Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1186. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«, stran 2916.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 129/06, ZOFVI-F), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 prečiščeno besedilo in 31/07) in 88. člen Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03 in Uradni list RS, št. 64/04, 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 10.redni seji dne 17. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče« (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/97, 2/99), se spremeni drug odstavek 16. člena tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.«
Za zadnjim devetim odstavkom 16. člena se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci in starši vseh podružničnih šol.«
2. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,
– mnenje lokalne skupnost, na območju katere ima šola sedež,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo.
Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če lokalna skupnost, učiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka, svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
3. člen
V 26. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
4. člen
Vse ostale določbe Odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01203-5/97
Zagorje ob Savi, dne 17. marca 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.