Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1183. Odlok o turistični taksi v Občini Zagorje ob Savi, stran 2911.

Na podlagi določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) (Uradni list RS, št. 2/04), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB in 31/07) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, 13/03, Uradni list RS, št. 62/04, 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 10. redni seji dne 17. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
S tem odlokom se določa višina, oblikovanje in poraba turistične takse v Občini Zagorje ob Savi ter način poročanja in nadzor nad pobrano turistično takso.
2. člen
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje v nastanitvenem objektu (hotel, motel, penzion, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, turistični apartma, turistična kmetija, planinski dom, planinska koča, počitniški dom, mladinski dom in drugi domovi, kamp, soba za oddajanje in drugi objekti, namenjeni prenočevanju), s katero so zavezancem za plačilo (v nadaljevanju: turisti) v turističnem območju, v kraju zunaj stalnega bivališča, na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej.
3. člen
Turistična taksa v Občini Zagorje ob Savi se določi v točkah, in sicer:
– v hotelih 8 točk,
– v ostalih nastanitvenih objektih iz 2. člena tega odloka 6 točk.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Začetna vrednost točke znaša 0,09 EUR in jo skladno z zakonom določa Vlada Republike Slovenije v mesecu aprilu za naslednje koledarsko leto, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
4. člen
Turistično takso plača turist hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo je dolžan tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
5. člen
Plačila turistične takse na območju Občine Zagorje ob Savi so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije ustreznega dokazila s strani pristojnega organa iz katere je razvidna invalidnost oziroma telesna okvara,
– otroci in mladostniki s posebnimi potrebami na podlagi predložitve fotokopije ustreznega dokazila,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva ali druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske ali druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse,
– turisti, ki prenočujejo na/v: turistični kmetiji, planinskem domu, planinski koči, počitniškem domu, mladinskem domu in drugih domovih.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– dijaki in študenti z veljavno dijaško oziroma študentsko izkaznico,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
6. člen
Turistična taksa je prihodek občine in ga občina namenja za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v javnem interesu.
7. člen
Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Osebe iz prvega odstavka tega člena nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine. Prav tako so dolžne do 25. dne v mesecu predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.
8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni oddelek občinske uprave Občine Zagorje ob Savi.
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, 15/1998, 04/1999).
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/08
Zagorje ob Savi, dne 17. marca 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.