Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1269. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega Širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, stran 3060.

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 (v nadaljevanju ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 12. seji dne 18. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega Širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok predstavlja pravno podlago za izpeljavo projektov na področju gradnje Širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Postojna (v nadaljevanju širokopasovno omrežje). Prav tako določa predmet, pravice in obveznosti javno zasebnega partnerja, postopek izbire partnerja in merila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Postojna.
2. člen
(javni interes)
Ugotovi se, da na območju Občine Postojna obstaja javni interes za izvedbo projektov gradnje, upravljanja in vzdrževanja omrežja elektronskih komunikacij.
Zaradi hitrejše doseganja ciljev, določenih tudi v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023 in katerih namen je omogočiti vsem državljanom Republike Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta, se projekti izvedejo v obliki javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP).
3. člen
(oblika izvedbe)
(1) JZP na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja omrežja elektronskih komunikacij se izvede v obliki pogodbenega partnerstva in sicer kot koncesijsko razmerje med Občino Postojna in zasebnim partnerjem. Pri tem se uporabi BOT (Build-Operate-Transfer) model lastninske pravice.
(2) Postopek izbire zasebnega partnerja se izvede z javnim razpisom.
4. člen
(organizacijska zasnova izvajanja JZP)
JZP se izvaja na način, da pride do sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri izvedbi projektov navedenih v 2. členu tega odloka na območju Občine Postojna. S tem se pričakuje naslednje pozitivne učinke:
– znižanje proračunskih izdatkov in pridobitev dodatnega kapitala,
– spodbujanje razvoja različnih storitev,
– povečanje učinkovitosti javnih institucij in gospodarstva,
– hitrejši dostop do znanja in s tem razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi v manj razvitih krajih.
5. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)
(1) JZP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij se bo izvajalo na določenem območju Občine Postojna.
(2) Podrobnejša prostorska zasnova je določena z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Postojna, ki ga sprejeme občinski svet.
6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:
– izdelavo projektne dokumentacije (PGD, DIIP),
– izgradnja infrastrukture v določenih rokih,
– dostop do storitev določenim naseljem v Občini Postojna,
– upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja v skladu s predpisanimi pogoji na način, ki bo omogočil dostop vsem zainteresiranim ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji,
– nadgradnja v skladu s potrebami in pogoji,
– upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklenjenih pravnih poslov.
7. člen
(Uporaba storitev JZP)
Zasebni partner mora v sodelovanju z javnim partnerjem zagotoviti uporabo storitev JZP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij uporabnikom enake kategorije pod enakimi pogoji. Splošne pogoje za uporabo storitev določi zasebni partner s soglasjem javnega partnerja.
Prav tako se določijo pravice in obveznosti uporabnikov storitev, način njihovega upravljanja ter varstva.
8. člen
(Način financiranja)
Projekti JZP se financirajo iz:
– zasebnih sredstev,
– proračunskih sredstev,
– s pridobivanjem sredstev iz državnega proračuna za kohezijsko politiko in evropskih sredstev za regionalni razvoj, ki jih za to področje z razpisi namenja Evropska unija oziroma druge institucije iz tega območja.
Financiranje se določi s posebno pogodbo za vsak projekt JZP.
9. člen
(Ostale določbe)
Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi projektov JZP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na podlagi izkazanega interesa zagotavljal dostop do javnih evidenc s katerimi upravlja. Prav tako zasebni partner nudi strokovno podporo v tolikšnem obsegu, kot se bo določilo v projektni dokumentaciji posameznega projekta JZP.
10. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2008
Postojna, dne 18. marca 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost