Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5228. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija, stran 13344.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah Občine Idrija (Uradni list RS, št. 30/95 in 71/96) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04) je Občinski svet Občine Idrija na 23. redni seji dne 15. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija določa način in pogoje opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služb) na območju Občine Idrija.
Odlok opredeljuje zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. člen
Ta odlok je obvezen za vse povzročitelje komunalnih odpadkov oziroma za uporabnike javne službe, za izvajalca javne službe in udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo nastajali komunalni odpadki.
3. člen
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
1. povzročiteljem komunalnih odpadkov izboljšati dostop do storitev javne službe,
2. zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov,
3. zagotoviti čim večjo predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov in odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek,
4. zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov, preden se z odlaganjem odstranijo na odlagališču nenevarnih odpadkov,
5. uveljaviti načelo “stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov”,
6. zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
4. člen
Izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je občinsko javno podjetje Komunala d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) v obsegu in pogojih, določenimi s tem odlokom.
Izvajalec opravlja naslednje dejavnosti:
1. Ločeno zbiranje z zakonom določenih frakcij komunalnih odpadkov:
Izvaja se preko zbiralnic ločenih frakcij, zbirnega centra, posebnih zabojnikov za kuhinjske odpadke, zabojnikov za ostanke komunalnih odpadkov, letnih akcij zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, sortiranja odpadkov, zbiranja nevarnih frakcij odpadkov.
2. Odvoz komunalnih odpadkov:
Izvaja se v za to prirejenih vozilih, skladno z urnikom izvajalca odvoza komunalnih odpadkov in upoštevanjem določil ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.
3. Priprava na obdelavo in predelavo komunalnih odpadkov:
V zbirnem centru se ločeno zbrani komunalni odpadki sortirajo, preberejo, po potrebi stisnejo, začasno skladiščijo in posredujejo predelovalnim obratom. Ločeno zbrani biorazgradljivi odpadki se predelajo v kompostarni ali se posredujejo v predelavo.
4. Odstranjevanje komunalnih odpadkov:
Ostanek komunalnih odpadkov se odloži na odlagališče komunalnih odpadkov oziroma odstrani na drug ustrezen način.
5. Organizacijo oziroma pomoč pri organizaciji čistilnih akcij, akcij zbiranja starega papirja, nevarnih odpadkov, tekstila in drugih frakcij komunalnih odpadkov.
6. Dejanja, povezana z ozaveščanjem uporabnikov glede okoljsko ustreznega ravnanja z komunalnimi odpadki in obveščanjem uporabnikov.
7. Evidence.
5. člen
Komunalni odpadki (v nadaljevanju: odpadki) so odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju Občine Idrija.
Odpadki so navedeni v klasifikacijskem seznamu odpadkov v veljavnih predpisih na področju ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji.
6. člen
Povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelj odpadkov) je vsak prebivalec Občine Idrija in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju Občine Idrija in povzroča nastajanje odpadkov. Povzročitelj odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja odpadkov prepušča odpadke izvajalcu javne službe.
V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja odpadkov, se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer se odpadki nahajajo.
II. POVZROČITELJI ODPADKOV IN NJIHOVE DOLŽNOSTI
7. člen
Povzročitelji odpadkov na območju Občine Idrija so dolžni ločeno zbirati odpadke in morajo odlagati odpadke v za to določene zabojnike oziroma na za to določena mesta. Izven predpisanih zabojnikov za odpadke na zbirnih in prevzemnih mestih je odpadke prepovedano odlagati.
8. člen
Povzročitelj odpadkov mora prijaviti izvajalcu začetek uporabe stavbe najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe objekta, da se dogovorita o lokaciji prevzemnega mesta, o dobavi, številu in prostornini zabojnikov ter o drugih pogojih za pričetek izvajanja storitev javne službe.
Pred začetkom uporabe stavbe se izvede vpis prevzemnega mesta v kataster.
9. člen
Ob prenehanju uporabe stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov mora lastnik takoj obvestiti izvajalca o prenehanju uporabe.
10. člen
Organizatorji javnih turistično gostinskih oziroma družabnih, kulturnih, športnih ali drugih prireditev ali dejavnosti na prostem morajo o tem obvestiti izvajalca pred začetkom prireditve in z njim skleniti dogovor o načinu in obsegu zbiranja ter odvoza odpadkov in načinu pokrivanja stroškov.
11. člen
Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije priglasiti izvajalcu najmanj 14 dni pred datumom izvedbe in z izvajalcem skleniti dogovor o načinu izvedbe odvoza odpadkov in načinu pokrivanja stroškov.
12. člen
Povzročitelji odpadkov ne smejo:
– odložiti, postaviti ali zliti odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije in vreče za ostanke komunalnih odpadkov ali v zabojnike za kuhinjske odpadke,
– mešati nevarnih odpadkov z ločenimi frakcijami, ostanki odpadkov in kuhinjskimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih odpadkov med seboj,
– mešati kuhinjskih odpadkov z drugimi odpadki,
– prepuščati ločenih frakcij, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali pa so v njih zmešane nevarne snovi, kot ločene frakcije,
– v zabojnike in vreče za ostanke odpadkov odložiti ali zliti nevarne frakcije, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke, odpadke iz vrtov in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline, ne glede na vrsto odpadka,
– odlagati odpadkov v zabojnike ali vreče, ki niso namenjene odlaganju odpadkov,
– pisati na zabojnike, jih barvati, nanje lepiti plakate ali kako drugače poškodovati,
– sežigati odpadkov.
III. ZBIRANJE ODPADKOV PRI POVZROČITELJIH
13. člen
Zbiranje odpadkov se na celotnem območju Občine Idrija izvaja po sistemu ločenega zbiranja z državnim predpisom določenih frakcij odpadkov.
Izvajalec povzročitelje odpadkov z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen način obvesti o:
– času obratovanja zbirnega centra,
– lokacijah zbiralnic ločenih frakcij in vrstah odpadkov, ki se tam zbirajo,
– poteku zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov,
– pogojih za prevzem odpadkov,
– načinih prepuščanja in prevzemanja odpadkov.
14. člen
Ločeno zbiranje odpadkov se izvaja preko:
– zabojnikov za ostanke odpadkov,
– kompostnikov, malih komunalnih kompostarn in zabojnikov za kuhinjske odpadke,
– zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra za ločeno zbrane frakcije,
– premičnih zbiralnic in zbirnega centra za nevarne odpadke,
– ločenega prevzemanja in zbirnega centra za kosovne odpadke,
– zbirnega centra za ločeno zbrane frakcije, ki se ne zbirajo v zbiralnicah ločenih frakcij.
Način odlaganja odpadkov, vrsto in število zabojnikov za odpadke za posamezno območje določi izvajalec v Operativnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija, tako da upošteva načrt ravnanja z odpadki, tehnologijo zbiranja in odvoza odpadkov, dostopnost povzročitelja odpadkov ter strukturo in vrsto odpadkov.
15. člen
Ostanki odpadkov se zbirajo v predpisane zabojnike in vreče na zbirnem mestu.
Normativi za določitev velikosti zabojnikov in območja uporabe vreč so določeni v Operativnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija.
Zbirno mesto je prostor ustrezno urejen na način, da se preprečuje prevračanje zabojnikov in raztros odpadkov po okolici, praviloma v objektu ali bližini objekta na zemljišču v posesti povzročitelja odpadkov.
V primeru, da se zbirno mesto ne nahaja na zemljišču v posesti povzročitelja odpadkov, se zbirno mesto določi s soglasjem lastnika zemljišča.
16. člen
Zbirna mesta ne smejo ovirati ter ogrožati prometa na javnih prometnih površinah.
17. člen
Povzročitelji odpadkov morajo skrbeti za red in čistočo na zbirnem mestu.
18. člen
Načrtovalci prostora, investitorji ali projektanti morajo pri načrtovanju novih objektov oziroma prenovi obstoječih objektov, kjer bodo nastajali odpadki, določiti zbirna in prevzemna mesta v skladu s projektnimi pogoji, ki jih izda izvajalec. Na podlagi projektnih rešitev izda izvajalec soglasje.
19. člen
Za kuhinjske odpadke, ki nastajajo pri povzročiteljih odpadkov iz gospodinjstev, se v naseljih z več kot 500 prebivalci zagotavlja:
– redno ločeno zbiranje in prevzemanje pri povzročiteljih odpadkov na območjih strnjene pozidave,
– kompostiranje v malih komunalnih kompostarnah pri povzročiteljih odpadkov na območjih redkejše poseljenosti.
Če se kuhinjski odpadki prevzemajo pri povzročiteljih odpadkov, je zbirno mesto za kuhinjske odpadke isto kot zbirno mesto za ostanke odpadkov.
V primeru, da je na nekem območju urejena mala komunalna kompostarna, vanjo povzročitelji odpadkov sami oddajajo kuhinjske odpadke.
Za kuhinjske odpadke ter ostale biološko razgradljive odpadke, ki se redno zbirajo in prevzemajo pri povzročiteljih odpadkov (tako iz gospodinjstev kot tudi od ostalih povzročiteljih), se zagotavlja kompostiranje na kompostarni.
20. člen
Na območjih, kjer izvajalec ne zagotavlja rednega prevzema kuhinjskih odpadkov ali ne zagotavlja predelave biološko razgradljivih odpadkov v mali komunalni kompostarni, mora povzročitelj odpadkov sam zagotoviti kompostiranje svojih kuhinjskih odpadkov.
Izvajalec vzpodbuja povzročitelje odpadkov, da lastne kuhinjske odpadke kompostirajo v hišnih kompostnikih tudi na območjih z organiziranim rednim prevzemanjem kuhinjskih odpadkov ali zagotovljeno predelavo v malih komunalnih kompostarnah, če imajo za tako kompostiranje na razpolago vrt in pri tem upoštevajo ustrezne postopke predelave biološko razgradljivih odpadkov.
21. člen
Povzročitelji odpadkov, ki opravljajo dejavnost trgovine s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelavo ali pripravo hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečah, ki so namenjene prepuščanju ostankov odpadkov.
V primeru, da povzročitelji odpadkov prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov ne uredijo s posebno pogodbo z izvajalcem, morajo zagotovi oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.
IV. ZBIRALNICE LOČENIH FRAKCIJ
22. člen
Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji odpadkov izvajalcu te frakcije prepuščajo.
23. člen
Zbiralnice morajo biti evidentirane v katastru zbiralnic, ki ga vzpostavi, vodi in dopolnjuje izvajalec. Kataster zbiralnic potrdi župan občine na predlog izvajalca. Izvajalec je dolžan o vsaki spremembi v katastru obvestiti pristojno občinsko službo in spremembo objaviti na krajevno običajen način.
24. člen
V zbiralnicah ločenih frakcij se zbirajo naslednje ločene frakcije, ki jih povzročitelji odpadkov prepuščajo v za to namenjenih zabojnikih:
– papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobna odpadna embalaža iz stekla,
– mešana odpadna embalaža, kamor sodijo drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih materialov in drobna odpadna embalaža iz kovin.
Kjer nastajajo večje količine odpadkov iz plastične in kovinske embalaže, se organizira ločeno zbiranje odpadkov te vrste v ločenih zabojnikih.
25. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij zagotavlja izvajalec v premičnih zbiralnicah ob letnih akcijah zbiranja nevarnih frakcij. Tak način prevzemanja nevarnih frakcij poteka v naseljih z več kot 500 prebivalci.
26. člen
Prevzemanje kosovnih odpadkov s prevzemnih mest za kosovne odpadke v vsakem naselju ne glede na število prebivalcev zagotavlja izvajalec ob letni akciji zbiranja kosovnih odpadkov.
V okviru prevzemanja kosovnih odpadkov mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme iz gospodinjstev, ki vsebuje nevarne snovi.
V. ZBIRNI CENTER
27. člen
Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru lahko povzročitelji odpadkov iz širše okolice zbirnega centra prepuščajo izvajalcu vse vrste ločenih frakcij odpadkov in kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra je urejena tudi zbiralnica nevarnih frakcij.
28. člen
V zbirnem centru se v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih za naslednje frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
– odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni med nevarne frakcije,
– električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
– biološko razgradljive odpadke.
Izvajalec poleg občasnega zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov iz prejšnjega člena omogoča njihovo redno prevzemanje v zbirnem centru.
VI. ODVOZ ODPADKOV
29. člen
Reden odvoz odpadkov opravlja izvajalec skladno z letnim razporedom odvoza opredeljenem v Operativnem programu ravnanja c odpadki v Občini Idrija. Razpored mora ustrezati količinam in vrstam odpadkov.
Razpored potrdi župan Občine Idrija, izvajalec pa ga mora objaviti na krajevno običajen način.
30. člen
Odvoz odpadkov se izvaja v za to prirejenih vozilih, skladno z Operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija.
Izvajalec je dolžan odpadke odvažati na določen dan odvoza po letnem razporedu odvoza in tipiziran zabojnik izprazniti tudi, če ta ni poln.
31. člen
Izvajalec prevzame odpadke na prevzemnem mestu. Prevzemno mesto za ostanke odpadkov je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalec redno odvaža odpadke. Prevzemna mesta se nahajajo ob vozni poti smetarskega vozila. Prevzemno mesto je lahko na javni površini.
Izvajalcu mora biti omogočen dostop do prevzemnega mesta.
32. člen
Prevzemno mesto določi izvajalec v sodelovanju s povzročiteljem odpadkov. Prevzemno mesto je lahko skupno za več povzročiteljev odpadkov. V spornih primerih določi lokacijo prevzemnega mesta pristojna služba občinske uprave.
33. člen
V primerih, da prevzemno mesto ni identično z zbirnim mestom, mora povzročitelj odpadkov zabojnik(e) na dan odvoza odpadkov z zbirnega mesta postaviti na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj oziroma dan prej in jih po izpraznitvi vrniti na zbirna mesta. Povzročitelj odpadkov je ne glede na letni čas dolžan omogočiti dostop do zabojnikov za odpadke.
34. člen
Delavci izvajalca so dolžni izprazniti zabojnike tako, da ne ovirajo prometa, ne onesnažijo prostora in ne poškodujejo zabojnikov in okolice, kjer se opravlja delo.
V primeru, da onesnažijo prevzemno mesto, so ga dolžni takoj počistiti, poškodovan zabojnik pa nadomestiti z nepoškodovanim.
35. člen
Izvajalec mora imeti nad zbirnimi mesti, prevzemnimi mesti in zbiralnicami stalen nadzor, da lahko odredi pogostejši odvoz.
36. člen
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile, večjih fizičnih in tehničnih ovir na prometnih površinah in večjih okvar voznega parka je izvajalec dolžan opraviti delo v najkrajšem možnem času.
37. člen
Nihče ne sme izvajalcu onemogočati ali ovirati dostopa do prevzemnega mesta ali zbiralnice.
38. člen
Izvajalec mora odstranjevati odpadke na način predpisan v državnih predpisih.
VII. EVIDENCA
39. člen
Izvajalec mora voditi evidenco o:
– povzročiteljih odpadkov na območju celotne občine,
– zbirnih mestih, prevzemnih mestih ter zbiralnicah ločenih frakcij,
– o vrstah, tipih in volumnu predpisanih zabojnikov za odpadke na posameznih prostorih, v povezavi s podatki o povzročiteljih odpadkov (kataster),
– naseljih, kjer je zagotovljeno stalno in občasno zbiranje komunalnih, kosovnih in nevarnih odpadkov,
– celotni količini zbranih odpadkov v občini,
– količinah ločeno zbranih odpadkov po vrstah in količinah ter ločeno zbranih nevarnih odpadkov,
– količinah in vrstah odpadkov, oddanih predelovalcem,
– količinah in vrstah nevarnih odpadkov, oddanih predelovalcem ali odstranjevalcem,
– količini in vrstah odpadkov, ki so odpadna embalaža, oddanih v skladu s predpisi o embalaži in odpadni embalaži, vključno z odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek.
Izvajalec mora dokumentacijo in evidence iz prvega odstavka tega člena za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
40. člen
Sredstva za izvajanje javne službe v obsegu in na način, kot je določeno v tem odloku, se pridobivajo:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarnih surovin obratom za predelavo ločenih frakcij.
41. člen
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna Občine Idrija,
– iz sredstev Evropske unije,
– iz državnega proračuna,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz taks in drugih virov, določenih z državnim ali občinskim predpisom.
IX. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI
42. člen
Cene ravnanja z odpadki se določijo na osnovi Tarifnega sistema za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija, ki ga pripravi izvajalec in potrdi Občinski svet Občine Idrija.
Cene ravnanja z odpadki in njihove spremembe potrdi občinski svet Občine Idrija.
Cena ravnanja z odpadki zajema stroške zbiranja, odvoza, obdelave, predelave in odstranjevanja odpadkov vseh frakcij; stroške nabave, čiščenja, vzdrževanja in zamenjave tipiziranih zabojnikov, stroške vodenja evidenc, stroške obveščanja in ozaveščanja povzročiteljev odpadkov.
Cena ravnanja z odpadki se oblikuje ločeno za zbiranje in odvoz, predelavo in obdelavo ter odlaganje odpadkov. Cena ravnanja z odpadki je sestavljena iz lastne cene in cene za investicije.
Končna cena storitve ravnanja z odpadki je sestavljena iz cene ravnanja z odpadki, zakonsko predpisanih dajatev in rente.
Renta se določi na osnovi tega odloka s posebnim predpisom, ki mora biti sprejet najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu tega odloka.
43. člen
Stroške ravnanja z odpadki je dolžan plačati vsak povzročitelj odpadkov na območju, kjer je organizirano ravnanje z odpadki.
Obveznost plačevanja nastane z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na njegovem območju ali povzročitelj odpadkov začne uporabljati stanovanjske, poslovne ali druge prostore.
44. člen
Povzročitelj odpadkov je dolžan izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev, ter izvajalca obvestiti o vseh spremembah, najkasneje v 14 dneh po nastanku spremembe.
V primeru, ko povzročitelj odpadkov ne posreduje podatkov za obračun storitev ali pa posreduje neresnične podatke, se za obračun uporabijo uradni podatki o številu oseb s stalnim in začasnim bivališčem v posamezni stavbi. Če je povzročitelju odpadkov zaradi neusklajenih podatkov povzročena škoda, mu jo mora izvajalec povrniti. Istovetnost podatkov se dokazuje z izpisi iz uradnih evidenc.
45. člen
Povzročitelja odpadkov je iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo možno oprostiti plačila stroškov ravnanja z odpadki. O oprostitvi plačila odloči občinska uprava na podlagi Tarifnega sistema za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija. Stroški ravnanja z odpadki se za take osebe poravnajo iz občinskega proračuna Občine Idrija.
46. člen
Povzročitelj odpadkov plačuje storitev po tem odloku mesečno na podlagi izstavljenega računa izvajalca.
V primeru, da povzročitelj odpadkov ne poravna računa za opravljene storitve v roku 30 dni po prejemu računa, ga je izvajalec dolžan opomniti in mu določiti dodaten rok plačila.
X. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
47. člen
Območja objektov in naprav za izvajanje javne službe se določajo v skladu s prostorskimi akti.
48. člen
Lastnina infrastrukturnih objektov, ki služi za izvajanje gospodarske javne službe, se vodi v evidenci osnovnih sredstev v upravljanju pri izvajalcu.
Medsebojna lastninska razmerja glede infrastrukturnih objektov se med občino in izvajalcem natančneje uredijo s pogodbo.
49. člen
Objekti in naprave za izvajanje javne službe, ki se nahajajo na območju Občine Idrija, se lahko uporabljajo za potrebe drugih občin le ob predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Idrija. Podrobna razmerja se uredijo s pogodbo.
XI. NADZOR
50. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba Občine Idrija.
Inšpekcijska služba lahko pri opravljanju nadzora izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Izvajalec in povzročitelji odpadkov so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom in kršitelje prijaviti občinski inšpekcijski službi.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– odpadkov ne zbira ločeno in odlaga odpadke izven predpisanih zabojnikov, s čimer krši določbo 7. člena,
– izvajalcu ne prijavi začetka uporabe stavbe in se ne vključi v sistem ravnanja z odpadki, kot je določeno v 8. členu,
– pri organiziranju turistično gostinskih oziroma družabnih, kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in dejavnosti ter čistilnih akcij ravna v nasprotju z določbami 10. in 11. člena,
– ravna v nasprotju z določbami 12. člena,
– ne vzdržuje zbirnega mesta skladno z navodili izvajalca, kot je določeno v 16. in 17. členu,
– ravna v nasprotju z določbami 21. člena,
– ne vzdržuje prevzemnega mesta skladno z navodili izvajalca ter onemogoča dostop do prevzemnih mest in zbiralnic, kot je določeno v 31., 33. in 37. členu,
– izvajalcu ne posreduje ustreznih podatkov, ki vplivajo na obračun storitev, s čimer krši določbo 44. člena.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
52. člen
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija se sprejme najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Do sprejema Tarifnega sistema za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija in uveljavitve novega cenika se storitev zaračunava po cenah, ki so veljale pred uveljavitvijo tega odloka.
Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija se sprejme najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
54. člen
Izvajalec je dolžan vzpostaviti kataster iz 8. in 23. člena tega odloka v enem letu po začetku veljavnosti tega odloka.
55. člen
Do imenovanja pristojnega občinskega inšpektorja opravljajo nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Idrija.
56. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Idrija (Uradni list RS, št. 36/93) in Pravilnik o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen odvoza odpadkov na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 61/97).
57. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35206-1/01
Idrija, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti