Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1255. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del), stran 3044.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del)
1. Predmet sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del) v nadaljevan ju OPPN se nanaša na redakcijske popravke besedilnega dela Odloka o ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/94. Spremembe se nanašajo na točko 4.2.3., 4. člena sprejetega odloka in sicer tako, da se dopusti tudi gradnja zaprtega bazena in pokrite športne dvorane. Prav tako se spremembe nanašajo še na točko 2.2.3., prav tako 4. člena odloka in sicer tako, da so dopuščene tudi nadomestne gradnje stavb, in sicer pod pogoji in določili, kot jih bodo posredovali nosilci urejanja prostora.
2. Območje sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta se nanaša na parcele št.: 116/10, 118/7, 106, 112/2, 112/1, 71/1 vse k.o. Šmartno.
3. Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
4. Občinski podrobni prostorski načrta se izdela do maja 2008, in sicer po naslednjem terminskem planu:
začetek – sklep o               marec 2008
pripravi
priprava osnutka               marec 2008
OPPN
smernice nosilcev               april 2008
urejanja prostora
   – odločitev o celoviti presoji vplivov na
    okolje
priprava dopolnjenega osnutka OPPN       april 2008
     – priprava okoljskega poročila (če je
      potrebna)
posredovanje okoljskega poročila Ministrstvu
pristojnega za varstvo okolja (če je potrebna)
sodelovanje javnosti             april 2008
           javna razgrnitev
           dopolnjenega osnutka OPPN
           javna razgrnitev
           okoljskega poročila (če
           je potrebna)
           javna obravnava
priprava predloga               april 2008
OPPN
           preučitev pripomb in
           predlogov javnosti na
           dopolnjeni osnutek OPPN,
           priprava stališč
mnenja nosilcev                maj 2008
urejanja prostora
           opredelitev nosilcev
           urejanja prostora o
           sprejemljivosti vplivov
           OPPN na okolje s stališča
           svoje pristojnosti (če je
           potrebna)
sprejem predloga   sprejem usklajenega   maj 2008
OPPN         predloga OPPN na
           občinskem svetu
5. Smernice za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
6. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana
7. Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 7, Šmartno pri Litiji (za področje lokalnih cest)
8. Direkcija RS za ceste (za področje državnih cest), Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
9. Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija, (za področje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja odpadnih in meteornih voda).
6. Izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag krije Občina Šmartno pri Litiji Šmartno pri Litiji.
Št. 352-001/2008
Šmartno pri Litiji, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost