Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5208. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste R3T912, v Cerknem, stran 13328.

Na podlagi 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 101/02, 8/03) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na 20. redni seji dne 15. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste R3T912, v Cerknem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Odlokom se sprejme Občinski lokacijski načrt (v nadaljevanju: OLN) Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste R3T912, v Cerknem, ki ga je izdelala družba BOŽIČ d. o. o. Inženiring Idrija, Beblerjeva 8, pod številko 18/04, marec 2005.
2. člen
(vsebina OLN)
OLN iz 1. člena tega odloka določa mejo urejanja, funkcijo območja, lego, potek in zmogljivost vodotoka Cerknice in Cvetkove ulice, ceste R3T912, v Cerknem, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje struge in ceste z okolico, pogoje za komunalno in prometno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, parcelacijo, določitev vodnih in obvodnih zemljišč ter objektov na teh zemljiščih, obveznosti investitorja in izvajalcev, možna odstopanja ter nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(sestavine OLN)
OLN iz 1. člena tega odloka vsebuje pisni in grafični del ter priloge.
A) SPLOŠNI IN UVODNI DEL
1. Vsebina
2. Registracija družbe
3. Imenovanje odgovornega vodje projekta
4. Imenovanje odgovornega projektanta
5. Izjave o upoštevanju predpisov
6. Izjava investitorja o strinjanju z vsebino tehnične dokumentacije
B) BESEDILO ODLOKA
C) BESEDILO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. Opis prostorske ureditve
2. Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture
5. Rešitve in ukrepi varovanja okolja
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. Načrt parcelacije
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
9. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta
10. Roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč
D) KARTOGRAFSKI DEL OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
+------------------------------------------------------------------+---------+
|1. Načrt namenske rabe prostora                  |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– prikaz obstoječega stanja in omejitev DKN)           | M 1:2000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– prikaz obstoječega stanja s fotografijami in označenimi odseki | M 1:2500|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– prikaz območja vodotoka in Cvetkove ulice            | M 1:2000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– prikaz območja javnega dobro                  | M 1:2000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|2. Umestitev ureditve in povezava s sosednjimi območji      | M 1:5000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|3. Načrt parcelacije                       |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– prikaz parcel, ki segajo v 5 m in 2 m obvodno zemljišče     | M 1:2000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– prikaz objektov, ki segajo v 5 m in 2 m obvodno zemljišče, v  | M 1:2000|
|vodno zemljišče in v 25 m varovalni pas Cvetkove ceste      |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– prikaz objektov, ki segajo v 5 m in 2 m obvodno zemljišče in v | M 1:2000|
|vodno zemljišče – rekonstrukcija                 |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|in povečani prikazi                        | M 1:500|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|4. Zakoličbena situacija                     | M 1:1000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– premostitve                           |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– obrežni zidovi                         |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|5. Zasnova projektnih rešitev prometne energetske, vodovodne in  | M 1:2000|
|druge komunalne infrastrukture (zbirna situacija)         |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– obstoječa situacija z vrisano infrastrukturo          | M 1:2000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– prečkanje vodotoka z:                      |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– vodovod                             |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– kanalizacija                          |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– elektrika                            |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– telefon                             |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– ogrevanje                            |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– mostovi                             |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– merilna naprava                         |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|– dostopi do vodotoka                       |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|6. Rešitve v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami | M 1:2000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|E) PRILOGE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA             |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|1. Povzetek za javnost                      |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|2. Izvlečki iz prostorskih aktov                 |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|2.1. Izsek iz urbanistične zasnove                |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|2.2. Ureditvena območja                      |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|2.3. Cestno omrežje                        |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|2.4. Vodovod in kanalizacija                   |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|3. Strokovne podlage                       |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|3.1. Topografski načrt                      | M 1:1000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|3.2. Katastrski načrt                       | M 1:1000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|3.3. Seznam lastnikov                       |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|3.4. Pregledna situacija                     |M 1:10000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
4. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja pro­stora.
5. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani.
6. Ocena stroškov za izvedbo občinskega lokacijskega načrta.
7. Spis postopka priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta
7.1. Program priprave
7.2. Zapisnik iz 1. in 2. prostorske konference
7.3. Pripombe na javni razgrnitvi
7.4. Objavljen odlok v Uradnem listu RS.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z LOKACIJSKIM NAČRTOM
4. člen
Ureditveno območje, ki se ureja s tem OLN obsega vodotok Cerknico in cesto R3T912, Cvetkovo ulico v naselju Cerkno in 5 oziroma 2 m priobalni pas vodotoka Cerknica ter obsega dele območij urejanja S9, P3, C1, C3, P2 in odprti prostor Urbanistične zasnove naselja Cerkno.
III. UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
5. člen
(meja območja)
Meja OLN poteka v naravi od Vodomerne postaje na Cerknici po meji 5 oziroma 2 m priobalnega pasu na obeh straneh vodotoka od km 3+148,18 do km 5+290,00, s prekinitvijo od km 4+100,34 do km 4+259,96, po severozahodni in severni strani Cvetkove ulice do ovinka v smeri proti Novakom, ki je oddaljen ca 180 m od odcepa ceste v Labinje.
Ureditveno območje obsega:
– vodne parcele:
vodotok Cerknica, javno dobro:
1332/9, 1332/10, 1337/1, 1337/28, 1337/32, 1337/33
– lastniške parcele:
735/16, 735/11, 835/3, 221/5, 38/3, 223/3, 39/3, 575/6, 589/7, 589/11, 734/11, 734/16, 734/15, 871/9, 871/8, 589/12, 56/12, 575/7, 222/5, 222/8, 831, 573/6
– javno dobro:
pritoki vodotoka Cerknica:
1338/1 (Zapoška), 1337/7, 1337/29, 1337/30, 1353, 1370/1 (Zajegrščica), 1354/1, 1399
– in dele priobalnih parcel:
levi breg:
220/5, 220/4, 220/2, 106/4, 106/3, 106/1, 221/4, 1337/8, 1337/9, 221/3, 222/9, 1337/10, 222/7, 222/12, 222/3, 1337/17, 223/5, 223/4, 223/1, 1332/11, 38/1, 1337/13, 38/2, 38/4, 39/2, 39/1, 39/4, 39/5, 1332/1, 44, 45, 46, 47, 1413/2, 1413/3, 1332/13, 1413/1, 1413/4, 1332/2, 51/5, 51/6, 54/4, 54/2, 68/16, 56/1, 1337/14, 56/3, 1337/15, 1315/14, 871/12, 1315/17, 871/4, 1315/13, 1315/16, 871/11, 871/10, 1337/16, 871/7, 1315/12, 872/7, 872/2, 873/8, 876/1, 876/2, 838/3, 875/1, 838/6, 875/2, 838/4, 838/5, 838/2, 838/1, 835/2, 835/1, 1337/23, 1337/24, 837/6, 831, 829, 828, 827/5, 817/1, 817/2, 817/4, 817/5, 817/6,
desni breg:
203/1, 1467, 203/2, 205/1, 205/3, 1400/3, 1400/1, 224/2, 228/8, 224/3, *325, 224/4, 224/1, 27, *97, *96/1, 21, *96/2, *334, *94, *93, 33, 34, 35, 11/1, 1317/7, 2/3, 2/2, 2/1, 2/6, 2/5, 1338/9, 573/5, 573/1, 573/4, 575/4, 575/5, 1337/18, 1337/19, 575/3, 575/2, 575/9, 1337/20, 576/3, 576/7, 1337/21, 589/3, 589/9, 589/6, 589/1, 589/2, 660/1, 660/3, 1317/5, 661/1, 1337/22, 705/4, 705/7, 705/10, 734/10, 734/9, 734/4, 734/6, 735/12, 735/5, 735/8, 735/2, 735/7, 735/1, 735/13, 735/15, 735/14, 735/17, 1317/13,
– gradbeni objekti v priobalnem pasu so na naslednjih parcelah (grafična priloga 3)
levi breg:
220/4, 221/3, 222/9, 222/12, 39/2, 39/1, 1413/1, 51/5, 54/2, 68/16, *360, 831, 829
desni breg:
*325, *97, *96/1, *96/2, *334, *94, *93, 576/7, 589/2, 589/4, 661/1, 735/5, 735/1, 735/13, 735/15, 807/5, 807/6
– Gradbeni objekti na vodni parceli so na naslednjih parcelah(grafična priloga 3)
873/13 (igrišče), 837/6, 831, 661/1, 589/4 in prometni objekti (mostovi).
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Predvidena ureditev meji na obeh straneh vodotoka na območje naselja Cerkno, na stanovanjsko, poslovno in industrijsko gradnjo. Vpliv omejitve je omejen le na vzdrževanje komunalne infrastrukture. Ureditev predstavlja obrambo pred poplavami visokih stoletnih voda (Q(100)), kar pomeni sanacijo obstoječih in dograditev obrežnih zidov.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Ureditev rekonstrukcije vodotoka Cerknice in ceste R3T912 predstavljata funkcionalno zaključeno enoto.
Po funkciji je prvi objekt vodotok, drugi pa cesta. Vsak zase in oba skupaj predstavljata zaključeno celoto.
Rekonstrukcija se izvede v dveh območjih A in B (v skupni dolžini 1992,20 m) na naslednjih odsekih vodotoka Cerknica:
 
Območje A (l=962,16 m)
1. V odseku od km 3+148,18 do km 4+100,34 (vtok Zajegrščice) se izvedejo naslednja dela:
 
Desni breg
– Na odseku od mostu (vodomerna postaja) od km 3+148,18 do km 3+241,23 se zgradi obrežni zid do višine 2,20 m in zavaruje brežine s kamnito oblogo. Obstoječi most se zaradi premajhnega pretočnega profila nadomesti z novim na istem mestu.
– Od km 3+241,23 do km 3+316,25 se izvede dvojni zid višine 2,20 m in 1,00 m, ki je od obrežnega oddaljen 1,60 m.
– Od km 3+316,25 do km 3+359,42 se dogradi obstoječi obrežni zid do varnostne višine +0,60 m na Q(100).
– Od km 3+359,42 do km 3+413,80 se zgradi dvojni zid. Obrežni je visok 2,20 m in drugi, ki je oddaljen 1,60 m in visok 1,00 m, ta se zaključi na prvem v km 3+413,80.
– Od km 3+413,80 do km 3+600,43 se zaradi omejenega prostora v območju tovarni zgradi enoji obrežni zid višine 3,20 m.
– Od km 3+600,43 do km 3+740,35 se zgradi dvojni zid: obrežni je visok 2,20 m, zunanji pa 1,00 do 1,30 m oddaljen od obrežnega 1,60 m, ta se zaključi v km 3+745,35.
– Od km 3+740,35 do km 3+778,33 (mostu) se zgradi obrežni zid višine 3,50 m.
– V območju tovarniškega objekta od km 3+778,33 do 3+924,00 ni predvidenih de. V času gradnje zidu na levem bregu naj se izvedejo potrebna vzdrževalna dela na obstoječem obrežnem zidu in objektu.
– Od km 3+924,00 (konec tovarniškega objekta) do km 3+928,01 (do mostu, ki je predviden za odstranitev) se zgradi zid višine 3,20 m.
– Od km 3+928,01 (od mostu, ki je predviden za odstranitev) do km 3+985,24 (dolvodni rob novega mostu) se zgradi nov oziroma nadgradi obstoječi obrežni zid do višine 3,20 m.
– V km 3+986,74 (os) se zgradi nov most širine 3,00 m.
– Gorvodno od km 3+988,24 (gorvodni rob novega mostu) do km 4+100,34 (vtok Zajegrščice) se zgradi nov obrežni zid višine 2,60 m, ki je na višini stoletne visoke vode Q(100).Na tem odseku ni predvidena varnostna višina, višje vode od Q(100) se bodo razlile ob desnem bregu do ceste čez novi most, ki mora biti projektirana na koti, ki omogoča zajem poplavne vode in se v celoti odvaja skozi novi most.
– Preko novega mostu bo zgrajena nova cesta od glavne ceste do dveh stanovanjskih hiš na levem bregu vodotoka. Na desnem bregu mora biti niveleta ceste na koti Q(100)+0,60 m, da zadrži vodo omenjeno v prejšnji točki. Širina ceste (vozišča) je 3,00 m. Na levem bregu se zgradi plato za dostop do stanovanjskih hiš.
 
Levi breg (l=1030,04 m)
Predvidena dela na levem bregu od km 3+148,18 do km 4+006.92 so po odsekih določena s stacionažo vodotoka kot sled:
– Od km 3+148,18 do km 3+540,25 se izvede zaradi razširitve dna struge na širino 12,00 m izkop brežine in zavarovanje s kamnito oblogo.
– Od km 3+540,25 do km 3+772,21 ima obstoječi obrežni zid zadostno višino, širina dna struge je 12,00 m.
– Od km 3+772, 21 do km 3+791,15 je v območju, kjer je predviden novi most, predvidena gradnja novega zidu višine do 3,50 m.
– Od km 3+791,15 do km 3+908,37 se obstoječi zid nadviša do višine 3,50 m, do km 3+928,01 pa zadošča povišanje do 3,20 m.
– V območju obstoječega mostu predvidenega za rušenje, od km 3+928,01 do km 3+953,20 je predvidena izgradnja obrežnega zidu do višine 3,50 m.
– Med km 3+953,20 in km 4+006,92 je obstoječi zid, ki je predviden za nadvišanje na višino od 2,60 do 3,20 m.
– Od km 4+006,92 do km 4+100,34 se struga ne spreminja.
Gorvodno od km 4+100,34 do km 4+259,96 (do mostu) se v strugo in obrežne zidove na desnem in levem bregu ne posega.
 
Območje B (l=1030,04 m)
2. V odseku od km 4+259,96 (jez) do km 4+656,50 se struga uredi:
– širina po dnu struge 10 m,
– na odseku so obstoječi zidovi, ki se obdelajo s kamnito oblogo,
– višina obrežnega zidu na desnem bregu je 2,5 m,
– v odseku km 4+381,00 do km 4+638,48 na desnem bregu je predvidena izvedba novega zidu 3,00 m od obstoječega, višine do 1 m. Vidni del je izdelan v kamnu, za zidom je nasip.
3. V odseku od km 4+656,50 do km 4+747,00 je predvidena na desnem bregu:
– izgradnja novega zidu višine 3,00 m, širina pretočnega profila 6,00,
– naklon zidu do 5:1, obdelava v kamnu,
– 2,00 m od notranjega zidu izgradnja novega do 0,90 m visokega in 0,50 m debelega zidu tudi v kamnu,
– izvedba kamnitih stopnic do korita in
na levem bregu:
– v odseku km 4+676,00 do km 4+719,50 se izvede nadvišanje obstoječega zidu gorvodno od 0 do 140 cm, ki se izvede skupaj z robnikom ceste,
– izvede se kamnita obloga obstoječega zidu,
4. V odseku (levi breg) od km 4+719,50 do km 4+779,50 se izvede:
– nadomestitev močno poškodovanega zidu z novim do višine 3,00 m,
– izgradnja dodatnega zidu ob cesti višine do 0,90 m,
– med obema zidovoma urediti park.
5. V odseku od km 4+797,50 do km 4+872,50 – desni breg:
– izvede se zid skupaj z rekonstrukcijo ceste,
– niveleta ceste se zaradi vhodov v hiše ne spreminja,
– pretočna višina vode pri pretoku Q(100) je 3,30 m, varnostna višina pa 3,90 m,
– niveleta ceste je nižja od stoletne vode Q(100), zato se ob pločniku zgradi polno ograjo do višine +3,90 m nad niveleto struge. Gornji del ograje naj bo oblikovan na krajinsko sprejemljiv način,
– ko se cesta oddalji od struge (km 4+872,50 do km 4+891,50) se ob strugi zgradi kamniti zid do višine 3,00 m, visokovodni kamniti zid pa se izvede ob cesti,
– na levem bregu se izvedejo ojačitve temeljev, prilagojene obstoječemu stanju.
6. Na odseku od km 4+891,50 do km 4+979,50 se izvajajo samo vzdrževalna dela.
7. Na odseku od km 4+979,50 do km 5+027,00 je predvidena novogradnja desnobrežnega zidu, višine 3,70 m obdelanega v kamnu.
8. Na odseku od km 5+027,00 do km 5+071,00 se izvede zid skupaj z rekonstrukcijo Cvetkove ulice, višine 3,70 m.
9. Na odseku od km 5+161,50 do km 5+204,35 se obstoječi zid nadviša do višine 3,70.
10. Na odseku od km 5+204,35 do km 5+290,00 se izvede zid skupaj z rekonstrukcijo ceste.
11. Na odseku od km 4+979,50 do km 5+290,00 se na levem bregu po potrebi izvedejo ojačitve temeljev.
12. Na odseku od km 5+158,56 do km 5+204,35 se zgradi nov betonski zid višine 3,70 m.
13. Uredi se vtok Zapoške od km 0+000,00 do km 0+052,40 (most na Zapoški):
– niveleta naj se prilagodi obstoječi, dno struge se uredi s pragovi;
– širina dna je 5,00 m;
– naklon leve in desne brežine je 5:1 (zid);
– pretočna višina je 2,90 m, varnostna višina + 0.60 m;
– desnobrežni zid je navezan na zid ob Cerknici v km 4+638,48;
– višina zidu je od 1,9 do 2,5 m, izvedba vidnih strani je v kamnu;
– na levem bregu se izvede zaščita poškodovanih temeljev objektov;
– strugo prečka obstoječa kanalizacija.
Zaradi velikega vzdolžnega padca in lepšega izgleda je predvidena izvedba pragov, ki so lahko ojačani z betonom ali samo z vgradnjo kamna.
8. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Vodotok je namenjen odvajanju izvirnih in zalednih voda tako, da ne ogroža urbaniziranega dela naselja s poplavami visokih stoletnih voda. Rekonstrukcija se izvede pod naslednjimi pogoji:
– Na vodotoku Cerknica (vodotok 2. reda) sega zunanja meja priobalnega zemljišča 5 m od meje vodnega zemljišča, razen pri parcelah 1337/14, 1332/2 in 68/16 kjer je oddaljenost zunanje meje priobalneg zemljišča 2,00 m.
– Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljen poseg v prostor, razen za:
– gradnjo objektov javne infrastrukture;
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra;
– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda;
– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave;
– gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem in
– druge po 37. členu Zakona o vodah.
– Za obstoječe zgrajene objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču velja, da je mogoča le rekonstrukcija, adaptacija in obnova, ki bistveno ne spreminja velikosti in namembnosti objekta.
– Zgrajeni most v km 3+781,71 (os) na vhodu v tovarno povzroča zajezitev in neposreden dvig voda. Na levem in desnem bregu se izvede nadgradnja obrežnih zidov nad koto poplavnih voda. Pri obnovi mostu se mora upoštevati dvig na koto, ki zagotavlja pretok visokih voda in varnostno višino.
– Most na glavnem trgu se obnavlja ob rekonstrukciji Cvetkove ulice prekrivanje vodotoka ni dovoljeno.
– Most preko vodotoka pri parkirišču v km 3+926,51 (os) tudi ne prevaja visokih stoletnih voda zato se odstrani in zgraditi nov most v km 3+986,74 (os), širine 3,5 m, ki bo zagotovil primernejši dostop do stanovanjskih objektov na levem bregu Cerknice.
– Zgradijo se mostovi za pešce preko Cerknice v območju med km 4+638,47, km 4+660,00 in preko Zapoške v km 0+019,00 m, širine do 3,00 m, za povezavo hotela z naseljem, občino, pošto in rekreacijskimi površinami.
 
Regulacijski elementi
– Gradbena meja je določena z linijo 5 oziroma 2 m priobalnega pasu in je prikazana na grafičnih prilogah 1.
 
Dovoljena odstopanja
– Os ureditve lahko odstopa od obstoječe osi + 5,00 m kolikor to zahteva prilagoditev na obstoječo priobalno gradnjo.
– Dovoljena so odstopanja od tras prometne in komunalne infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav, tehnologiji in sami izvedbi komunalnih vodov.
9. člen
(krajinsko oblikovanje)
Okolica se primerno uredi. Na priobalnem zemljišču (med dvojnimi obrežnimi zidovi) se na desnem bregu uredi sprehajalna pešpot.
Obrežni zidovi morajo biti na vidnih delih obloženi s kamnom.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
10. člen
– Obešanje komunalnih vodov na obrežno zidovje in polaganje v brežine ni dovoljeno.
– Iztoki iz kanalizacije ter blatni izpusti iz vodovodnega omrežja v vodotok morajo biti urejeni z iztočno glavo, ki ne sega v pretočni profil vodotoka.
– Prečkanje kanalizacije in vodovoda mora biti projektirano in izvedeno čimbolj pravokotno na os struge 1 m pod niveleto struge zaščiteno pred vodno erozijo. To velja tudi za prečkanje vodotoka in ostalih infrastrukturnih vodov.
– Pri gradnji komunalnih in infrastrukturnih vodov je treba upoštevati obremenitve s strojno mehanizacijo in nemotene dostave izvajalcu gospodarske javne službe.
– Zaledne padavinske vode morajo biti speljane v naravni odvodnik preko peskolovov ter lovilcev olj in maščob.
– Onesnažene vode iz manipulativnih površin, padavinske odpadne vode in komunalne odpadne vode morajo biti speljane in očiščene v naravni odvodnik v skladu z veljavnimi predpisi.
– Pri izpustu odpadnih vod v vodotok, morajo biti upoštevani podatki o srednjih in nižjih pretokih ter prevodnost struge in določene količine odpadne vode na iztoku.
– Pri gradnji stavbnih objektov ter objektov prometne infrastrukture mora biti zagotovljena poplavna varnost.
– Kletni prostori morajo biti zavarovani pred poplavljanjem zunanjih, meteornih, drenažnih in povratnih kanalizacijskih vod.
– Zgradijo se mostovi za pešce preko Cerknice v območju med km 4+638,47, km 4+676,00 in preko Zapoške v km 0+057,00, širine do 3,00 m, nad koto stoletnih visokih voda (Q(100)) +70 cm, za povezavo hotela z naseljem, občino, pošto in rekreacijskimi površinami.
Rekonstrukcija ceste R3T912, Cvetkove ulice je namenjena izgradnji komunalne infrastrukture v cestnem telesu in prometu tako, da ne posega v obstoječi stavbni fond:
– Rekonstrukcija ceste R3T912, Cvetkove ulice, bo od km 4+797,50 do km 4+872,50 in od 4+979,50 do km 5+290,00 posegla v pretočni profil vodotoka;
– nad vodnim zemljiščem bo zgrajen pločnik zaključen s parapetnim zidom nad koto stoletnih vod (Q(100));
– na teh odsekih se statično uredi podporno zidovje ceste, ki je obenem obrežno zidovje Cerknice.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNO RABO NARAVNIH DOBRIN
11. člen
Z rekonstrukcijo vodotoka je ogroženost od poplav odpravljena, nova struga Cerknice prevaja visoke vode.
Na levem bregu je strmo pobočje in do km 3+450 ni dovoljeno posegati na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov.
Ni dovoljeno krčenje vegetacije, ki preprečuje plazenje, odlaganje in skladiščenje lesa, zasipavanje z odpadnim materialom.
 
Ohranjanje narave
V primeru najdbe mineralov ali fosilov mora najditelj ravnati po 74. členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03).
V ekološko pomembnem območju Cerkno – Zakriž morajo biti upoštevani:
– vsi možni tehnični ukrepi za preprečitev onesnaženja vode;
– posegi v strugi se izvajajo lahko samo izven drstitvenega obdobja rib;
– z ureditvijo regulacije se izboljša stanje struge, kjer prostorske možnosti dopuščajo, naj se zgradijo tolmuni z vgradnjo večjih skal, obala naj se zasadi z avtohtonimi rastlinskimi vrstami, poškodovane površine naj se uredijo tako, da bo omogočeno naravno zaraščanje;
– pri rekonstrukciji Cvetkove ulice se pri načrtovanju osvetljevanj zaradi negativnih učinkov svetlobnega onesnaženja načrtuje;
– uporaba svetilk, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice;
– uporabo žarnic s čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe in načrtuje sistem osvetljevanja tako, da v drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to potrebno.
 
Varovanje kulturne dediščine
OLN ne posega v varovani stavbni fond.
 
Trajnostna raba naravnih dobrin
– Z ureditvijo regulacije Cerknice, ki predstavlja delne prestavitve struge in pretočnega profila Cerknice s pritoki, nastane novo grajeno vodno javno dobro, status pridobi z odločbo, ki je osnova za vpis v zemljiško knjigo.
– Vodnemu zemljišču, ki ne izpolnjuje pogojev, preneha status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki je podlaga za izbris naravnega vodnega javnega dobra v zemljiški knjigi in se uvrsti v vrste rabe na področju kmetijstva, gozdarstva in stavbnih zemljišč (zgrajeni objekti na vodnem in obvodnem zemljišču, navedeni v 5. členu tega odloka).
– Na objektih v priobalnem pasu je dovoljena rekonstrukcija, adaptacija in obnova, če se bistveno ne spreminja namembnost in velikost. V teh območjih je poseg omejiti na vzdrževalni pas za izvajanje vodnogospodarske službe.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
12. člen
– Z regulacijo vodotoka Cerknica in pritokov se ogroženost od poplav odpravi, ker nova struga vodotoka Cerknice prevaja visoke vode.
– Dostopi za vzdrževanje struge so obstoječi, zagotovljen je vzdrževalni pas za izvajanje javne vodnogospodarske službe.
– Pri projektiranju regulacije vodotoka Cerknice rekonstrukcije Cvetkove ulice mora biti število novih hidrantov v skladu z zahtevami občinskega požarnega načrta.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
13. člen
Načrt parcelacije je prikazan na grafični prilogi 3.
IX. DOVOLJENA ODSTOPANJA
14. člen
Dovoljenih odstopanj ni razen navedenih v 8. členu tega odloka.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
15. člen
Rekonstrukcija vodotoka Cerknice se izvaja v več fazah, ki bodo določene v PGD. Faze se lahko razdelijo v etape, ki so zaključena celota in so odvisne od razpoložljivih finančnih sredstev.
XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OLN
16. člen
Po izvedbi vseh predvidenih del OLN preneha veljati.
XII. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKE UREDITVE IN ZA PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ
17. člen
Rok za izvedbo rekonstrukcije vodotoka Cerknica je 5 let od pridobitve gradbenega dovoljenja. Enak rok velja tudi za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po rekonstrukciji.
XIII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
19. člen
Do izvedbe posegov, ki so opredeljeni s tem odlokom, se na ureditvenem območju ohranja obstoječa raba prostora.
20. člen
OLN iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled na Upravni enoti Idrija in na Občini Cerkno.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00201-01/2005-04
Cerkno, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti