Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1264. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Borovnica, stran 3056.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 ZVCP-1-UPB4) in 7. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 12. redni seji dne 13. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Borovnica
1. člen
S tem sklepom občinski svet ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Borovnica (v nadaljevanju: svet) zaradi načrtovanja in usklajevanja nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Borovnica.
2. člen
Naloge sveta so:
– obravnava in ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu v Občini Borovnica,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na ravni Občine Borovnica z vsemi organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti cestnega prometa,
– skrbi za izvajanje prometne vzgoje,
– skrbi za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini,
– sodeluje s pristojnim ministrstvom in drugimi organizacijami s področja varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji.
3. člen
Postopek imenovanja vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Svet šteje 7 članov, ki jih na podlagi predlogov udeleženih organizacij imenuje Občinski svet Občine Borovnica za obdobje mandata članov občinskega sveta, ki jih je imenoval.
4. člen
Sestava sveta je sledeča:
– predstavnik Občinskega sveta Občine Borovnica, predsednik sveta,
– predstavnik Policijske postaje Vrhnika,
– predstavnik občinskega (medobčinskega) redarstva,
– predstavnik Komunalnega podjetja Vrhnika,
– predstavnik javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja,
– predstavnik sveta staršev javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja,
– predstavnik občinske uprave, tajnik sveta.
5. člen
Svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Kolikor svet ne sprejme lastnega poslovnika o delu, uporablja neposredno poslovnik občinskega sveta.
Strokovne in administrativno tehnične naloge za svet opravlja pristojni delavec občinske uprave, ki ga s sklepom imenuje župan.
6. člen
Svet je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu Občine Borovnica. Svet do 30. marca tekočega leta poroča občinskemu svetu o stanju na področju varnosti in delu v preteklem letu.
7. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se zagotavljajo na podlagi letnega programa dela v občinskem proračunu. Svet lahko del finančnih sredstev za izvajanje svojih nalog pridobiva tudi iz drugih virov in prihodkov.
8. člen
Člani sveta, razen člana iz občinske uprave, imajo pravico do sejnin v skladu z veljavnim pravilnikom, ki določa plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0001/2008-1
Borovnica, dne 13. marca 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost