Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5301. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, stran 13615.

Na podlagi 227. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 – s spremembami in dopolnitvami) in 36. člena Statuta Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana je uprava borze dne 9. 11. 2005 in 9. 12. 2005 sprejela spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 85/05 – prečiščeno besedilo), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo št. 23/37/AG-05-(916) z dne 14. 12. 2005
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
1. člen
(1) V 1. členu Pravil se točka 24 spremeni tako, da se za besedo »obveznice« doda vejica in besedilo »naložbene certifikate«.
(2) V 1. členu Pravil se točka 26 spremeni tako, da se za besedo »obveznice« doda vejica in besedilo »naložbene certifikate«, za besedilom »drugih donosov« pa vejica in besedilo »oziroma do izplačila na vrednostnem papirju določene vrednosti«.
2. člen
V 61. členu Pravil se drugi odstavek spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»(2) Dolžniške vrednostne papirje lahko uprava izključi s prostega trga v naslednjih primerih:
– če izdajatelj ali dolžniški vrednostni papirji ne izpolnjujejo pogojev za trgovanje na prostem trgu;
– če se izkaže, da so bili dolžniški vrednostni papirji sprejeti na podlagi neresničnih oziroma napačnih podatkov;
– ob predčasnem celotnem poplačilu obveznosti iz dolžniških vrednostnih papirjev;
– ob nastanku pravnih posledic uvedbe likvidacije oziroma stečaja izdajatelja.«
3. člen
Za 69. d. členom se doda novo podpoglavje s spodaj navedeno vsebino, dosedanje podpoglavje 2.4. pa se preštevilči v podpoglavje 2.5.:
 
»2.4. NALOŽBENI CERTIFIKATI
Segment trgovanja
69.e člen
Naložbeni certifikati se sprejemajo v podsegment prostega trga. Oznako podsegmenta določi uprava s sklepom.
Smiselna uporaba določb
69.f člen
Za postopek sprejema in izključitve naložbenih certifikatov ter za obveščanje in poročanje se smiselno uporabljajo določbe poglavja 2.2.1., 2.2.2. in 2.2.3. Pravil, ki veljajo za prosti trg, razen v kolikor ni v tem poglavju določeno drugače.
Dolžnost glede poročanja in obveščanja
69.g člen
Ne glede na določbo 60. člena Pravil mora izdajatelj naložbenih certifikatov na način, določen z Navodili, dnevno objavljati tudi vrednost premoženja, na katerega je vezana vrednost naložbenega certifikata.«
4. člen
(1) Spremeni se drugi odstavek 100. člena Pravil tako, da se za besedo »delnic« doda vejica in besedilo »naložbenih certifikatov«.
(2) Spremeni se tretji odstavek 100. člena Pravil tako, da se za besedilom »dolžniških vrednostnih papirjev« doda vejica in besedilo »razen tečaja naložbenih certifikatov,«.
(3) Spremeni se četrti odstavek 100. člena Pravil tako, da se za besedilom »dolžniških vrednostnih papirjev« doda vejica in besedilo »razen naložbenih certifikatov,«.
5. člen
Spremeni se 1. alinea prvega odstavka 165. člena Pravil, tako da se za besedo »delnice« doda besedilo »oziroma naložbenega certifikata«.
Končna določba
6. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. novembra 2005 in 9. decembra 2005
Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
 
dr. Marko Simoneti l.r.
predsednik uprave
 
Andrej Šketa l.r.
član uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti