Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1231. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, stran 3023.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Črnomelj izdajam
S K L E P
o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja Občine Črnomelj
Občina Črnomelj je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in Programa priprave (Uradni list RS, št. 41/05) pričela s pripravo nove občinske prostorske dokumentacije. V tem času je občina pridobila smernice nosilcev urejanja prostora in zagotovila potrebne strokovne podlage. Tako je doslej pridobila vse obvezne in potrebne strokovne podlage za kvalitetno pripravo strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter izdelala osnutek SPRO in variantne rešitve urbanistične zasnove mesta (v nadaljevanju: UZ), vendar gradiv še ni javno razgrnila.
V okviru postopka je občina poleg prve prostorske konference, na kateri je bil potrjen program priprave, obvestila sosednjim občinam, pridobila tudi odločbo o obvezi izdelave CPVO za potrebe SPRO.
Glede na stanje in težnje v prostoru kakor tudi politiko urejanja slovenskega prostora je priprava Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: OPN) potrebna predvsem zaradi naslednjih vsebinskih razlogov:
– razvojne potrebe občine po novih stanovanjskih in poslovnih površinah ter turističnih območjih,
– pospešitev razvoja občine v odnosu do regije in Bele krajine kot celote se ter v smislu prekomejnega sodelovanja z Republiko Hrvaško za bolj usklajen prostorski razvoj in z njim povezan razvoj prometne in druge infrastrukture,
– policentrični razvoj naselij v občini,
– učinkovitejše načrtovanje prometne in druge infrastrukture v občini,
– pospešeni razvoj tržnega gospodarstva,
– spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi prostorskih opredelitev prostorskega razvoja občine,
– sanacija degradiranih območij,
– spremembe namenske rabe prostora.
Veljavni prostorski plan je potrebno na podlagi ZPNačrt nadomestiti z OPN, ki bo opredelil prostorski razvoj občine in usmeritve za urejanje prostora v Občini Črnomelj v novih družbeno gospodarskih pogojih, tehnološki globalizaciji in članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji. Pravno podlago za pripravo OPN predstavlja prvi odstavek 95. člena ZPNačrt.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Vse do sedaj izdelane strokovne podlage so primerne in uporabne za priprave OPN, smiselno se dopolnijo skladno z zakonskimi in podzakonskimi določili. V postopku priprave OPN je potrebno izdelati še urbanistične načrte za posamezna naselja.
3. Roki za pripravo
Priprava OPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Faza             |Nosilec      |Rok/dni   |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|sklep o pripravi OPN     |župan       |   1   |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|izdelava strokovnih podlag  |izdelovalec    |   60   |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|izdelava osnutka OPN     |izdelovalec    |   45   |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|pridobivanje smernic     |MOP na podlagi  |   37   |
|               |vloge občine   |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|dopolnjen osnutek in izdelava|izdelovalec    |   45   |
|okoljskega poročila     |         |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|javna razgrnitev in javna  |občina,      |   37   |
|obravnava          |izdelovalec    |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|zavzemanje stališč do pripomb|občina,      |   20   |
|               |izdelovalec    |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|potrditev stališč do pripomb |občinski svet,  |   10   |
|in seznanitev javnosti    |občina      |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|priprava predloga OPN    |izdelovalec    |   30   |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|vloga ministrstvu za mnenja |občina      |   7   |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|ministrstvo pridobi mnenja  |MOP        |   21   |
|nosilcev urejanja prostora  |         |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|sklep o potrditvi      |pristojno     |   30   |
|sprejemljivosti vplivov   |ministrstvo    |       |
|izvedbe OPN na okolje    |         |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|sklep MOP o potrditvi    |minister     |   17   |
|predloga OPN         |         |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|sprejem odloka na občinskem |občinski svet   |   30   |
|svetu            |         |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
Okviren čas za dokončanje celotnega postopka je 13 mesecev.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti za potrebe OPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor – področje poselitve;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje – področje okolja;
– Agencija RS za okolje – področje okolja;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode – področje rabe in upravljanja z vodami;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save – področje rabe in upravljanja z vodami;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja – področje ohranjanja narave;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za politiko ohranjanja narave, OE Novo mesto – področje ohranjanja narave;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor – področje kmetijstva;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – področje gozdarstva;
– Zavod za ribištvo Slovenije;
– Zavod za gozdove Slovenije – področje gozdarstva;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto – področje gozdarstva;
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto poda izhodišča za ohranjanje narave;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino – področje varstva kulturne dediščine;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – varstvo kulturne dediščine;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto – varstvo kulturne dediščine;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Sektor za planiranja in analize, OP Novo mesto – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Družba RS za avtoceste – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, OP Novo mesto – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo – področje prometa;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo – področje mineralnih surovin, rudarstva;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije – področje telekomunikacij;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo – področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Enota Maribor – področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Geoplin plinovodi d.o.o. – področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Eles PE – področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg – področje blagovnih rezerv;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – področje zaščite in reševanja;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo – področje obrambe;
– Ministrstvo za zunanje zadeve;
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo – omrežje ustanov zdravstvene dejavnosti;
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva – omrežje izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega in srednjega šolstva;
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport – za razvoj športa in športne infrastrukture;
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo – omrežje visokih in znanstvenih ustanov višjega in visokega šolstva;
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda izhodišča za zagotovitev ustreznega števila in strukture delovnih mest ter razvoja socialne infrastrukture;
– Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in splošne zadeve poda izhodišča za ravnanje s skupnim premoženjem države, investicijami in stanovanjskimi zadevami;
– Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj;
– Občina Črnomelj – področje občinskih cest;
– Javno podjetje Komunala Črnomelj – področje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja;
– Hydrovod d.o.o. Kočevje – področje vodovodnega omrežja;
– Elektro Ljubljana d.d. DE Elektro Novo mesto – področje energetike;
– Elektro Ljubljana d.d. DE Elektro Kočevje – področje energetike;
– Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana – področje energetike;
– Petrol plin d.o.o. – področje energetike;
– Telekom Slovenije d.d. – področje telekomunikacij in zvez.
Nosilci urejanja prostora na državni ravni so ministrstva, agencije, uradi in zavodi, pristojni za posamezna področja in prostorske ureditve po zakonih. V skladu s 47. členom ZPNačrt pridobiva smernice nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in prostora na osnutek prostorskega načrta.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih naknadno vključi v postopek.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-16/2007
Črnomelj, dne 25. marca 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost