Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5188. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
5189. Uredba o poročilu o primernosti izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, za dajanje na trg in njegove uporabe
5190. Uredba o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov s pogodbami in transakcijami, na izvajanje katerih vplivajo Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 757 (1992) in sorodne resolucije
5191. Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
5192. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije
5193. Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
5194. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest
5195. Uredba o metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za področje javnih cest

Sklepi

5196. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državnih cest
5197. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih cest med občinske ceste
5198. Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti

USTAVNO SODIŠČE

5309. Odločba o ugotovitvi, da člen 36, tretji odstavek 70. člena, peti odstavek 72. člena, prvi odstavek 73. člena, drugi odstavek 74. člena, 81., 83. in 84. člen Zakona o revidiranju niso v neskladju z Ustavo, ter o razveljavitvi prvega odstavka 80. člena Zakona o revidiranju in tretjega odstavka b) točke tarifne številke 5 Tarife o taksah in nadomestilih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5294. Pravilnik o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
5295. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročilu glede vrst in vrednosti naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
5296. Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
5297. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5298. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
5299. Slovenski računovodski standardi
5300. Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev sklada
5301. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
5302. Kodeks upravljanja javnih delniških družb
5303. Spremembe in dopolnitve Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2005
5304. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2006
5305. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2006
5306. Sklep o določitvi stopnje in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Koper za leto 2006
5307. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Piran za leto 2006
5308. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2006

OBČINE

Bloke

5199. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Bloke za leto 2006

Brezovica

5200. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2006
5201. Odlok o plačilu komunalnega prispevka
5202. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Laze
5203. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica
5204. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
5205. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Brežice

5207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Brežice

Cerkno

5208. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste R3T912, v Cerknem
5209. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
5210. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro in o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Črnomelj

5211. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza (skrajšani postopek)

Divača

5212. Sklep o spremembi Sklepa o ceni storitev odlaganja odpadkov za gospodinjstva

Dobrna

5213. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2006
5214. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Guteneg v Občini Dobrna

Dravograd

5215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5216. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2006 na območju Občine Dravograd
5217. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2006
5218. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov v VVZ Vrtec Dravograd

Grad

5219. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Grad
5220. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad

Grosuplje

5293. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9

Hodoš

5221. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2006

Idrija

5222. Odlok o ukinitvi Lokalne turistične organizacije LTO Idrija – zavoda za pospeševanje turizma
5223. Odlok o Festivalu idrijske čipke
5224. Odlok o spremembi območja naselij Idrija in Spodnja Idrija
5225. Odlok o spremembi območja naselij Čekovnik in Srednja Kanomlja
5226. Odlok o spremembi območja naselij Vojsko in Srednja Kanomlja
5227. Odlok o spremembi območja naselij Vojsko in Gorenja Kanomlja
5228. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija
5229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o gospodarjenju s poslovnimi stavbami in poslovnimi prostori

Krško

5230. Odlok o zazidalnem načrtu Videm – Polšca
5231. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2005/III.
5232. Obvezna razlaga 6. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško

Kungota

5233. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Kungota v letu 2006
5234. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del naselja v Zgornji Kungoti – Plintovec

Kuzma

5235. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2006
5236. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojnovarstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma za leto 2006
5237. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice za leto 2006

Lendava

5238. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2006
5239. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
5240. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava

Loški Potok

5241. Odlok o spremembi Odloka o proračunu – II Občine Loški Potok za leto 2005
5242. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2006
5243. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Hrib-Tabor
5244. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2006

Majšperk

5245. Program priprave lokacijskega načrta za ureditev javne poti JP 740560 Vila–Podlože, na odseku Vila–Žolger

Markovci

5246. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2006
5247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Markovci

Medvode

5248. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odlokov o spremembah in dopolnitvah: Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Medvode, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š10 Pirniče, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š12 Zbilje, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š13 Smlednik, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š15 Golo Brdo – Žlebe, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š16 Trnovec – Topol, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto ŠP 9/5 Goričane
5249. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Nova Gorica

5250. Odlok o spremembi območij naselij Rožna Dolina in Stara Gora

Novo mesto

5251. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.

Osilnica

5252. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2005
5253. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Osilnica za leto 2006
5254. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006

Podlehnik

5255. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2005
5256. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o osnovah in merilih za določitev najemnine za zemljišča in poslovne prostore
5257. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik
5258. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
5259. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
5260. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5261. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Podlehnik v letu 2006

Puconci

5262. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
5263. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Puconci za leto 2006
5264. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca

Rogaška Slatina

5265. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

Sevnica

5266. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za Poslovno cono Boštanj – TC Mercator

Slovenj Gradec

5267. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za stanovanjske zadeve Mestne občine Slovenj Gradec
5268. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2006
5269. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2006 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
5270. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2006
5271. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju urejanja v individualni zazidavi Podgorska cesta–Štibuh

Slovenska Bistrica

5272. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2005
5273. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2006
5274. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Slovenske Konjice

5275. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Novi center (skrajšani postopek)

Šalovci

5276. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2006
5277. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2006

Šempeter-Vrtojba

5278. Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vode, števčnine, vzdrževalnine in prispevka za priključitev na javni vodovod

Šentjur pri Celju

5279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2006
5280. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

Šmarje pri Jelšah

5281. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

Videm

5282. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Videm

Zagorje ob Savi

5283. Odlok o spremembah Odloka o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v Občini Zagorje ob Savi
5284. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za določitev višine najemnine za poslovne prostore
5285. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi
5286. Ugotovitveni sklep o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
5287. Ugotovitveni sklep o višini povprečne gradbene cene

Zavrč

5288. Sklep o začasnem financiranju Občine Zavrč v letu 2006

Žalec

5289. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2006
5290. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
5291. Sklep o določitvi cen programov Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec

Žetale

5292. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2005
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti