Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5297. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev, stran 13479.

Na podlagi sedmega odstavka 5. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev
1. člen
V Splošnem aktu o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 81/04) se v prvem odstavku 2. člena besedilo 1. in 2. točke nadomesti z naslednjim besedilom:
»1. Geografsko območje zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev je geografsko območje statističnih regij Republike Slovenije določeno s standardno klasifikacijo teritorialnih enot skladno z zakonom, ki ureja področje državne statistike.
2. Predvideni datum začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev je datum s katerim bo operater začel ali prenehal z zagotavljanjem javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanjem javnih komunikacijskih storitev ali datum s katerim bo operater uveljavil spremembo zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev.
3. Navidezni operater je operater, ki preprodaja in zaračunava uporabnikom javno dostopne elektronske komunikacijske storitve pod lastno blagovno znamko, pri čemer delno ali v celoti uporablja omrežje ali z njimi povezane zmogljivosti drugega operaterja.«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta prva točka, točka 2. postane točka 1 in točka 3. postane točka 2.
V drugem odstavku se črta besedilo »obrazec pa tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info.box@atrp.si«.
4. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za spremembo podatkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka 4. člena tega splošnega akta se štejejo predvsem:
1. sprememba imena, naslova in smrt fizične osebe;
2. sprememba v sodnem registru, davčnem registru, pravno nasledstvo, uvedba stečajnega ali likvidacijskega postopka za pravne osebe.
»(2) Za spremembo zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij se šteje nadgradnja javnega komunikacijskega omrežja, če je za spremembo geografskega območja zagotavljanja javnega komunikacijskega omrežja bilo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, sprememba lastništva omrežja ali sprememba na javnem komunikacijskem omrežju, ki omogoča izvajanje nove javne komunikacijske storitve.
(3) Za spremembo izvajanja javnih komunikacijskih storitev se šteje začetek izvajanja nove javne komunikacijske storitve oziroma prenehanje izvajanja posameznih javnih komunikacijskih storitev, sprememba geografskega območja izvajanja javnih komunikacijskih storitev ali sprememba predvidenega datuma začetka, spremembe ali prenehanja izvajanja javne komunikacijske storitve.
(4) Agencija v 7 dneh po prejemu obvestila o spremembi podatkov in zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev izda novo potrdilo o vpisu v uradno evidenco.«
5. člen
V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija v sedmih dneh po prejemu obvestila o prenehanju zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev izda potrdilo o izbrisu iz uradne evidence.«
6. člen
Obrazec za obvestilo o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev iz Priloge se nadomesti z obrazcem, ki je del in priloga tega splošnega akta.
7. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2005/1
Ljubljana, dne 9. decembra 2005
EVA 2005-2812-0006
Tomaž Simonič l.r.
v.d. direktorja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti