Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1240. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2008, stran 3030.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 127/06, 14/07) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 9. seji dne 19. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kobarid za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po ekonomski klasifikaciji in posebni del, načrt razvojnih programov, načrt delovnih mest občinske uprave, ter načrt nakupa in prodaje stvarnega premoženja, so priloge k temu odloku.
Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih v EUR.
+-----------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|Skup.    |Konto, podkon. Naziv konta    |   Proračun|
|podskup.  |                 |   2008/EUR|
+------------+----------------------------------+--------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |   5.252.757|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |   3.450.920|
+------------+----------------------------------+--------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703 |   2.810.082|
|      |+704+705+706)           |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK  |   2.491.366|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |703 DAVKI NA PREMOŽENJE      |    166.393|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN   |    152.323|
|      |STORITVE             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI         |    640.838|
|      |(710+711+712+713+714)       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN    |    514.714|
|      |DOHODKI OD PREMOŽENJA       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |711 TAKSE IN PRISTOJBINE     |     3.233|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |712 DENARNE KAZNI         |      327|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |    83.667|
+------------+----------------------------------+--------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |    321.000|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |720 PRIHODKI OD PRODAJE STAVB   |    110.000|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ |    211.000|
|      |IN NEMATERIALNO PREMOŽENJE    |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|73     |PREJETE DONACIJE (730+731)    |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI        |   1.480.837|
+------------+----------------------------------+--------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   5.820.508|
+------------+----------------------------------+--------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI          |   1.083.146|
|      |(400+401+402+403+404+409)     |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |    277.693|
|      |ZAPOSLENIM            |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |    54.849|
|      |SOCIALNO VARNOST         |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |402 IZDATKI ZA BLAGO       |    704.948|
|      |IN STORITVE            |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |    12.096|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |409 REZERVE            |    33.560|
+------------+----------------------------------+--------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI         |   1.550.515|
|      |(410+411+412+413+414)       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |410 SUBVENCIJE          |    32.460|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN   |    754.617|
|      |GOSPODINJSTVOM          |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |412 TRANSFERI NEPROFITNIM     |    127.223|
|      |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |    636.215|
+------------+----------------------------------+--------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |   1.140.785|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |   1.140.785|
|      |SREDSTEV             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |   2.046.062|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |431INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   1.397.909|
+------------+----------------------------------+--------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ |   –567.751|
|      |(I.-II.)             |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN   |     2.176|
|      |PRODAJE KAP. D. (750+751+752)   |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. |      774|
|      |DELEŽEV (440+441+442)       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |     1.402|
|      |(IV.-V.)             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   –566.349|
|      |(I.+V.) – (II.+V.)        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)        |    280.000|
+------------+----------------------------------+--------------+
|VIII.    |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |    43.049|
+------------+----------------------------------+--------------+
|IX.     |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |   –329.398|
|      |NA RAČUNIH (I.+IV.+VIII.)-    |       |
|      |(II.+V.+IX.)           |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) |    236.951|
+------------+----------------------------------+--------------+
|XI.     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC  |    329.794|
|      |PRETEKLEGA LETA          |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC  |      396|
|      |LETA               |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V primeru težav pri izvajanju proračuna, je odgovorna oseba za izvajanje proračuna do sprejetja morebitnega rebalansa, dolžna izvajati proračun tako, da se poravnajo obveznosti iz naslova dotacij, ki niso zakonsko obvezne, v sorazmerno znižanem znesku za vse upravičence.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan lahko izvede prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna največ do višine +,-10% in o tem obvesti občinski svet. Za večje prerazporeditve mora župan predlagati rebalans.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna (ob polletju in ob zaključnem računu) poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračuna, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih petih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem proračunu 2008.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračunu 2008.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu razvojnih programov.
6. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občni svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
Občina Kobarid ima proračunski sklad, ki deluje kot:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 10.524 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.352 EUR župan in odbori o tem s pisnimi poročili obveščajo občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 850,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga in o tem s pisnim poročilom obvestiti občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 280.000 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti pri dolgoročnem zadolževanju javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kobarid, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 EUR.
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2008 zadolžijo le s prehodnim soglasjem občinskega sveta.
6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kobarid v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-67/07
Kobarid, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost