Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1241. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Tolmin, stran 3031.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) ter Statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 28/95) je Občinski svet Občine Kobarid na 9. redni seji dne 19. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Tolmin
1. člen
V odloku o ureditvi cestnega prometa v Občini Tolmin (UG 11/84, 9/87, 7/89, 7/91) se poglavje »KAZENSKE DOLOČBE« spremeni tako, kot sledi:
»V. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z denarno kaznijo 40,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v cestnem prometu v zvezi z opravljanjem dejavnosti:
1. Uporabnik oziroma lastnik vozila, če dovoli parkirati tovorno motorno vozilo in avtobus izven parkirnih prostorov določenih za to vrsto vozil (13. člen).
2. Javna ali zasebna šola oziroma vzgojno varstvena ustanova če:
– ne skrbi za organizirani prehod otrok čez vozišče, v posameznih skupinah na označenih prehodih za pešce;
– nima izdelanih in stalno izobešenih na dobro vidnem mestu v poslovni stavbi načrtov najvarnejše poti od šole do doma;
– na prvih roditeljskih sestankih ne seznani staršev z načrtom najvarnejše poti in o nevarnostih za otroke na tej površini.
3. Upravljavci prometnih površin, če ne poskrbijo za predpisano gradnjo in vzdrževanje prometnih površin (20. člen).
4. Izvajalec del, če prične delo na prometni površini ali ob prometni površini, preden je bilo izdano gradbeno dovoljenje (20. člen).
5. Upravljavec prometne površine, če izroči v promet na novo zgrajeno ali rekonstruirano prometno površino pred izdajo uporabnega dovoljenja (21. člen).
6. Izvajalec del, če ne pridobi od upravljavca ceste ustreznega dovoljenja (prvi odstavek 22. člena).
7. Upravljavec prometne površine, če ne izda ustreznega dovoljenja in ne predpiše ustreznih varstvenih ukrepov na zahtevo izvajalca (22. člen).
8. Izvajalec del:
– če del na javni prometni površini vidno ne označi in zavaruje s predpisanim prometnimi znaki;
– če ponoči in ob bistveno zmanjšani vidljivosti ovire ne označi še s svetlobnimi znaki in je po potrebi ne osvetli;
– če prometnih znakov in napisov, ki opozarjajo na delo na cesti, ne odstrani ali jih ne zakrije takoj, ko niso več potrebni.
9. Izvajalec del, če zaradi rednih vzdrževalnih del na prometni površini ali na objektih ob cesti brez dovoljenja zasedel del ceste tako, da je ostalo za promet vozil manj kot 3 metre proste cesten površine po širini; (24. člen).
10. Izvajalec del:
– ne povzame vse potrebne in predpisane ukrepe za zagotovitev optimalne varnosti udeležencev v prometu ter v ta namen s prometnimi znaki, označbami in opozorilnimi napisi ne opozarja na vrsto nevarnosti oziroma gradbišča ne zavaruje z varnostno ograjo;
– v primeru, da je potrebno pri izvajanju del zasesti pločnik, stezo ali del vozišča tako, da se postavi oder – ne spelje pod odrom takega prehoda za pešce, ki je zavarovan pred padanjem materiala, vode, razsvetljen in urejen za varno hojo.
11. Če pri izvajanju del na cesti zaustavi promet ali kako drugače ovira promet na cesti z nedovoljenimi dejanji in ji ni bilo izdano dovoljenje za prepoved prometa (26. člen).
12. Upravljavec oziroma vzdrževalec prometne površine, če ne postavi in redno vzdržuje prometne signalizacije v skladu s predpisi in ne vodi evidenco o teh znakih (27. člen).
13. Kdor ne upošteva odredbe pristojnega organa o znižanju žive meje, dreves ali objekta (31. člen).
Z denarno kaznijo od 20 do 220 EUR se kaznuje tudi posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
34. člen
Z denarno kaznijo 40,00 EUR se kaznuje takoj na mestu posameznik:
1. ki parkira vozilo na cesti ali ulici tako, da je za vožnjo ostalo manj kot tri metre proste cestne površine po širini
2. ki parkira vozilo pred vhodnimi vrati dvorišč, poslovnih prostorov, stanovanjskih objektov ipd.
3. ki parkira vozilo pred prostori določenimi za posode za smeti oziroma odvoz smeti
4. ki parkira vozilo nad komunalnimi objekti (hidranti, jaški)
5. ki parkira vozilo na pločnikih, stezah za pešce in prehodih za pešce, kolesarskih stezah, na urejenih zelenicah, parkih ter v križiščih
6. ki parkira vozilo na trgih, če parkiranje ni posebej urejeno
7. ki na parkirnem prostoru, kjer je parkiranje časovno omejeno na vidnem mestu v notranjosti vozila ne namesti parkirne ure
8. ki parkirne ure ne naravna na čas prihoda na parkirni prostor
9. ki po izteku dovoljenega časa za parkiranje vozila ne odpelje
10. ki v času razkladanja, nakladanja in v drugih primerih, razen v primerih zastoja prometa ali ravnanja po prometnih znakih, pusti motor ustavljenega vozila obratovati več kot tri minute
11. ki parkira tovorno motorno vozilo ali avtobus izven parkirnega prostora določenega za parkiranje takih vozil
12. če vozi vozilo po sprehajalnih stezah, parkih, zelenicah, pločnikih ali drugih površinah namenjenih pešcem
13. ki prisloni kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo ob cestni robnik ali rob pločnika ali ob zgradbo ali drevo ob javni prometni površini in tako prislonjeno vozilo ovira promet ali predstavlja nevarnost za udeležence v prometu
14. ki ustavi avtobus na mestu, ki ni določeno za avtobusno postajališče ali izven izogibališč
15. kdor parkira vozilo na mestu rezervirano za invalida.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-10/08
Kobarid, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti