Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1244. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2007, stran 3033.

Na podlagi 9 člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 72/05, 60/07), ter 17. in 31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na svoji 12. redni seji dne 20. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ljubno za leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Ljubno za leto 2007.
2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v letu 2007:
+--------------------------------------------------------------+
|A.) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH           |
|UPORABNIKOV                          |
+---------------------------------------------+----------------+
|I. Skupaj prihodki              |    2.181.589|
+---------------------------------------------+----------------+
|II. Skupaj odhodki              |    2.050.583|
+---------------------------------------------+----------------+
|III. Proračunski presežek (I.-II.)      |     131.006|
+---------------------------------------------+----------------+
|                       |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|B.) IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|        |
+---------------------------------------------+----------------+
|IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja |        –|
|kapitalskih deležev             |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|V. Dana posojila in povečanje kapitalskih  |        –|
|deležev                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|VI. Prejejta minus dana posojila in spremembe|        –|
|kapitalskih deležev (IV. – V.)        |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|                       |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|C.) IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA        |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|VII. Zadolževanje              |        –|
+---------------------------------------------+----------------+
|VIII. Odplačilo dolga            |        –|
+---------------------------------------------+----------------+
|IX. Sprememba stanja na računu (I.+IV.+VII.- |     131.006|
|II.-V.-VIII.)                |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|X. Neto zadolževanje (VII.-VIII. – IX.)   |        –|
+---------------------------------------------+----------------+
|XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)      |    –131.006|
+---------------------------------------------+----------------+
|XII. Stanje sredstev na računih ob koncu   |     100.177|
|preteklega leta               |        |
+---------------------------------------------+----------------+
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finačnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeti v izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, v izkazu računa finančnih terjatev in naložb, v izkazu računa financiranja, v izkazu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, izkazu stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07-03/2008
Ljubno, dne 20. marca 2008
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost