Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ig, stran 3029.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS-UPB1 in 21/06) in 30. in 55. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 129/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami) je Občinski svet Občine Ig na 11. redni seji dne 19. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ig
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ig (Mostiščar – Uradne objave, št. 2/00) se 17. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava v režijskem obratu, ki je nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, lahko opravlja dejavnosti obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb:
– preskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
– vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, avtobusnih postajališč ...,
– urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, zelenih površin in površin za pešce,
– upravljanje in vzdrževanje nepremičnin,
– komunalno opremljanje in gospodarjenje z zemljišči,
– zimska služba,
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– vodenje programa javnih del,
– plakatiranje in obveščanje,
– urejanje pokopališč in pokopališka in pogrebna dejavnost,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o gospodarskih javnih službah in v zakonu.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010/002/2008
Ig, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost