Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5190. Uredba o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov s pogodbami in transakcijami, na izvajanje katerih vplivajo Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 757 (1992) in sorodne resolucije, stran 13295.

Na podlagi 2. člena Zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov s pogodbami in transakcijami, na izvajanje katerih vplivajo Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 757 (1992) in sorodne resolucije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo sankcije za prekrške iz te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 1733/1994 z dne 11. julija 1994 o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov s pogodbami in transakcijami, na izvajanje katerih vplivajo Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 757 (1992) in sorodne resolucije (UL L št. 182 z dne 16. 7. 1994, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1733/1994/ES).
2. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi 2. člena Uredbe 1733/1994/ES.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz 2. člena Uredbe 1733/1994/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.
II. KAZENSKE DOLOČBE
3. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če izpolni ali omogoči izpolnitev zahtevka v okviru pogodbe ali transakcije ali v povezavi s pogodbo ali transakcijo, na katere izvajanje so neposredno ali posredno, v celoti ali delno vplivali ukrepi, določeni v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 757 (1992) in s sorodnimi resolucijami, ki ga predloži:
– fizična ali pravna oseba ali organ Srbije in Črne gore ali je predložen s posredovanjem fizičnih ali pravnih oseb ali organov Srbije in Črne gore (točka (a) prvega odstavka 2. člena Uredbe 1733/1994/ES);
– katerakoli fizična ali pravna oseba ali organ, neposredno ali posredno, v imenu ali v korist ene ali več fizičnih ali pravnih oseb ali organov v Srbiji in Črni gori (točka (b) prvega odstavka 2. člena Uredbe 1733/1994/ES);
– katerakoli fizična ali pravna oseba, ki izkorišča prenos pravic ali ki drugače terja prek ene ali več fizičnih ali pravnih oseb ali organov v Srbiji in Črni gori (točka (c) prvega odstavka 2. člena Uredbe 1733/1994/ES);
– vsaka druga fizična ali pravna oseba, navedena v devetem odstavku Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 757 (1992) (točka (d) prvega odstavka 2. člena Uredbe 1733/1994/ES);
– katerakoli fizična ali pravna oseba ali organ, ki zahteva na temelju plačila ali v zvezi s plačilom obveznic, finančnih garancij ali jamstev v korist ene ali več v točki a, b, c, in d prvega odstavka 2. člena Uredbe 1733/1994/ES navedenih fizičnih ali pravnih oseb ali organov (točka (e) prvega odstavka 2. člena Uredbe 1733/1994/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno ne obvesti o vseh ukrepih, ki jih je izvedla na podlagi 2. člena Uredbe 1733/1994/ES (prvi odstavek 2. člena te uredbe);
– ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči podatkov o poskusu storitve dejanj iz 2. člena Uredbe 1733/19444/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovi te podatke (drugi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
III. NADZOR
5. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb iz te uredbe in Uredbe 1733/1994/ES opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi ter policija.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom. Ti organi morajo zasežene predmete oddati pristojnemu sodišču.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 1733/1994/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
IV. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-115/2005/7
Ljubljana, dne 14. decembra 2005
EVA 2005-1811-0151
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti