Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

SV 195/2008 Ob-3388/08 , Stran 1239
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 26. 3. 2008, opr. št. SV 195/2008, je bilo trisobno stanovanje št. 16 v 3. nadstropju in enako oštevilčeni kletni prostor, vse v večstanovanjski stavbi na naslovu Gosposvetska ulica 13, Kranj, stoječi na zemljišču parc. št. 887/6, k.o. Kranj, vl. št. 2356, v skupni izmeri 69,40 m2, last zastavitelja Stanislava Gruma, Gosposvetska ulica 13, Kranj, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 12. 1993, sklenjene s Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije kot prodajalcem, zastavljeno v korist zastavne upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR s pripadki, z obrestno mero v višini vsote 6-mesečnega Euribor + 1,30 odstotnih točk letno ter zapadlostjo zadnje anuitete 31. 3. 2023.