Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1229. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice, stran 3021.

Na podlagi 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 21., 49., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07; ZLS-UPB2), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10 in 33/07 – ZPNačrt), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06; ZJC-UPB1), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07; EZ-UPB2), 2. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93, 66/93, 66/00 Odl. US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl. US: U-I-54/99-14, 110/02-ZGO-1 in 2/04), 141., 142. in 143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 11. redni seji dne 17. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto, način in obliko zagotavljanja gospodarskih javnih služb v Občini Brežice.
2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Občina Brežice, zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
(1) Lokalne gospodarske javne službe so določene z zakoni in se delijo na obvezne in izbirne.
(2) Na območju Občine Brežice se zagotavljajo naslednje gospodarske javne službe:
1. Obvezne lokalne gospodarske javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– vzdrževanje občinskih cest,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic.
2. Izbirne lokalne gospodarske javne službe:
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.
(3) Natančneje se naloge, ki se izvajajo v okviru gospodarskih javnih služb, določijo z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe, s tem, da pomeni izraz »upravljanje in urejanje« zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost ter vzdrževanje.
(4) Gospodarske javne službe iz drugega odstavka tega člena se opravljajo na celotnem območju občine, razen, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
(5) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, je obvezna, če z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom za posamezne primere ni določeno drugače.
(6) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami, ni obvezna, če zakon ali odlok lokalne skupnosti za posamezne primere ne določa drugače.
4. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
5. člen
Občina zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.
1. Režijski obrat
6. člen
(1) Gospodarska javna služba se izvaja v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota v okviru občinskih služb Občine Brežice.
2. Javno podjetje
7. člen
Javno podjetje ustanovi lokalna skupnost kot podjetje v lasti lokalne skupnosti ali pa se ustanovi kot podjetje z vložki zasebnega kapitala, če to ni v nasprotju z javnim interesom, zaradi katerega je ustanovljeno.
3. Koncesionirana gospodarska javna služba
8. člen
(1) Gospodarsko javno službo lahko opravlja fizična ali pravna oseba (koncesionar) v svojem imenu za svoj račun na podlagi pooblastila občine (koncedenta).
(2) Koncesionar mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.
9. člen
(1) Koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa.
(2) Podlaga za javni razpis je koncesijski akt, ki ga v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe sprejme občinski svet.
(3) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo.
(4) Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) koncedent sklene koncesijsko pogodbo.
4. Oblike zagotavljanja posameznih gospodarskih javnih služb
10. člen
(1) Občina Brežice posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
1. v javnem podjetju:
– odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
2. s podelitvijo koncesije:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– vzdrževanje občinskih cest,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje javne razsvetljave,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– dobava plina tarifnim odjemalcem,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic.
(2) Oskrbo s pitno vodo, pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč in vzdrževanje javnih površin lahko zagotovijo na svojem območju krajevne skupnosti, kar občina posebej uredi v svojem statutu in v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
(3) V odloku o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe se za posamezno območje občine lahko določi tudi druga oblika izvajanja posamezne gospodarske javne službe skladno z zakonom.
11. člen
Občina Brežice skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah določi z odlokom, ki ga sprejme za posamezno ali več gospodarskih javnih služb, način izvajanja gospodarskih javnih služb in to zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– morebitna pooblastila županu in posameznim organom občine,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarskih javnih služb.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
12. člen
Strokovnotehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v Zakonu o gospodarskih javnih službah, opravlja pristojni oddelek občinske uprave.
13. člen
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
(2) Za izvajanje nalog, ki se z odlokom lahko prenesejo na izvajalca gospodarske javne službe morajo biti zagotovljena sredstva v proračunu Občine Brežice.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
14. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Brežice ustanovi telo za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Brežice. Sestavo, delovno področje in pristojnosti telesa določi Občinski svet Občine Brežice s posebnim aktom o ustanovitvi.
VI. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
15. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz sredstev proračuna Občine Brežice in
– z drugimi viri v skladu s predpisi.
16. člen
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitev, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga določi zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter rednosti njihove uporabe.
(4) Cene se lahko subvencionirajo.
17. člen
Kadar uporabniki javnih dobrin niso določljivi ali kadar uporaba javnih dobrin ni izmerljiva, se financiranje javnih služb zagotovi iz proračuna.
18. člen
Za financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb lahko občina predpiše dajatev v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(1) Koncesijske pogodbe sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi veljajo do njihovega izteka.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin izvaja, vse do sklenitve koncesijske pogodbe, Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, d.d.
(3) Obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbo s pitno vodo, pokopališko in pogrebno dejavnost, urejanje pokopališč izvaja na območju mesta Brežice, vse do sklenitve koncesijske pogodbe, Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, d.d.
(4) Obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbo s pitno vodo, pokopališko in pogrebno dejavnost, urejanje pokopališč ter vzdrževanje javnih poti izvajajo, vse do ustrezne podelitve gospodarske javne službe, na svojem območju krajevne skupnosti, ki so ob sprejemu tega odloka že izvajale te gospodarske javne službe.
(5) Vzdrževanje javnih cest (razen javnih poti), ki jih v skladu s tretjim odstavkom tega člena vse do sklenitve koncesijske pogodbe izvajajo v tem odstavku določeni subjekti, ne zajema aktivnosti rednega letnega vzdrževanja lokalnih cest.
(6) Do sprejetja posamičnih odlokov za izvajanje gospodarskih javnih služb in spremembe organiziranja izvajanja posameznih gospodarskih javnih služb poteka izvajanje le-teh po določilih tega člena.
20. člen
(1) Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo odloki, ki podrobneje urejajo način izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb, v roku 10 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Akt iz 14. člena se sprejme v roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 35/96, 10/99 in 127/03). Do uveljavitve odlokov o posameznih gospodarskih javnih službah veljajo sprejeti odloki.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2007
Brežice, dne 17. marca 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost