Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5275. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Novi center (skrajšani postopek), stran 13407.

Na podlagi 27. in 34. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice, dne 16. 12. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Novi center (skrajšani postopek)
1. člen
(predmet programa priprave)
Predmet tega programa priprave so spremembe in dopolnitve odloka o ZN novi center Slovenske Konjice, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 04/01 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN).
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve,
– roki za posamezne faze priprave prostorskega akta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 / dopolnjen v letu 1993, 1994 in 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998 / dopolnjen v letu 1994, 1998 in 75/04. (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98, 72/00, in 75/04) je območje opredeljeno za centralno dejavnost.
Obravnavana zemljišča ležijo v območju katerega opredeljuje Odlok o ZN novi center Slovenske Konjice, Uradni list RS, št. 04/01, ki opredeljuje na predmetnem območju kompleksa gradnjo večstanovanjskih objektov in trgovskega centra.
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev tekstualnega dela odloka se nanaša na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe opredeljenih v veljavnem odloku. Predmet sprememb in dopolnitev ZN so spremembe in dopolnitve tekstualnega dela odloka o ZN novi center Slovenske Konjice, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 04/01 za možnost izvedbe parkirišč oziroma garaž v kleti objektov, da je možna izdelava pokrite pergole nad parkirišči ob objektu ter da je ob nespremenjenih gabaritih objekta možna izvedba več stanovanj kot 15 (max. 22) ob zagotovitvi sorazmernega povečanja parkirnih mest na območju predvidenih večstanovanjskih stolpičev. Zaradi navedenega razloga se bo prostorski akt pripravljal in sprejemal po skrajšanem postopku v skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora.
4. člen
(okvirno območje)
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN obsega ureditveno območje novi center po veljavnem zazidalnem načrtu iz 1. člena.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Slovenske Konjice na pobudo Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice, ki je tudi naročnik izdelave Sprememb in dopolnitev ZN.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 / dopolnjen v letu 1993, 1994 in 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998 / dopolnjen v letu 1994, 1998 in 75/04. (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98, 72/00, in 75/04),
– Odlok o ZN novi center Slovenske Konjice, Uradni list RS, št. 04/01.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor.
9. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Župan Občine Slovenske Konjice s podpisom potrdi program priprave. Objava programa priprave v uradnem glasilu.
– Pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog tekstualnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za namen javne razgrnitve.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve na sedežu Občine Slovenske Konjice, ki traja 15 dni, javna razprava se izvede na sedežu Občine Slovenske Konjice v času trajanja javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije, skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti so obveščeni o javni razgrnitvi na krajevno običajen način; svoje pisne pripombe lahko podajo v času trajanja javne razgrnitve.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Predlog ZN se posreduje delovnemu telesu občinskega sveta pred sprejetjem na občinskem svetu v mnenje.
– Župan Občine Slovenske Konjice posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN Občinskemu svetu občine Slovenske Konjice, da o njem razpravlja in ga sprejme.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta zagotovi pobudnik.
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-0009/2005-200
Slovenske Konjice, dne 16. decembra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti