Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5300. Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev sklada, stran 13612.

Na podlagi 43. člena Ustanovitvenega akta Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 85/04) in prvega odstavka 37. člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Uradni list RS, št. 117/05) uprava Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, izdaja
T A R I F N I P R A V I L N I K
o nadomestilih za opravljanje storitev sklada
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
Ta tarifni pravilnik določa način vrednotenja in obračunavanja nadomestila za storitve in povračila izdatkov Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: sklad) ter ceno storitev sklada za kreditiranje naložb varstva okolja.
Cene storitev sklada v vodilni valuti SIT so informativno dvojno označene v skladu z Zakonom o dvojnem označevanju cen v tolarjih in v evrih (Uradni list RS, št. 101/2005; ZDOCTE). Cene v drugi valuti (EUR) so preračunane po centralnem paritetnem tečaju, ki po določilih navedenega zakona znaša 239,640 tolarjev za 1 evro.
2. člen
Sklad ali njegov pooblaščenec za opravljene storitve in povračila izdatkov zaračuna uporabniku storitev nadomestilo po tarifi in povračila izdatkov sklada po dejanskih stroških sklada.
3. člen
Uporabnik je dolžan plačati znesek v tolarjih, obračunan po tarifi tega pravilnika, najkasneje v roku osmih dni od izstavitve računa, razen v primerih, ko pravilnik pri posamezni tarifni številki določa drugače.
Obveznosti po tem pravilniku se določajo v zneskih v tolarjih in, v primerih, kadar je vodilna valuta tarife SIT, informativno v evrih v skladu z ZDOCTE. Zneski se obračunajo na način in po postavkah, določenih s tarifo, ki velja ob nastanku posamezne obveznosti.
Sklad uporabniku izda ustrezen račun, ki ob končni vsoti v vodilni valuti vsebuje tudi končno vsoto v informativni valuti v skladu z določili ZDOCTE.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za obveznosti iz naslova dejanskih stroškov. Zneski iz tarife ne vključujejo davka na dodano vrednost.
II. POSEBNI DEL
4. člen
TARIFA
I. Kreditiranje okoljskih naložb pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom
+----------+--------------+-------------+--------------+-----------------+
|Tarifna  |Vrsta posla  |Višina    |Informativna |Način plačila  |
|številka |       |plačila   |cena v EUR,  |         |
|     |       |       |kadar je   |         |
|     |       |       |vodilna valuta|         |
|     |       |       |SIT      |         |
+----------+--------------+-------------+--------------+-----------------+
|1     |obrazec vloge |15.000,00 SIT|62,59 EUR   |plačilo pred   |
|     |za pridobitev |       |       |zahtevo za    |
|     |kredita z   |       |       |izročitev obrazca|
|     |razpisno   |       |       |in razpisne   |
|     |dokumentacijo |       |       |dokumentacije  |
+----------+--------------+-------------+--------------+-----------------+
|2     |sklenitev   |0,2% od   |najmanj 208,65|plačilo pred   |
|     |pogodbe    |zneska    |EUR in največ |podpisom pogodbe |
|     |       |odobrenega  |625,94 EUR  |         |
|     |       |kredita,   |       |         |
|     |       |oziroma   |       |         |
|     |       |najmanj   |       |         |
|     |       |50.000,00 SIT|       |         |
|     |       |in največ  |       |         |
|     |       |150.000,00  |       |         |
|     |       |SIT     |       |         |
+----------+--------------+-------------+--------------+-----------------+
|4     |Vodenje    |       |       |znesek v EUR se |
|     |kredita    |       |       |obračuna     |
|     |       |       |       |trimesečno, za  |
|     |       |       |       |preteklo     |
|     +--------------+-------------+--------------+trimesečje, v  |
|     |4.1 Ostali  |6,14 EUR   |/       |tolarski     |
|     |razpisi    |mesečno   |       |protivrednosti, |
|     |       |       |       |preračunan po  |
|     +--------------+-------------+--------------+srednjem tečaju |
|     |4.2 Razpis  |5,40 EUR   |/       |banke Slovenije |
|     |34PO05A    |mesečno   |       |na dan obračuna, |
|     |       |       |       |to je 31.3.,   |
|     |       |       |       |30.6., 30.9. in |
|     +--------------+-------------+--------------+31.12 (velja do |
|     |4.3. Razpis  |5,40 EUR   |/       |dneva uvedbe evra|
|     |35PO06A    |mesečno   |       |kot denarne enote|
|     |       |       |       |RS).       |
+----------+--------------+-------------+--------------+-----------------+
|5     |predčasno   |1,0% od   |najmanj 41,73 |znesek v tolarjih|
|     |dogovorjeno  |vrnjenega  |EUR      |in rok plačila se|
|     |poplačilo   |zneska    |       |določi hkrati z |
|     |kredita    |kredita   |       |določitvijo   |
|     |       |oziroma   |       |neodplačanega  |
|     |       |najmanj   |       |zneska kredita  |
|     |       |10.000,00 SIT|       |         |
+----------+--------------+-------------+--------------+-----------------+
Stroški iz tarifne številke 2 (sklenitev pogodbe) se zmanjšajo za dejansko plačane stroške plačila obrazca vloge za pridobitev kredita z razpisno dokumentacijo iz tarifne št. 1, torej za 15.000,00 SIT oziroma 62,59 EUR.
II. Kreditiranje naložb za zmanjšanje onesnaževanja zraka in drugih okoljskih naložb občanov
A1) Kreditiranje fizičnih oseb po razpisu 33OB05A(Uradni list RS, št. 72/05, popravek 74/05 in 108/05) in po kasnejših razpisih za kreditiranje občanov
+---------+-----------+-----------------+--------------+----------------------+
|Tarifna |Vrsta posla|Višina plačila  |Informativna |Način plačila     |
|številka |      |         |cena v EUR,  |           |
|     |      |         |kadar je   |           |
|     |      |         |vodilna    |           |
|     |      |         |valuta SIT  |           |
+---------+-----------+-----------------+--------------+----------------------+
|6    |sklenitev |9.188,70 SIT   |38,34 EUR   |znesek v tolarjih se |
|     |pogodbe  |         |       |obračuna in plača na |
|     |      |         |       |dan podpisa pogodbe  |
+---------+-----------+-----------------+--------------+----------------------+
|7    |vodenje  |6.737,60 SIT za |28,12 EUR (do |za čas od 1. 8. 2005 |
|     |kredita  |čas od 1. 8. 2005|30. 6. 2006) |do 30. 6. 2006 je   |
|     |      |do 30. 6. 2006; |       |strošek vodenja    |
|     |      |         |/       |kredita fiksen in   |
|     |      |po 30. 6. 2006  |       |znaša 6.737,60 SIT; po|
|     |      |znesek 28,12 EUR |       |30. 6. 2006 se znesek |
|     |      |(v tolarski   |       |stroškov vodenja   |
|     |      |protivrednosti do|       |kredita iz EUR    |
|     |      |dneva uvedbe evra|       |preračuna v SIT po  |
|     |      |kot denarne enote|       |srednjem tečaju Banke |
|     |      |RS)       |       |Slovenije na dan   |
|     |      |         |       |obračuna; v primeru  |
|     |      |         |       |predčasnega odplačila |
|     |      |         |       |kredita se obračuna  |
|     |      |         |       |sorazmeren del    |
|     |      |         |       |stroškov za dobo   |
|     |      |         |       |vodenja kredita v   |
|     |      |         |       |tekočem letu in zapade|
|     |      |         |       |v plačilo v roku 15  |
|     |      |         |       |dni od prejema računa |
+---------+-----------+-----------------+--------------+----------------------+
|8    |zavarovalna|1,14% za dobo  |/       |osnova za obračun je |
|     |premija  |odplačila do 36 |       |glavnica odobrenega  |
|     |      |mesecev, 1,62% za|       |kredita brez     |
|     |      |dobo odplačila do|       |pripisanih      |
|     |      |72 mesecev in  |       |interkalarnih obresti,|
|     |      |1,80% za dobo  |       |povečana za pogodbene |
|     |      |odplačila do 120 |       |obresti, znane ob   |
|     |      |mesecev     |       |sklenitvi kreditne  |
|     |      |         |       |pogodbe in obračunane |
|     |      |         |       |za dobo kreditiranja; |
|     |      |         |       |znesek premije se   |
|     |      |         |       |obračuna in plača na |
|     |      |         |       |dan podpisa pogodbe  |
+---------+-----------+-----------------+--------------+----------------------+
|9    |predčasno |v višini bančnih |/       |znesek se obračuna na |
|     |poplačilo |stroškov izdelave|       |dan poplačila kredita |
|     |kredita  |obračuna     |       |in zapade v plačilo v |
|     |      |predčasnega   |       |roku 15 dni od prejema|
|     |      |odplačila kredita|       |položnice       |
+---------+-----------+-----------------+--------------+----------------------+
A2) Kreditiranje fizičnih oseb po predhodnih razpisih
+----------+-------------+-------------------+--------------------------------+
|Tarifna  |Vrsta posla |Višina plačila   |Način plačila          |
|številka |       |          |                |
+----------+-------------+-------------------+--------------------------------+
|10    |sklenitev  | 38,35 EUR     |znesek v tolarjih se obračuna po|
|     |pogodbe   |          |srednjem            |
|     |       |          |tečaju Banke Slovenije na dan  |
|     |       |          |izpisa pogodbe         |
|     |       |          |in zapade v plačilo na dan   |
|     |       |          |podpisa pogodbe         |
|     |       |          |s strani kreditojemalca     |
+----------+-------------+-------------------+--------------------------------+
|11    |vodenje   |28,12 EUR     |znesek v tolarjih se obračuna  |
|     |kredita   |          |enkrat letnopreračunan po    |
|     |       |          |srednjem tečaju Banke Slovenije |
|     |       |          |na dan obračuna, to je 30.4.; v |
|     |       |          |primeru predčasnega odplačila  |
|     |       |          |kredita se           |
|     |       |          |obračuna sorazmeren del stroškov|
|     |       |          |za dobo             |
|     |       |          |vodenja kredita v tekočem letu |
|     |       |          |in zapade v           |
|     |       |          |plačilo v roku 15 dni od prejema|
|     |       |          |računa             |
+----------+-------------+-------------------+--------------------------------+
|12    |zavarovalna |1,84% za dobo   |osnova za obračuna je glavnica |
|     |premija   |odplačila do 36  |odobrenega kredita, povečana za |
|     |       |mesecev in 2,50%  |ob odobritvi kredita znane   |
|     |       |za dobo odplačila |revalorizacijske (TOM) in realne|
|     |       |nad 36 mesecev   |obresti, obračunane za dobo   |
|     |       |          |kreditiranja, in zapade v    |
|     |       |          |plačilo na dan podpisa pogodbe s|
|     |       |          |strani kreditojemalca      |
+----------+-------------+-------------------+--------------------------------+
|13    |predčasno  |v višini bančnih  |znesek se obračuna na dan    |
|     |poplačilo  |stroškov izdelave |poplačila kredita        |
|     |kredita   |obračuna      |in zapade v plačilo v roku 15  |
|     |       |predčasnega    |dni od prejema položnice    |
|     |       |odplačila kredita |                |
+----------+-------------+-------------------+--------------------------------+
III. Kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov po razpisih za zmanjšanje onesnaževanja zraka (APAP)
+-----------+-----------+------------+---------------+---------------------------+
| Tarifna  |Vrsta   |Višina   |Informativna  |Način plačila       |
| številka |posla   |plačila   |cena v EUR,  |              |
|      |      |      |kadar je    |              |
|      |      |      |vodilna valuta |              |
|      |      |      |SIT      |              |
+-----------+-----------+------------+---------------+---------------------------+
| 10    |vodenje  |40,90 EUR  |        |znesek v tolarjih se    |
|      |kredita  |      |/       |obračuna enkrat letno,   |
|      |      |      |        |preračunan po srednjem   |
|      |      |      |        |tečaju Banke Slovenije na |
|      |      |      |        |dan 31.3.; v primeru    |
|      |      |      |        |predčasnega odplačila   |
|      |      |      |        |kredita se obračuna    |
|      |      |      |        |sorazmeren del stroškov za |
|      |      |      |        |dobo vodenja kredita v   |
|      |      |      |        |tekočem letu        |
+-----------+-----------+------------+---------------+---------------------------+
| 11    |predčasno |1% od    |        |znesek v tolarjih in rok  |
|      |poplačilo |vrnjenega  |najmanj 41,73 |plačila se določi hkrati z |
|      |kredita  |zneska   |EUR      |določitvijo neodplačanega |
|      |      |kredita in |        |zneska kredita       |
|      |      |najmanj   |        |              |
|      |      |10.000,00  |        |              |
|      |      |SIT     |        |              |
+-----------+-----------+------------+---------------+---------------------------+
5. člen
(dejanski stroški)
Na podlagi dejanskih stroškov sklada se uporabniku storitev obračunajo stroški zavarovanj kredita, stroški predaje kredita v izterjavo, sprememb kreditne pogodbe, pridobitve izvedenskih mnenj in drugi skladu nastali stroški v zvezi s posameznim kreditom, razen storitev iz 4. člena tega pravilnika, za katere se plača nadomestilo.
Ne glede na prejšnji odstavek sklad nosi dejanske odvetniške in notarske stroške, nastale zaradi priprave in podpisa sporazuma v primerih prvega zavarovanja kredita na podlagi sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z zastavo nepremičnine ali premičnin, sklenjenega v notarski obliki.
6. člen
(končne določbe)
Ta tarifni pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega tarifnega pravilnika preneha veljati tarifni pravilnik o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja (Uradni list RS, št. 92/02, 55/03, 74/04, 38/05, in 72/05).
Št. 19-19/01
Ljubljana, dne 23. decembra 2005
Uprava sklada
Marko Slokar l.r.
Predsednik uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti