Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5238. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2006, stran 13361.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet Občine Lendava na 25. seji dne 19. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lendava za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                v tisoč tolarjev
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|                             |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/Podskupina kontov                 |  Proračun leta|
|                             |       2006|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|                             |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |    2.231.280|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |     868.050|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                    |     719.710|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček              |     582.260|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|703 Davki na premoženje                  |     105.700|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|704 Domači davki na blago in storitve           |      31.750|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                   |     148.340|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     |      27.550|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|711 Takse in pristojbine                 |      3.700|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|712 Denarne kazni                     |      3.590|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         |      50.000|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                |      63.500|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                  |     115.000|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega    |     115.000|
|premoženja                        |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|73 PREJETE DONACIJE                    |      5.000|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                  |    1.243.230|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     |     837.230|
|institucij                        |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev  |     406.000|
|pror. EU                         |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|                             |    3.312.239|
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                     |     685.104|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           |     193.850|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      |      30.974|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|402 Izdatki za blago in storitve             |     401.280|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|403 Plačila domačih obresti                |      14.000|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|409 Rezerve                        |      45.000|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                    |     705.910|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|410 Subvencije                      |      43.000|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       |     251.150|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   |      55.300|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi             |     356.460|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                 |    1.829.725|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          |    1.829.725|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                |      91.500|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso |      16.500|
|pror. upor.                        |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   |      75.000|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|                             |    -1.080.959|
|III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.–I.)          |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/Podskupina kontov                 |  Proračun leta|
|                             |       2006|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |         |
|DELEŽEV                          |       100|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |       100|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil             |       100|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|                             |         |
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |        -|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |        -|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |       100|
|DELEŽEV (IV.–V.)                     |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                   |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/Podskupina kontov                 |  Proračun leta|
|                             |       2006|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  |        -|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                      |        -|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|500 Domače zadolževanje                  |        -|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|                             |      7.511|
|VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|55 ODPLAČILO DOLGA                    |      7.511|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
| 550 Odplačilo domačega dolga               |      7.511|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|                             |    -1.088.370|
|IX. ZMANJŠANJE DENARNIH SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- |         |
|II.-V.-VIII.)                       |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|                             |      -7.511|
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|                             |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.      |    1.080.959|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|                             |    1.224.051|
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. 2005          |         |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. 2006          |     135.681|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika kot enovitega uporabnika in je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Če se po sprejemu tega odloka v proračun vplača nenačrtovani namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov uporabnika proračuna oziroma postavka namenskega izdatka. O razporeditvi namenskih prejemkov odloča župan.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna Občine Lendava za leto 2006 odloča župan z naslednjimi omejitvami:
– v okviru posameznega podprograma neomejeno,
– med posameznimi podprogrami v okviru enega programa do višine 15% posameznega programa,
– med glavnimi programi v okviru enega področja porabe do višine 5% sredstev posameznega področja porabe,
– med področji porabe do višine 3% vseh planiranih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun.
O izvršenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu in sicer za prvih šest mesecev v mesecu septembru in pri zaključnim računom za celotno obdobje.
5. člen
Občina Lendava lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke ter investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu, od tega:
– v letu 2007 – 60% navedenih pravic,
– v ostalih prihodnjih letih – 40% navedenih pravic.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo električne energije, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu in načrtu razvojnih programov v prevzetih obdobjih.
Ožji deli občine Lendava brez pisnega soglasja župana ne smejo začeti postopka javnega naročanja ter sklepati pogodbe ki presegajo en milijon tolarjev.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 1.000.000,00 tolarjev. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah v posameznem primeru do višine 3.000.000,00 tolarjev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 1.000.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0057/2005
Lendava, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti