Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5255. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2005, stran 13387.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99 – odl. US, 89/99), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01, 81/02) je Občinski svet Občine Podlehnik na 15. redni seji dne 15. decembra 2005
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podlehnik za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu – odlok) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------------------------+
|                           V 000 SIT |
+----------------------------------------------------------------+
|A) Bilanca prihodkov in odhodkov                |
+-------+-------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI              |   462.385|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|70   |Davčni prihodki              |   216.486|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|71   |Nedavčni prihodki             |   12.071|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|72   |Kapitalski prihodki            |    8.100|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|73   |Prejete donacije              |      0|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|74   |Transferni prihodki            |   225.728|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ ODHODKI               |   462.385|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|40   |Tekoči odhodki               |   140.891|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|41   |Tekoči transferi              |   92.779|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|42   |Investicijski odhodki           |   50.966|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|43   |Investicijski transferi          |   177.749|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ          |      0|
+----------------------------------------------------------------+
|B) Račun finančnih terjatev in naložb              |
+-------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja  |      0|
|    |kapitalskih deležev            |      |
+-------+-------------------------------------------+------------+
|V.   |Dana posojila in povečanje kapitalskih   |    8.000|
|    |deležev                  |      |
+-------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila in spremembe  |    8.000|
|    |kapitalskih deležev            |      |
+-------+-------------------------------------------+------------+
|VII.  |Skupni primanjkljaj            |      0|
+----------------------------------------------------------------+
|C) Račun financiranja                      |
+-------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |Zadolževanje                |   134.528|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |Odplačilo dolga              |   13.268|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |Neto zadolževanje             |   121.260|
+-------+-------------------------------------------+------------+
|X.   |Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih |   113.260|
+-------+-------------------------------------------+------------+
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del odloka
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01/01/VII-2005
Podlehnik, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti