Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

Št. 331-30/2007/3 Ob-3323/08 , Stran 1193
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe kmetijskih gospodarstev v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007–2013. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev za prvo postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, znaša 3.000.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 9200 PRP 2007-2013-EU, v višini 2.250.000 EUR, 9201 PRP 2007-2013-slovenska udeležba, v višini 750.000 EUR. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke samo v primeru pozitivno rešenih pritožb. Zadnji zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti vloženi na ARSKTRP najkasneje do 30. 6. 2011. II. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v poglavju IV in V tega javnega razpisa. III. Predmet podpore Podpore bodo dodeljene kmetijskim gospodarstvom za enostavne in zahtevne naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k pogodbi. Kot enostavne naložbe se štejejo naložbe, katerih skupna vrednost ne presega 50.000 EUR vključno z DDV. Kot zahtevne naložbe pa se štejejo naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR vključno z DDV. Predmet podpore so naslednje naložbe v lastno primarno kmetijsko proizvodnjo: – prva postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč. IV. Pogoji za dodelitev sredstev: pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge, razen v primerih iz tretje alineje 3. točke ter 6. točke poglavja IV/1 tega javnega razpisa. Vlagatelj lahko pridobi pomoč za naložbe v okviru tega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge. IV/1. Splošni pogoji za dodelitev sredstev: 1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa PRP na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v obrazcu vloge. 2. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev. Kolikor je vlagatelj kmetija, morajo biti v registru kmetijskih gospodarstev poleg nosilca kmetijskega gospodarstva vpisani tudi drugi družinski člani, ki delajo na kmetiji. 3. Naložba mora prispevati k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva: – Splošna učinkovitost kmetijskega gospodarstva je vezana na gospodarsko vitalnost kmetijskega gospodarstva ter na izpolnjevanje posebnih ciljev ukrepa. – Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju enega od navedenih posebnih ciljev ukrepa: – uvajanja novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; – usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu; – stabilizacije dohodkov na kmetijskih gospodarstvih. – Podpora bo namenjena le kmetijskim gospodarstvom, ki so že ob predložitvi vloge gospodarsko vitalna. Kolikor kmetijsko gospodarstvo mladega kmeta, ki je prejel podporo za prvi lastniški prevzem kmetije v skladu z določili uredbe ob predložitvi vloge še ne izvaja kmetijske dejavnosti, mora biti pogoj glede gospodarske vitalnosti izpolnjen najkasneje ob zaključku naložbe. – Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo gospodarsko vitalno, če na enoto vloženega dela (na 1 PDM oziroma na 1 stalno zaposleno osebo) ustvari bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne letne plače na zaposlenega, ki je v letu 2007 znašala 6345 EUR. Vrednost proizvodnje se bo lahko prikazalo na dva načina, in sicer z dejanskim prihodkom v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih ali s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega knjigovodstva. – Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz prijavnega obrazca v primeru enostavnih naložb (B. Podatki o naložbi, Poglavje IV. Utemeljitev naložbe), oziroma iz poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb (Poglavje IV. Utemeljitev naložbe). – Kmetijsko gospodarstvo po naložbi ne sme zmanjševati skupnega prihodka oziroma skupnega obsega kmetijske pridelave, prireje oziroma storitev z kmetijsko mehanizacijo, predvidenih z naložbo glede na stanje pred naložbo, kar mora biti razvidno iz prijavnega obrazca in iz kontrol, ki se bodo izvajale še naslednjih 5 let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. – V primeru zahtevnih naložb mora vlagatelj s poslovnim načrtom dokazati tudi ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, če je kumulativni finančni tok pozitiven. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih straneh MKGP, in sicer za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj za naslednjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev. – Kmetijsko gospodarstvo mora imeti iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti že ob predložitvi vloge vsaj 1 stalno zaposleno osebo za polni delovni čas (velja za pravne osebe in s.p.). – Kadar kot kmetijsko gospodarstvo nastopa kmetija ali druga oblika fizične osebe, mora kmetijsko gospodarstvo zagotavljati obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v višini 1 polne delovne moči (v nadaljevanju: PDM), od tega vsaj 0,5 polne delovne moči iz kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetija dosega 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti, če vrednost prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja več kot 50% celotnega prihodka. To mora biti razvidno iz prijavnega obrazca v primeru enostavnih naložb, oziroma iz poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb. – Pri izračunu obsega dela upoštevamo, da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj s 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih, in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); kmečka gospodinja (1 PDM); stalno najeta delovna sila (1 PDM); upokojenec (0,2 PDM); redno zaposlen izven kmetije (0,5 PDM); dijak ali študent (0,2 PDM); druge osebe na kmetijskem gospodarstvu (0,5 PDM). 4. Naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti s področja okolja, identifikacije in registracije živali, zdravja ljudi, živali in rastlin in dobrega počutja živali, na katere se nanašajo predpisane zahteve ravnanja iz Priloge 1 k Uredbi o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Ur. l. RS, št. 21/05, 114/05, 76/06, 34/07 in 66/07), ki veljajo za takšno naložbo. 5. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja. 6. Upravičenec mora v letu 2008 v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo), kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike. 7. Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z navedenimi predpisi. 8. Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel podporo voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena v razpisni dokumentaciji in pogodbi in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. 9. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje, da bo vsaj še 5 let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva vsaj v obsegu, opredeljenem z vlogo oziroma s poslovnim načrtom. 10. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. 11. Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 12. Vlagatelj mora najkasneje v roku 30 dni od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. V primeru, da se na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo že izvaja spremljanje gospodarjenja iz naslova dohodninskega knjigovodstva po dejanskih dohodkih (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. 13. Upravičenec je upravičen do dodelitve sredstev za naložbe po tem razpisu, če zagotovi, da bo opravljal kmetijsko dejavnost, za katero je prejel sredstva, še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne bo uvajal bistvenih sprememb naložbene dejavnosti. V nasprotnem primeru je dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 14. Kot bistvene spremembe naložbene dejavnosti se štejejo spremembe, ki: a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost kakemu podjetju ali javni organizaciji; b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja, zmanjšanja obsega ali premestitve proizvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na prejeto podporo. 15. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s pogodbenimi obveznostmi ali je odstopil od pogodbe, mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 16. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončnosti odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema zahtevka za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 17. Prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh že pridobljenih sredstev, kadar gre za naslednje primere višje sile ali izrednih okoliščin: – dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo, – razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti, – huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče kmetijskega gospodarstva, – uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, – kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen večji del, – smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe). 18. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezne dokaze v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. 19. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah: – Vlagatelj ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike). – Če je vlagatelj kmetija, mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva poravnane vse obveznosti do države. 20. Upravičenec mora biti registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti za katero prosi za podporo (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike). 21. Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo je prikazal z vlogo oziroma poslovnim načrtom. V primeru delne odobritve vloge mora vlagatelj zagotoviti lastna sredstva ter naložbo navedeno v prijavnem obrazcu oziroma poslovnem načrtu izvesti v celoti. 22. Pogoji, specifični za nosilca kmetijskega gospodarstva kadar kot upravičenec nastopa kmetija, so: – Nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti vlagatelj. – Vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva. V primerih, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec. – Kolikor kmetija za naložbe uveljavlja višji delež podpore iz naslova mladega kmeta, potem morajo biti izpolnjeni pogoji iz Uredbe, Poglavje IV. Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, navedena naložba pa mora biti načrtovana v poslovnem načrtu mladega kmeta, na podlagi katerega je mladi kmet prejel podporo za prevzem kmetije. Višje podpore bodo deležni tudi mladi kmetje, ki so prejeli pozitivne odločbe iz naslova ukrepov podpor mladim kmetom za prevzem kmetij, podprtih iz nacionalne sheme pomoči v letih 2005 in 2006, vendar samo za tiste naložbe, ki so jih navedli v takratni vlogi za pridobitev sredstev in samo v obdobju prvih petih let od lastniškega prevzema kmetij. 23. Vlagatelj mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, ki bo dosegljiv na spletni strani: www.mkgp.gov.si. IV/2. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na vrsto upravičenih naložb oziroma sektor kmetijske pridelave: Prva postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč 1. V okviru tega javnega razpisa se podpira naložbe v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje do vključno 30 ha hmeljišč. Kolikor naložba obsega več kot 30 ha hmeljišč, vlagatelj ni upravičen do podpore za presežni obseg hmeljišč. 2. V okviru prve postavitve oziroma prestrukturiranja hmeljišč se priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča, (rušitvena dela, zemeljska dela), prva postavitev oziroma obnova obstoječe hmeljske žičnice, nakup sadik, sajenje sadik ter oskrba nasada (gnojenje, varstvo rastlin, rez hmelja, napeljava vodil ter napeljava poganjkov hmelja na vodila, okopavanje in namakanje) v prvem letu postavitve nasada. 3. V primeru prve postavitve oziroma prestrukturiranja je v proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, dovoljeno saditi certificirane sadike A, certificirane sadike B, standardne sadike in sadike iz uradno pregledanih proizvodnih hmeljišč, ki so pridelane v Republiki Sloveniji ter certificirane sadike A in certificirane sadike B pridelane v drugi državi članici Evropske unije. Za sadike hmelja pridelane v Republiki Sloveniji mora biti izdano potrdilo o uradni potrditvi za certificirane sadike A ali certificirane sadike B, potrdilo o pridelavi standardnih sadik za standardne sadike ali potrdilo o zdravstveni ustreznosti proizvodnega hmeljišča za sadike iz uradno pregledanega proizvodnega hmeljišča. Za certificirane sadike A in certificirane sadike B pridelane v drugi državi članici Evropske unije mora biti izdan rastlinski potni list iz katerega je razvidna kategorija sadik. 4. Kot prestrukturiranje hmeljišč se razume: – zamenjava obstoječih sort hmelja s tržno bolj primernimi sortami hmelja oziroma – zamenjava obstoječega necertificiranega sadilnega materiala s sadilnim materialom, ki ga je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja oziroma – izboljšanje obstoječe starostne strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi oziroma – sprememba tehnologije pridelave hmelja oziroma – zamenjava obstoječih lesenih ali betonskih hmeljskih žičnic zaradi zagotavljanja večje stabilnosti konstrukcije ali zaradi spremembe tehnologije pridelave ali zaradi poškodovanja žičnice kot posledice naravne nesreče ali izjemnega pojava. 5. Kot tržno bolj primerne sorte hmelja se štejejo sadike sort hmelja, ki jih je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja. 6. Za zamenjavo obstoječega necertificiranega sadilnega materiala se šteje zamenjava necertificiranega sadilnega materiala posajenega pred letom 2003 s sadilnim materialom, ki ga je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja. 7. Za izboljšanje obstoječe starostne strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi se šteje, če se obstoječi sadilni material, ki je starejši od vključno 12 let zamenja s sadilnim materialom, ki ga je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja. Obstoječi sadilni material je lahko mlajši od 12 let, če je prestrukturiranje posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov. 8. Ob spremembi tehnologije pridelave hmelja se lahko v hmeljišča v obdelavi sadi le sadilnim material, ki ga je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja. 9. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je prejel sredstva za nakup certificiranih sadik A, pridelanih v Republiki Sloveniji, se je z izjavo dolžan obvezati, da bo novi nasad najmanj pet let po zasaditvi vzdrževal vsaj kot standardni matični nasad in ga najmanj pet let po zasaditvi sadik prijavljal v uradno potrditev vsaj standardnega matičnega hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja. 10. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, sadi certificirane sadike B oziroma standardne sadike iz lastne pridelave, mora priložiti kopijo potrdila o potrditvi za certifikate sadike B oziroma kopijo potrdila o pridelavi standardnih sadik, ki jo je izdala ustrezna institucija. 11. Nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja sadi sadike iz uradno pregledanega proizvodnega hmeljišča, se ne prizna stroškov nabave sadilnega materiala. Ne glede na to pa mora nosilec kmetijskega gospodarstva za te sadike priložiti potrdilo o zdravstveni ustreznosti proizvodnega hmeljišča. 12. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi postavitvi oziroma prestrukturiranju hmeljišč v obliki lastnega dela nosilca kmetijskega gospodarstva in drugih polnoletnih članov kmetije oziroma v obliki zagotavljanja lastnega materiala (leseni drogovi in lesena sidra) se prizna samo v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist za hmeljarstvo oziroma strokovni sodelavec specialist zaposlen na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. V. Upravičeni stroški 1. Upravičeni stroški za naložbe iz poglavja III. Predmet podpore javnega razpisa so: – stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja hmeljišč, – prispevek v naravi, – splošni stroški za izvedbo projekta, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v deležu upravičenih stroškov za naložbe iz naslova tega ukrepa, določenem v razpisni dokumentaciji, ki pa ne presegajo 15% vseh upravičenih stroškov načrtovanih naložb iz naslova tega javnega razpisa. 2. Kot ena naložba se štejejo vsi istovrstni upravičeni stroški, ki se nanašajo na prvo postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč. 3. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2011. V primeru, da je naložba že začeta v predhodnem obdobju se priznajo stroški nastali od 1. 1. 2007 dalje. Splošni stroški iz zadnje alinee prejšnje točke so lahko nastali tudi med 1. 1. 2002 in 1. 1. 2007. 4. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). 5. Naložba mora biti v celoti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Ne glede na to ali gre za enostavne ali za zahtevne naložbe lahko vlagatelj vloži največ dva zahtevka za izplačilo sredstev. 6. Kot zaključek naložbe se šteje vpis hmeljišč v ustrezne registre (register kmetijskih gospodarstev, v evidenco GERK, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev). 7. Podpore se ne dodeli za naslednje izdatke: – DDV, – obresti za dolgove, – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, – stroške tekočega poslovanja pri opravljanju dejavnosti (stroški vzdrževanja in najema itd.), – bančne stroške in stroške garancij, – stroške promocije. 8. Do podpore niso upravičene naslednje vrste naložb: – nakupi pravic kmetijske proizvodnje, – naložbe na ravni trgovine izven podprtih dejavnosti, – naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih, – naložbe, ki spadajo v okvir ukrepov za podporo raziskovalnih projektov, ukrepov za promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepov za preprečevanje bolezni živali. VI. Merila za izbor Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so opredeljena skladno z načeli, opredeljenimi v 23. členu Uredbe: – vpliv na kakovost (kakovost in varnost kmetijskih proizvodov in živil), – usposobljenost kmetijskega gospodarstva (izobrazba upravičenca, starost upravičenca), – pomen kmetijske dejavnosti za kmetijsko gospodarstvo (prihodek iz kmetijske dejavnosti, velikost kmetijskega gospodarstva glede na zagotavljanje delovnih mest), – vpliv na okolje (okoljska sprejemljivost projekta oziroma kmetijskega gospodarstva), – območje izvajanja naložbe (razvojne regije, območja s posebnimi omejitvami), – prilagajanje podnebnim spremembam. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru, da posamezno merilo ne bo opisano oziroma utemeljeno, se bo v tem delu vloga ocenila z 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju prejele 11 točk ali več. VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev 1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura financiranja je sledeča: od 40% do 60% se zagotovi iz javnih virov, od tega 3/4 zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in 1/4 zagotovi Republika Slovenija, od 40% do 60% zagotovi končni prejemnik. 2. Najvišja stopnja pomoči znaša 40% priznane vrednosti naložbe. Kadar upravičenec uveljavlja višji delež pomoči za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki se nahajajo na območjih iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, delež sofinanciranja znaša 50% priznane vrednosti naložbe. Kadar upravičenec uveljavlja podporo za naložbe iz naslova mladega kmeta v skladu z določili iz ukrepa št. 112: Prevzem kmetij s strani mladih kmetov, delež sofinanciranja znaša 60% priznane vrednosti za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki se nahajajo na območjih iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 oziroma 50% za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki se nahajajo izven območij iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005. 3. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 3.500 EUR/vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 1.000.000 EUR/vlogo. Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 2.000.000 EUR javne pomoči. 4. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, v kateri je določena višina sredstev. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto za posamezno vrsto naložbe. Seznam najvišjih priznanih vrednosti za posamezno vrsto naložbe se nahaja v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu. 5. V primerih, ko za posamezne vrste naložb niso opredeljene najvišje priznane vrednosti na enoto, mora vlagatelj pridobiti vsaj tri ponudbe različnih dobaviteljev oziroma izvajalcev del, ki jih mora priložiti zahtevku za izplačilo. 6. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in začasno oziroma končno gradbeno situacijo v primeru gradbenih del, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca. 7. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt osebni oziroma transakcijski račun v Republiki Sloveniji. VIII. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za dodeljevanje sredstev za prvo postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge, – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, – Postopek za izbor upravičencev, – Vzorec pogodbe, – Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog, – Seznam opravičljivih stroškov in najvišji priznani delež prispevka v naravi, – Seznam najvišjih priznanih naložbenih vrednosti na enoto glede na posamezne upravičene naložbe, – Prijavni obrazec: – osnovni podatki o vlagatelju, – dokazila končnega prejemnika. Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu s razpisno dokumentacijo. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.mkgp.gov.si. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. IX. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati priporočeno na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, od 8. ure dalje, do obvestila o ustavitvi zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani MKGP in ARSKTRP. Vloga se vlaga na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani v mapah ter mora biti priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za naložbo: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: prva postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč v oviru ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev / enostavne naložbe /zahtevne naložbe. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah. X. Obravnava vlog in postopek odobritve ARSKTRP odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prisotni vlagatelji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejema vloge pisno pozove na dopolnitev. Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj pozvan 30. dan po prejemu vloge na ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove vloge in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. Z dopolnitvijo vloge se dokazuje stanje na dan oddaje vloge na pošti. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih vlog in dobi zaporedno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na dopolnitev v roku 30 dni od prejema, se jo datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako, da se 30. dnevu od prejetja vloge prišteje dneve dejanske dopolnitve. Ne glede na določila predhodnih dveh odstavkov poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata na vlogi, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na listi popolnih vlog. ARSKTRP lahko odstopi pregled vloge na vsebinsko ustreznost zunanjim strokovnjakom, ki so bili predhodno izbrani z javnim naročilom. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk do porabe sredstev za ta javni razpis. Vlogo, ki je ustrezna za odobritev vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel naložbo ali aktivnost v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo na listi popolnih vlog. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, v kateri je na podlagi predloženih dokazil o predračunski vrednosti naložb določena višina sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP. Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Brez predhodnega soglasja ARSKTRP se odstopanje od pogodbenih določil ali poslovnega načrta oziroma naložbenega programa s strani upravičenca lahko šteje kot odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe mora upravičenec prejeta sredstva vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči od dneva prejema sredstev. Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev bodo objavljeni na spletni strani MKGP. Prejemnik sredstev je dolžan na zahtevo ARSKTRP poročati o rezultatih poslovanja še pet let od prejema sredstev. Seznam INFO točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!