Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5245. Program priprave lokacijskega načrta za ureditev javne poti JP 740560 Vila–Podlože, na odseku Vila–Žolger, stran 13375.

Na podlagi členov 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 34. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) in sklepa občinskega sveta z dne 25. 10. 2005 je županja Občine Majšperk dne 16. 12. 2005 sprejela
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za ureditev javne poti JP 740560 Vila–Podlože, na odseku Vila–Žolger
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta
Z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 38/99) so bile kategorizirane javne poti in lokalne ceste v Občini Majšperk. Med kategoriziranimi cestami je tudi javna pot JP 740560 Vila–Podlože. Občani, ki živijo ob tej cesti, so dali pobudo za položitev komunalne infrastrukture v cestni svet in ureditev asfaltne prevleke na cestišču. Zemljišče, po katerem poteka javna pot JP 740560, je na odseku Vila–Žolger v privatni lasti. Lastniki ne dovolijo potrebnih posegov v prostor.
Lokacijski načrt bo določil prostorske pogoje in rešitve za smotrno graditev in uporabo komunalne in cestne infrastrukture ter bo osnova za dovoljenja in izvajanje posegov v prostor.
Z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS; št. 110/02 in spremembe) so bili določeni pogoji pravice graditi in način razlastitve oziroma pridobitve služnosti v javno korist.
Za območje Občine Majšperk veljajo prostorske sestavine Dolgoročnega in Srednjeročnega družbenega plana Občine Majšperk (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94 in Uradni list RS, št. 20/97 in 81/04).
Za območje, na katerem se nahaja javna pot JP 740560 Vila–Podlože, velja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92, 27/93, 26/94, in Uradni list RS, št. 52/97).
S tem programom priprave se določijo:
– programska izhodišča, območje obdelave in vsebina izdelave Lokacijskega načrta za javno pot JP 740560 Vila–Podlože, na odseku Vila–Žolger (dalje: LN),
– nosilce urejanja prostora, od katerih bodo zahtevane smernice za pripravo LN in končna mnenja na osnutek LN,
– strokovna gradiva, ki jih je potrebno pripraviti v postopku izdelave LN,
– roki izdelave posameznih faz LN, javne razgrnitve in postopka sprejemanja,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev LN in
– obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev LN.
 
II. Programska izhodišča lokacijskega načrta
V cestnem svetu javne poti je predvidena zamenjava obstoječih vodovodnih cevi, položitev nizkonapetnostnega električnega omrežja v zemljo, položitev kanalizacije za odpadne komunalne vode in položitev kabla za kabelsko televizijo ter ureditev javne razsvetljave. Vsa komunalna infrastruktura mora biti položena, v skladu z zahtevami upravljavcev, pod oziroma ob asfaltnem cestišču.
 
III. Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Financer, načrtovalec in pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Majšperk. Prostorske konference vodi županja.
Načrtovalca lokacijskega načrta bo izbral investitor.
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev pred pripravo predloga lokacijskega načrta in mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta. V postopek priprave lokacijskega načrta bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – narava
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – vode
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Ptuj
– Ministrstvo za zdravje – Zdravstveni inšpektorat, Izpostava Maribor
– Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat za varstvo pred nar. in drugimi nesrečami
– Komunalno podjetje Ptuj d.d.
– ELEKTRO MARIBOR d.d.
– TELEKOM SLOVENIJE, OE Maribor
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se, v postopku priprave lokacijskega načrta, izkazalo, da so tangirani.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni zakonski predpisi.
Zgoraj navedeni organi bodo zaprošeni tudi za izdajo mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
 
IV. Potrebne strokovne podlage
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 38/99)
– Projekt ureditve kanalizacije, ki ga je izdelal TMD INVEST d.o.o. iz Ptuja, pod št. 10014-03-K/VK, februar 2003
 
V. Pridobitev strokovnih rešitev
Variantne rešitve ne bodo izdelane zaradi že določene lege javne poti v prostoru.
 
VI. Geodetske podlage
Za izdelavo lokacijskega načrta se bo upošteval obstoječi katastrsko topografski načrt v digitalni obliki in izdelan geodetski posnetek.
Geodetske podlage zagotovi financer.
 
VII. Roki za pripravo lokacijskega načrta
Prva prostorska konferenca    7. 12. 2005
Izbira izdelovalca LN      15. 12. 2005
Izdelava gradiva za pridobitev
smernic             7 dni po izbiri izvajalca
Pridobivanje smernic
za načrtovanje          30 dni
Izdelava strokovnih podlag    v času pridobivanja smernic
Izdelava predloga LN       30 dni od pridobitve smernic
Druga prostorska konferenca   15 dni pred javno razgrnitvijo predloga LN
javna razgrnitev predloga LN   prične se 7 dni po objavi javne razgrnitve
                 in traja 30 dni
javna obravnava,
obravnava na OS         v času javne razgrnitve
predaja pripomb in
predlogov načrtovalcu      7 dni po zaključeni javni razgrnitvi
opredelitev načrtovalca
do pripomb in predlogov     7 dni od predaje pripomb
stališča do pripomb       7 dni od opredelitve načrtovalca
izdelava dopolnjenega
predloga             15 dni
pridobitev mnenja na
dopolnjeni predlog        30 dni
sprejem predloga LN       na seji OS po pridobitvi mnenj
izdelava končnega elaborata   15 dni po objavi odloka v uradnem glasilu
 
VIII. Financiranje lokacijskega načrta:
Izdelavo lokacijskega načrta financira Občina Majšperk.
 
IX. Postopek za pripravo in sprejem lokacijskega načrta
1. Prostorska konferenca
Pripravljavec lokacijskega načrta skliče zbor prostorske konference najmanj osem dni pred sprejetjem programa priprave lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Priprava gradiva in pridobitev smernic za izdelavo predloga lokacijskega načrta
Načrtovalec bo na podlagi razpoložljive prostorske dokumentacije izdelal gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje za izdelavo predloga lokacijskega načrta z opisom predvidenih posegov.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da mu podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. S pozivom jim dostavi gradivo za pridobitev smernic in program priprave.
Izdelava predloga lokacijskega načrta
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in pridobljenih smernic za načrtovanje bo načrtovalec pripravil predlog lokacijskega načrta.
2. prostorska konferenca
Pripravljavec lokacijskega načrta skliče zbor prostorske konference najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve. Skliče in vodi jo županja.
Javna razgrnitev in obravnava predloga lokacijskega načrta
Predlog lokacijskega načrta se javno razgrne za 30 dni. K predlogu se priloži tudi povzetek za javnost, izvleček iz planskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev, obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta ter strokovne podlage in povzetek sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri izdelavi lokacijskega načrta.
O razgrnitvi ter kraju in času obravnave bo pripravljavec javnost obvestil z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo.
Pripravljavec bo v času javne razgrnitve vodil zapisnik o podanih pripombah in predlogih.
V času javne razgrnitve, in sicer pred javno obravnavo bo županja posredovala odlok občinskemu svetu v prvo obravnavo, kjer bo občinski svet podal pripombe in predloge na odlok.
Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
Načrtovalec se bo opredelil do priporočil, usmeritev in legitimnih interesov izraženih na prostorski konferenci in pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave.
O utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo ob pomoči opredelitev načrtovalca odločila županja, ki bo občinski svet seznanila s podanimi pripombami in s svojimi stališči in kako se je do teh pripomb opredelila.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta in pridobitev mnenj
Na podlagi stališč, ki jih do pripomb in predlogov zavzame pripravljavec, izdela načrtovalec dopolnjen predlog lokacijskega načrta.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta. Hkrati jim pošlje tudi tiste dele dopolnjenega lokacijskega načrta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
Sprejem in objava lokacijskega načrta
Po pridobitvi mnenj pripravljavec posreduje v sprejem občinskemu svetu dopolnjen predlog lokacijskega načrta, h kateremu priloži svoja stališča skupaj s pripombami in predlogi. Lokacijski načrt sprejme občinski svet z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
 
X. Veljavnost programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
V primeru, ko je zaradi razlogov iz 32. člena ZUreP-1 potrebna tretja javna razgrnitev in obravnava lokacijskega načrta, je treba pripraviti nov program priprave lokacijskega načrta in opraviti nov postopek njegove priprave.
V skladu z določili 28. člena ZUreP-1 je pred sprejemom tega programa priprave dne 7. 12. 2005 županja Občine Majšperk sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta. Datum ter kraj in čas zbora konference je županja objavila v dveh sredstvih javnega obveščanja, in sicer dne 22. 11. 2005 v Štajerskem tedniku in dne 23. 11. 2005 v Večeru.
Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Št. 350-03/05-03
Majšperk, dne 16. decembra 2005
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti