Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5289. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2006, stran 13422.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05) je Občinski svet Občine Žalec na 26. seji dne 19. decembra 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------------------+---------------+
|                              |    v tisoč|
|                              |    tolarjev|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Skupina/podskupina kontov                  | Proračun leta|
|                              |      2006|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             |   2.921.900|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |   2.058.758|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                     |   1.741.390|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček               |   1.330.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|703 Davki na premoženje                   |    214.700|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|704 Domači davki na blago in storitve            |    196.690|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                    |    317.368|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |    213.092|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|711 Upravne takse in pristojbine              |     5.800|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|712 Denarne kazni                      |     1.380|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          |     2.400|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                 |     94.696|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                   |    180.532|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          |     80.500|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih     |    100.032|
|dolgoročnih sredstev                    |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                   |    682.610|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |    672.310|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev   |     10.300|
|proračuna EU                        |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |   3.047.166|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                      |    739.836|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            |    158.103|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |     25.535|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|402 Izdatki za blago in storitve              |    305.171|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|403 Plačila domačih obresti                 |     7.900|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|409 Rezerve                         |    243.127|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                     |   1.405.146|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|410 Subvencije                       |     32.900|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        |    645.150|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    |    152.445|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi              |    574.651|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                  |    479.112|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           |    479.112|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |    423.072|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki |    326.322|
|niso proračunski uporabniki                |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    |     96.750|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)           |    -125.266|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Skupina/podskupina kontov                  | Proračun leta|
|                              |      2006|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |     12.000|
|DELEŽEV (750+751+752)                    |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |     12.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil              |       0|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev               |       0|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije            |     12.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |       0|
|(440+441+442)                        |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |       0|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|440 Dana posojila                      |       0|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         |       0|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     |       0|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |     12.000|
|DELEŽEV                           |        |
|(IV.-V.)                          |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                    |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Skupina/podskupina kontov                  | Proračun leta|
|                              |      2006|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                   |    135.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                       |    135.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|500 Domače zadolževanje                   |    135.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA                    |     46.734|
+------------------------------------------------------------+---------------+
| 550 Odplačila domačega dolga                |     46.734|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|    -25.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              |     88.266|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)         |    125.266|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. 2005 (OCENA)   |     26.595|
+------------------------------------------------------------+---------------+
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov in posebni del občinskega proračuna do ravni proračunskih postavk in šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije), prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prihodki po zakonu o rudarstvu, prispevek za priključitev na javni vodovodni sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem, dobiček JKP d.o.o. Žalec, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske dajatve.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah-podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
Med namenska sredstva spadajo tudi zbrana sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in znotraj glavnega programa odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Prerazporeditev pravic porabe iz prvega odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom župana, iz katerega je razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
6. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka-podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 88/01).
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 33,940.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Pravni posel, ki ga sklene Mestna skupnost in krajevne skupnosti na območju Občine Žalec brez predhodnega soglasja župana, je veljaven do višine 1.000.000 tolarjev.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Občina Žalec se bo v letu 2006 zadolžila z najemom posojila v višini 135,000.000 SIT za sledeče investicije:
– rekonstrukcija lokalne ceste Griže–Zabukovica–Matke v višini 10,000.000 SIT,
– izgradnja priključne ceste Juters na Ložnici v višini 30,000.000 SIT,
– izgradnja Podružnične osnovne šole Ponikva v višini 50,000.000 SIT,
– sofinanciranje izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje v višini 20,000.000 SIT in
– izgradnja raziskovalno-kaptažne vrtine za termalno vodo v višini 25,000.000 SIT.
13. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2006 ne smejo zadolžiti.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2006.
Št. 40302-0002/2005
Žalec, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti