    NETO ZADOLŽEVANJE              540.047
XI.   NETO FINANCIRANJE             1.418.515
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.     839.890
     12. 2007
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov izkazuje izdatke proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po posameznih programih, letih in virih financiranja.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostnih možnostih proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah,
– turistična taksa,
– sredstva proračunskega stanovanjskega sklada,
– donacije in druga namenska sofinanciranja,
– prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna in jih krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom,
– drugi prihodki katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Namenski viri sredstev, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljeni, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge oziroma projekte, za katere so opredeljeni.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom. Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se dodeljujejo v obliki mesečnih dotacij na podlagi sklenjenih pogodb, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti. Sredstva za amortizacijo se v obliki dotacij nakazujejo trimesečno, sredstva za ostale investicijske transfere pa na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
8. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij (za skupino postavk »42 – investicijski odhodki« in »43 – investicijski transferi« – dejavnosti) ne smejo presegati 60% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne smejo presegati 25% pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti:
– ki se v celoti ali v pretežnem deležu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij,
– za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitve v proračunu naslednjega leta iz drugega odstavka tega člena, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezen projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v investicijskem programu, pod pogojem, da je investicija vključena v proračun tekočega leta.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunske rezerve – stalna rezerva, ki je namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije,
– odloča o dinamiki porabe sredstev proračuna,
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu ne presega 22.951 EUR,
– na predlog neposrednega uporabnika lahko samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta. O povečanju projekta nad 20% odloča občinski svet,
– odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do višine 10% proračunske postavke, o čemer mora polletno poročati občinskemu svetu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
10. člen
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
11. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2008, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
12. člen
Za leto 2008 se oblikuje stalna rezerva v višini 86.374 EUR, splošna proračunska rezervacija pa v višini 20.865 EUR.
Proračunska rezerva – stalna rezerva je namenjena za financiranje izdatkov za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah.
Splošna proračunska rezervacija pa se razporeja za nepredvidene namene, opredeljene v 42. členu Zakona o javnih financah, in sicer:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva proračunskih rezerv se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezerve – stalne rezerve v posameznem primeru do višine 4.170 EUR odloča župan na predlog za finance pristojne službe občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili, o uporabi sredstev, ki presegajo to višino pa odloča občinski svet z odlokom.
13. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga, če je le-ta manjši od stroškov postopka sodne izterjave.
14. člen
Pravni posli, ki jih prevzame krajevna skupnost in presegajo 6.259 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem sveta krajevne skupnosti in župana, sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2008 zadolži do višine 576.407 EUR in sicer 393.307 EUR za obnovo objekta »Dijaški dom« in 183.100 EUR za obnovo ceste Straža–Otalež–Jazne–Sovodenj.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
18. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkno v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2008-2
Cerkno, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.