Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (OdNODMN-A)

Sklepi

1204. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
1205. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
1206. Sklep o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
1207. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
1208. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1209. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1210. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1211. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1212. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1213. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1214. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
1215. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
1216. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti
1217. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, ki je lahko podlaga za odločanje o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem Državnem tožilstvu Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem nadzora po Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02 – uradno prečiščeno besedilo), za spremembo zakonodaje in za druge odločitve v skladu z ustavnimi pristojnostmi državnega zbora
1218. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1219. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1220. Odlok o razveljavitvi Odloka o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih

MINISTRSTVA

1221. Pravilnik o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih
1222. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin

USTAVNO SODIŠČE

1223. Odločba o ugotovitvi neustavnosti Zakona o ohranjanju narave ter o razveljavitvi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave

BANKA SLOVENIJE

1224. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob predsedovanju Evropski uniji v prodajo in obtok
1225. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika v prodajo in obtok

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1226. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB5)
1227. Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo
1228. Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

OBČINE

Borovnica

1263. Sklep o potrditvi nadomestnega mandata
1264. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Borovnica

Brežice

1229. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
1230. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1346/3 k.o. Pavlova vas

Črnomelj

1231. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj

Dobje

1232. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2008

Dobrna

1233. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2007
1234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna
1235. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Grosuplje

1236. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje

Ig

1237. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
1238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ig
1239. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig

Kobarid

1240. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2008
1241. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Tolmin

Kranj

1265. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada CERO

Lendava

1242. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov v Dolgi vasi

Litija

1243. Obvezna razlaga 18. čelna – tabele 5, Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna

Ljubno

1244. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2007

Metlika

1245. Obvezna razlaga druge točke 9. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 v Občini Metlika
1246. Obvezna razlaga drugega odstavka 8. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja mesta Metlika M-5
1247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika
1248. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Miren-Kostanjevica

1249. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008
1250. Sklep o višini povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami v Občini Miren - Kostanjevica v letu 2007

Mislinja

1266. Sklep o javni razgrnitvi Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenih pogojih (PUP) za Občino Mislinja

Oplotnica

1251. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2008
1252. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica

Podlehnik

1267. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2008
1268. Sklep o imenovanju Komisije za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Postojna

1269. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega Širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

Puconci

1253. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Puconci

Slovenske Konjice

1254. Sklep o javni razgrnitvi Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta »VBM«

Šmartno pri Litiji

1255. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del)

Štore

1270. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnega prispevka v Občini Štore

Tabor

1256. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2008

Turnišče

1257. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2008

Zagorje ob Savi

1258. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in rezervacije v Vrtcu Zagorje ob Savi
1259. Sklep o ceni za vodenje in koordinacijo storitve »pomoč družini na domu«

Zavrč

1260. Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu

Žalec

1261. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šempeter ob Strugi
1262. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

POPRAVKI

1271. Popravek Sklepa o nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
1272. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu mestno jedro Črnomelj
1273. Popravek Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava
1274. Popravek Sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Občine Tišina za obdobje januar–junij 2008

Razglasni del

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti