Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5303. Spremembe in dopolnitve Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2005, stran 13626.

Na podlagi petega odstavka 22. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ UPB-1, Uradni list RS, št. 69/04) in na podlagi prvega odstavka 80. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01, 5/03, 89/03 in 29/04) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 21. 12. 2005 sprejel
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E S K L E P A
o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2005
1. člen
V Sklepu o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2005 (Uradni list RS, Št. 138/04 in 41/05) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pavšalni znesek 1.720,00 tolarjev plačajo:
– osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje,
– fizične osebe, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice,
– osebe priglašene kot samostojni podjetniki posamezniki, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice, če ne izpolnjujejo pogojev za plačilo zborničnega prispevka B,
– pravne osebe, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice in ne izpolnjujejo pogojev za odmero zborničnega prispevka C.«
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– priglašene kot samostojni podjetniki posamezniki, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice,«
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe:
– ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko,
– ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice.
Osnova za zbornični prispevek C za pravne osebe, ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko, je znesek obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.
Osnova za zbornični prispevek za pravne osebe, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice, je znesek obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu od tistega dela poslovanja pravne osebe, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost oziroma na prodajo ali predelavo kmetijskih, gozdarskih ali ribiških proizvodov. Pravne osebe se s sprejemom v prostovoljno članstvo morajo obvezati, da bodo redno pošiljale izračunano osnovo skupaj s pisno obrazložitvijo.
Stopnja zborničnega prispevka C je 0,20% od osnove.«
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zbornični prispevek se lahko zavezancu odpiše, če izpolnjuje katerega od naslednjih kriterijev:
– ne dosega usklajenega zneska minimalnega mesečnega dohodka na družinskega člana, ki ga na podlagi Zakona o socialnem varstvu objavi minister za delo, družino in socialne zadeve (potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o prejemkih družinskih članov),
– v primerih naravnih in drugih nesreč, razen, če zaradi teh že ni bil zmanjšan katastrski dohodek pri odmeri zborničnega prispevka (potrdilo pristojnega organa o naravni nesreči na kmetiji),
– smrti družinskega člana, daljše bolezni oziroma poškodbe zavezanca ali njegovega družinskega člana oziroma invalidnosti zavezanca ali njegovega družinskega člana, če bi plačilo zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegovih družinskih članov (dokazilo, da je zaradi smrti ali zdravljenja ogroženo preživljanje),
– v drugih primerih, ko zavezanec izkaže utemeljen razlog, ki ni zajet v zgoraj navedenih kriterijih, če bi plačilo zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegovega družinskega člana (ustrezna dokazila, ki dokazujejo utemeljen razlog, zaradi katerega je ogroženo preživljanje).
Pri odločanju o odpisu zborničnega prispevka se upošteva premoženjsko stanje zavezanca in njegovih družinskih članov v času, ko se o odpisu odloča.
Vloga za odpis zborničnega prispevka se vloži na posebnem obrazcu, ki se na zahtevo zavezanca pridobi na sedežu zbornice. Zbornični prispevek se zavezancu odpiše deloma ali v celoti in sicer za odmero, za katero je zavezanec vložil vlogo za odpis. Če je iz okoliščin mogoče sklepati, da se premoženjsko stanje zavezanca ne bo popravilo, se zbornični prispevek lahko odpiše za več let ali trajno.
V primerih iz druge alinee prvega odstavka se zbornični prispevek odpiše delno in sicer na način, da se celotni odmerjeni zbornični prispevek zniža za odstotek ocenjene višine škode. Razlogi iz druge alinee prvega odstavka se upoštevajo samo za odmerno obdobje, na katerega se nanašajo.
Plačilo zborničnega prispevka se zavezancu lahko odloži dokler trajajo razlogi, zaradi katerih prispevka ne more plačati, oziroma se mu dovoli plačilo v največ šestih mesečnih obrokih, če izkaže, da bi izterjava lahko ogrozila njegovo preživljanje ali preživljanje njegovega družinskega člana.
O odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju zborničnega prispevka, na predlog Komisije za odpis zborničnega prispevka, odloča Upravni odbor zbornice.
Če zavezanec v času teka postopka za odpis zbornični prispevek plača, se šteje, da je vlogo za odpis zborničnega prispevka umaknil.«
5. člen
13. člen se spremeni tako da se glasi:
»Ob izterjavi neplačanega zborničnega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški izterjave«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati s sprejemom na Svetu zbornice, objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 502209
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
Predsednik Sveta KGZS
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti