Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

Ob-3363/08 , Stran 1231
1. Predmet dajanja ponudb je nakup poslovnih deležev družbe Marles hiše Maribor, d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, v skupni nominalni vrednosti 999.849,75 EUR, kar skupaj predstavlja 25,00% v osnovnem kapitalu družbe. Posamezen ali z njim kapitalsko povezan ponudnik lahko poda ponudbo le za del poslovnega deleža, v maksimalni višini do 19,90% osnovnega kapitala družbe oziroma v maksimalni nominalni vrednosti do 795.880,40 EUR osnovnega kapitala družbe, s tem, da minimalna ponudba ne sme znašati manj kot 1,00% osnovnega kapitala družbe oziroma v minimalni nominalni vrednosti najmanj 39.993,99 EUR osnovnega kapitala družbe. 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in naslov ponudnika, davčna številka, številka transakcijskega računa, podpis pooblaščene osebe; b) nominalni znesek v EUR in odstotek poslovnega deleža družbe Marles hiše Maribor, d.o.o., katerega nakup ponuja; c) ponujeno ceno za poslovni delež: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR. Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup poslovnega deleža posamezne družbe vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane; d) način in rok plačila: nakazilo na TRR, največ 15 dni od sprejema ponudbe; e) rok veljavnosti ponudbe: najmanj do vključno do 31. 5. 2008; f) dokazilo o vplačani varščini. Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov. Ponudba mora biti brezpogojna. 3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10.000,00 EUR. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun prodajalca, družbe Marles, d.d., št. 04515-0000159103, odprtem pri Novi KB Maribor, d.d., s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa poslovnega deleža družbe Marles hiše Maribor, d.o.o.«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru. 5. Prodajalec ne odgovarja za pravne in stvarne napake na predmetu prodaje. 6. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: Marles, d.d., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, s pripisom: »Na roke direktorju – Ponudba za nakup poslovnega deleža družbe Marles hiše Maribor, d.o.o. – Ne odpiraj!« tako, da ponudba prispe na sedež družbe najpozneje do 14. 4. 2008, do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku in ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega vabila nepopolne, bodo zavržene. 7. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 8. V primeru prodaje poslovnega deleža se najugodnejši ponudnik zavezuje, da bo najkasneje v roku petih delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe s prodajalcem sklenil pogodbo o prenosu poslovnega deleža družbe v obliki notarskega zapisa.