Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1262. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, stran 3054.

Na podlagi petega odstavka 61. in tretjega odstavka 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) v povezavi s 23., 73., 77. in 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 3. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta (UN) za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem)
S tem Odlokom se v skladu s Strategijo prostorskega razvoja RS (Uradni list RS, št. 76/04) sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu (v nadaljevanju: UN) za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96, 117/04), ki je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99) in spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00, 94/02) in so podlaga za spremembe in dopolnitve urbanističnih planskih aktov, za potrebe uveljavitve tega Odloka.
2. člen
(sestavni deli UN)
Sestavni deli sprememb in dopolnitev UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem so:
I. Pregled vsebine z uvodnimi listi,
II. Besedilo odloka,
III. Kartografski del,
IV. Priloge.
3. člen
Spremembe in dopolnitve UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem je izdelalo podjetje CONSTRUCTA d.o.o., Ljubljana, v decembru 2007, pod številko projekta 446/05(UN).
4. člen
5. člen Odloka se spremeni tako, da se za sedmim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»5/1, 5/2, 5/3 podenote enote št. 5: območje križišča Celjske ceste in ceste Ob železnici.«
5. člen
25. člen Odloka se premeni tako, da se glasi:
»V 5. ureditveni enoti je na vzhodni strani objektov Mercator-Era predvidena dozidava s podobno dejavnostjo za katero veljajo naslednji pogoji:
– etažnost: P (višina kot pri že dozidanem objektu)
– bruto gabarit: 1050 m2
– okvirne tlorisne dimenzije: 42 x 25 m.
V ureditveni podenoti 5/1 je predvidena prostostoječa novogradnja s trgovsko oziroma poslovno dejavnostjo, za katero pa veljajo naslednji pogoji:
– etažnost: P + 2 + M
– bruto gabarit: 500 m2
– okvirne tlorisne dimenzije: 20 x 25 m
– gradbena črta se prilagaja obstoječim in predvidenim trgovskim objektom Mercator-Era in njihovemu odmiku od Celjske ceste.
Pogoji za oba objekta:
– Napajanje za oba objekta se vrši preko preoblikovanih dovoznih poti in parkirnih površin. En nov dovozni priključek se na vzhodni strani veže na novo ureditev krožišča Celjske ceste in ceste Ob železnici.
– Oblikovanje: zaradi označitve vstopa v mesto naj se prostostoječi objekt ustrezno oblikuje. Arhitektura objekta se mora oblikovno uskladiti z morfologijo obstoječih stavb.
V ureditveni podenoti 5/2 je predvidena intenzivno zaraščena hortikulturna ureditev.
V ureditveni podenoti 5/3 je predvidena izvedba dvojnega krožišča z ureditvijo izteka na Celjski cesti proti Žalcu in proti Celju. Ostali priključki dvojnega krožišča so še cesta Ob železnici, priključek proti trgovsko poslovnemu centru Špar in priključek proti ureditveni podenoti 5/1 trgovski center Mercator-Era. Predvidi se tudi izvoz iz južnega krožišča na območje kmetijskih zemljišč.
Na zahodno travnato površino v območju krožišča je predvidena postavitev skulpture.«
6. člen
35. člen Odloka se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»V ureditveni podenoti 5/2 se uredi gosto zasajena zelena zvočna in vizualna bariera v smislu ločitve območja pokopaliških dejavnosti od območja krožišča Celjske ceste in ceste Ob železnici.
Zeleni otoki v območju ureditve krožišča in parkirnih površin se hortikulturno zatravijo in opremijo z grmovnicami in pokrovnimi rastlinami tako, da ne ovirajo preglednosti v prometu. Uporabijo se takšne avtohtone rastlinske vrste, katerih koreninski sistem ni agresiven za cestne površine in so odporne proti sredstvom za vzdrževanje prevoznosti cest v zimskem času.«
7. člen
37. člen Odloka se spremeni tako, da se črta zadnji odstavek, namesto njega pa se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Križišče južne obvoznice z mestno cesto pri pokopališču je treba dolgoročno rešiti tako, da bo zagotovljeno varno vključevanje v promet vseh vozil in v smislu jasne prometne situacije, kar se bo uredilo z križiščem v obliki dvojnega krožišča. Krožišče se opremi s prehodi za pešce in kolesarsko stezo po obodih.«
8. člen
46. člen Odloka se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri urejanju nove prometne ureditve krožišča v ureditveni enoti 5, bo potrebno delno prestaviti obstoječi vodovod. Pri prestavitvi se sanira prestavljeni del cevovoda z novimi materiali.«
9. člen
47. člen Odloka se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Odvajanje meteornih voda iz površin krožišča Celjske ceste in ceste Ob železnici se ne odvaja v mešani javni kanalizacijski sistem, ampak se odvaja preko lovilca olj v obcestni jarek obstoječe Celjske ceste oziroma se za lovilcem olj tako očiščeno vodo spelje v ponikovalni jarek (dimenzij 6,0 m x 0,5 m in globine 1,0 m) lociran vzdolž cestnega telesa.«
10. člen
48. člen Odloka se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri posegih v prostor je potrebno med izvajanjem del obstoječe plinovode obravnavati in zaščititi tako, da ne bo motena obstoječa oskrba s plinskim energentom. Po končanih delih pa je potrebno zagotoviti ponovno vgradnjo skladno s tehničnimi in varnostnimi predpisi za tovrstne objekte.«
11. člen
49. člen Odloka se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Elektrifikacija krožišča Celjske ceste in ceste Ob železnici se izvede skladno z izdelano idejno zasnovo, kakor je prikazana na listu 3.2 v merilu 1:1000 grafičnega dela sprememb in dopolnitev UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem. Javna razsvetljava se izbere v skladu s 60. členom Odloka o UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu.«
12. člen
50. člen Odloka se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zaradi izvedbe krožišča Celjske ceste in ceste Ob železnici ob severnem robu krožišča je potrebno prestaviti del obstoječega TK kabla.«
13. člen
Za 51. členom se doda nov 51.a člen, ki se glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev UN so na podlagi ustrezne projektno tehnične dokumentacije, na območju predvidenega dvojnega krožišča dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju ter urejanju ostale infrastrukture, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta prostorskega načrta. Vse tovrstne tolerance mora predhodno obravnavati Občinski svet Občine Žalec in zanje sprejeti ustrezen sklep.«
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega Odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
15. člen
Spremembe in dopolnitve UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem so stalno na vpogled pri:
– Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora,
– Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
16. člen
Pri izdelavi projektne dokumentacije za predvidene posege, ki se načrtujejo na podlagi tega akta je treba upoštevati najnovejše tehnične predpise in standarde ter veljavno zakonodajo.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0003/2005-2/3
Žalec, dne 3. marca 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost