Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1253. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Puconci, stran 3042.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO; v nadaljevanju ZLS) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB-1) je Občinski svet Občine Puconci na 16. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel
S P R E M B E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Puconci
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in dopolnjuje Poslovnik Občinskega sveta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01; v nadaljevanju: Poslovnik).
2. člen
Besedilo 5. člena Poslovnika se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah.
Redne seje se sklicujejo najmanj šestkrat na leto.
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
Slavnostne seje se sklicujejo ob prazniku občine in drugih svečanih priložnostih.«
3. člen
Dopolni se tretja alineja tretjega odstavka 13. člena Poslovnika in sicer tako, da se v celoti glasi:
»– sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnevnih redov njegovih sej«.
4. člen
Dopolni se tretji odstavek 21. člena Poslovnika in sicer tako, da se pred besedama »po potrebi« vnese besedna zveza: »v skladu s programom dela sveta«, tako, da se tretji odstavek 21. člena Poslovnika v celoti glasi: »Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu s programom dela sveta, po potrebi, po sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj šestkrat letno«.
Doda se novi četrti odstavek 21. člena Poslovnika, ki se v celoti glasi: »Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne more začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.«
5. člen
V prvem odstavku 22. člena Poslovnika se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Posamezno gradivo se lahko izjemoma pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.«
Doda se nov tretji odstavek 22. člena Poslovnika, ki se v celoti glasi: »Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v fizični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik pa lahko tudi na disketi, zgoščenki, drugem podobnem nosilcu podatkov ali po elektronski pošti«.
6. člen
Doda se nov 24. člen Poslovnika, ki se v celoti glasi:
»Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta.
Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine.
Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje.
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če je za sklep glasovala večina svetnikov, ki so do roka oddali svoj glas. Glasovanje in obravnava sklepa se lahko konča predčasno, če je pred iztekom roka za sprejem ali proti sklepu glasovala več kot polovica članov sveta.
Član občinskega sveta lahko zahteva obravnavo o sklepu na redni seji sveta. Če postavijo tako zahtevo najmanj štirje svetniki, se šteje, da je bilo gradivo umaknjeno z dnevnega reda dopisne seje in se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.«
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 36. člena Poslovnika in sicer tako, da se namesto besede »osemnajsti« vnese beseda »sedemnajsti«.
8. člen
V drugem stavku tretjega odstavku 48. člena se črtajo besede in narekovaja: ali »ne glasujem«. Dodata se četrti in peti odstavek, ki se v celoti glasita:
»O poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da se pri vsakem članu sveta, ki je glasoval, zapiše kako je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost.
Zaznamek je sestavni del zapisnika seje.«
9. člen
Spremeni se 59. člen Poslovnika tako, da se v celoti glasi: »Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in komisije:
– odbor za gospodarstvo, proračun, finance in investicije,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za kulturo, turizem in šport,
– odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja,
– odbor za okolje in prostor ter infrastrukturo,
– odbor za informiranje,
– komisija za statut in pravna vprašanja,
– komisija za romska vprašanja,
– komisija za priznanja.«
10. člen
V prvem in petem odstavku 60. člena Poslovnika se črta beseda »infrastrukturo«, veznik »in« pa se doda pred besedo investicije.
V drugem odstavku 60. člena Poslovnika se črta beseda »infrastrukture«, veznik »in« pa se doda pred besedo investicij.
V tretjem odstavku 60. člena Poslovnika se črtajo peta, šesta, sedma, osma, deveta in deseta alineja.
11. člen
Črtata se peta in šesta alineja tretjega odstavka 61. člena Poslovnika.
12. člen
Doda se nov 62. člen, ki se v celoti glasi:
»Odbor za kulturo, turizem in šport ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kulture, turizma in športa, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Odbor obravnava predvsem problematiko, ki se nanaša na:
– razvoj dejavnosti na področju turizma in gostinstva,
– turistično promocijo občine,
– kulturno dejavnost,
– področje kulture in varstvo kulturne dediščine,
– društva,
– šport in rekreacijo,
– in drugo problematiko iz njegove pristojnosti.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti praviloma 3 dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za kulturo, turizem in šport lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem delovnem področju dela.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
13. člen
V prvem odstavku 62. člena Poslovnika se namesto besed »gozdarstvo in prehrano« dodajo besede »in razvoj podeželja«, tako, da se prvi odstavek v celoti glasi: »Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja ima sedem članov.«
14. člen
V prvem odstavku 63. člena Poslovnika se namesto besed »turizem in kulturo« dodajo besede »in infrastrukturo«, tako, da se prvi odstavek v celoti glasi: »Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo ima sedem članov.«
V drugem odstavku 63. člena Poslovnika se črtajo besede: »turizma, kulture in športa« in se za besedo prostora dodata besedi »in infrastrukture«.
V tretjem odstavku 63. člena se spremenijo tretja, četrta peta, šesta., in sedma alineja in sicer tako, da se glasijo:
– delovanje občinskih javnih služb s področja gospodarske infrastrukture,
– komunalno in stanovanjsko gospodarstvo,
– graditev in vzdrževanje vodovoda, energetskih in drugih komunalnih objektov,
– graditev in vzdrževanje lokalnih cest,
– varstvo in urejanje voda,
– rekreacijske in druge površine.
Dosedanja osma alineja postane deveta alineja.
V petem odstavku 63. člena Poslovnika se namesto besed »Odbor za okolje in prostor, turizem, kulturo in šport« vnesejo besede »Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo«.
15. člen
Spremeni in dopolni se 66. člen Poslovnika in sicer tako, da se po novem v celoti glasi: »Komisija za romska vprašanja ima sedem članov.
Komisija obravnava položaj, pravice in razvojne možnosti pripadnikov romske skupnosti z vseh vidikov.
Komisija obravnava vloge in pritožbe pripadnikov romske skupnosti ter predlaga rešitve občinskemu svetu, županu in sprejema druge ukrepe v zvezi z vlogami in pritožbami.«
16. člen
V prvem odstavku 67. člena se črtata besedi »in nagrado«.
17. člen
V prvem odstavku 87. člena Poslovnika se doda peta alineja, ki se glasi: »-prečiščena besedila aktov«.
18. člen
Črta se 2. podpoglavje VII. poglavja Imenovanje podžupana in s tem vsebina 107. člena Poslovnika.
Ostali členi in poglavja se ustrezno preštevilčijo.
19. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2008
Puconci, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost