Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5201. Odlok o plačilu komunalnega prispevka, stran 13320.

Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) ter 96. člena Statuta Občine Brezovica je Občinski svet Občine Brezovica na 24. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o plačilu komunalnega prispevka
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za izračun komunalnega prispevka na območju Občine Brezovica.
2. člen
Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in pripada občini oziroma KS, kjer se zemljišče nahaja.
3. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– graditi nov objekt;
– prizidati ali nadzidati obstoječ objekt;
– spremeniti namembnost obstoječega objekta ali
– rekonstruirati objekt, če je za to potrebno povečati priključke na javno infrastrukturo;
za kar je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja.
4. člen
Izhodiščna cena povprečnih stroškov za izračun komunalnega prispevka predstavlja ocena povprečnih stroškov prve izgradnje komunalne opreme, ki ima status javne infrastrukture in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov.
V izhodiščno ceno povprečnih stroškov za izračun komunalnega prispevka niso vključeni stroški za obratovanje in redno vzdrževanje komunalne opreme.
V komunalnem prispevku, ki ga je dolžan plačati investitor so zajeti tudi stroški za prostorsko izvedbene načrte, prostorsko ureditvene pogoje in tehnično dokumentacijo, ki znašajo 187,00 SIT/m2 gradbene parcele.
5. člen
Izhodiščna cena povprečnih stroškov za izračun komunalnega prispevka znaša na dan 1. 1. 2006, za 100% opremljenost zemljišča z individualno in kolektivno komunalo in 100% izkoriščenostjo gradbene parcele 12.425,00 SIT/m2.
V izhodiščni ceni so upoštevani povprečni stroški opremljenosti z javno infrastrukturo v naslednjih deležih:
INDIVIDUALNA KOMUNALNA OPREMLJENOST
· Vodovodno omrežje     25%
· Kanalizacijsko omrežje   22%
· Televizijsko omrežje CATV  3%
--------------------------------
               50%
 
KOLEKTIVNA KOMUNALNA OPREMLJENOST
· Ceste asfalt        23%
(makadam)         (17%)
· Javna razsvetljava     10%
· Odvodnjavanje kanal    14%
(jarek)           (7%)
· Hidrantna mreža       3%
--------------------------------
               50%
6. člen
Pri komunalnem prispevku, ki predstavlja obveznost plačila investitorja, se upošteva:
a) bruto etažna površina objekta, ki se ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
b) velikost gradbene parcele, ki je določena z lokacijsko dokumentacijo,
c) namembnost objekta,
d) možni priključki na javno infrastrukturo,
e) prispevna stopnja, ki jo za vrsto komunalne opreme določi občinski svet,
f) stroški izdelave prostorsko izvedbenih načrtov ali prostorsko ureditvenih pogojev in tehnične dokumentacije v SIT/m2 gradbene parcele.
Namembnost objekta je določena z naslednjimi faktorji:
– f = 1,00 – za objekte s stanovanjsko namembnostjo,
– f = 1,00 – za objekte z namembnostjo poslovne in servisne dejavnosti,
– f = 0,50 – za objekte s skladiščno namembnostjo,
– f = 0,50 – za zidane pomožne objekte,
– f = 0,25 – za lesene pomožne objekte,
– f = 1,80 – za objekte s počitniško namembnostjo,
– f = 0,10 – za objekt, ki imajo namembnost kmetijske dejavnosti,
– f = 0,25 – za odprta športna igrišča, bazene, zimske vrtove.
NAČIN IZRAČUNA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
Za gradnjo, prizidavo in nadzidavo objektov iz 3. člena, se komunalni prispevek izračuna na naslednji način:
a) Izkoriščenost gradbene parcele:
BEP/gradbena parcela v %
Odstotek izkoriščenosti gradbene parcele se v nadaljevanju uporablja pri izračunu komunalnega prispevka individualne in kolektivne opremljenosti, in sicer:
KP = (% izk * ko * psz * f + sutd) * gp
b) Pri rekonstrukciji ali spremembi namembnosti objekta se upoštevajo morebitne povečane priključne moči na javno infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti in se izračun opravi na naslednji način:
BEP/gradbena parcela v %
KP = (%izk * ppm(k.o. * psz * f + sutd)* gp
c) Pri gradnji nadomestnega objekta se izračun komunalnega prispevka opravi tako, da se ugotovi % izkoriščenosti gradbene parcele starega objekta in % izkoriščenosti predvidenega objekta, nato se izračun opravi na način kot je določen v točki a).
Kolikor se pri gradnji nadomestnega objekta izkoriščenost gradbene parcele ne povečuje, je investitor oproščen plačila komunalnega prispevka, razen v primeru:
– če se je območje, na katerem želi investitor graditi nadomestni objekt, na novo komunalno opremljalo in za to še ni bil plačan komunalni prispevek;
– če namerava investitor graditi objekt, ki ima faktor namembnosti višji od objekta, ki ga namerava porušiti.
d) V primeru, da je vrednost komunalnega prispevka rušenega objekta višja od predvidenega objekta, se investitorju razlika ne vrača.
Pomen kratic:
KP       komunalni prispevek
% izk      odstotek izkoriščenosti gradbene parcele
ko       komunalna oprema
psz       prispevna stopnja zavezanca
f        faktor namembnosti objekta
sutd      strošek urbanistične in tehnične dokumentacije
gp       gradbena parcela
ppm(k.o.)    povečane priključne moči
grad. parcela  stavbišče in funkcionalno zemljišče, določeno v lokacijski
        dokumentaciji.
8. člen
Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek za vse tiste zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere je objekt možno priključiti, kar je razvidno iz lokacijske dokumentacije in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Izjema so objekti, ki so namenjeni izključno kmetijski dejavnosti, pri katerih se pri odmeri komunalnega prispevka individualne komunalne opremljenosti upošteva: vodovod, elektrika in kanalizacija (če obstaja) in kolektivna komunalna opremljenost.
9. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo javne infrastrukture, gradnjo neprofitnih stanovanj in za objekte, katerih investitor je Občina Brezovica (vrtec, šola), verske skupnosti, gasilci in druge nepridobitne organizacije ali društva.
10. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se na podlagi dokazil odštejejo vsa namenska vlaganja investitorja v izgradnjo sekundarnega omrežja individualnih in kolektivnih komunalnih naprav.
11. člen
Na območjih, kjer se je izgradnja primarnega in sekundarnega omrežja idividualnih in kolektivnih naprav izvajala s prispevki in delom krajanov, so do delne oprostitve komunalnega prispevka upravičeni tudi potomci teh krajanov v prvem kolenu. Ta oprostitev je lahko maksimalno 50%. Višina oprostitve je odvisna od tega, koliko so na posameznem področju krajani vlagali v izgradnjo infrastrukture. Dokazilo investitorju izda Krajevna skupnost.
Vsak od potomcev iz prvega kolena je upravičen samo do enkratnega znižanja komunalnega prispevka in le za eno gradnjo induvidualnega stanovanjskega objekta. Nadaljni potomci niso več upravičeni do znižanja komunalnega prispevka. V primeru prodaje gradbenega objekta pred pretekom 10 let, je investitor dolžan vrniti revalorizirano vrednost olajšave.
12. člen
Izhodiščna cena povprečnih stroškov za izračun komunalnega prispevka in vsa investitorjeva namenska vlaganja v izgradnjo komunalnih naprav se revalorizirajo z indeksom cen industrijskih proizvodov, ki ga vsak mesec objavi Statistični urad Republike Slovenije.
13. člen
Komunalni prispevek ne zajema stroškov priključevanja objekta na javno omrežje in prispevkov, ki jih za posamezno infrastrukturno omrežje investitorjem zaračunavajo pristojna podjetja, pred priključitvijo objekta na omrežje.
14. člen
Kolikor je iz dokumentacije, na podlagi katere investitor pridobiva gradbeno dovoljenje, razvidno, da je potrebno za priključitev objekta na infrastrukturno omrežje zgraditi sekundarno omrežje, je investitor dolžan z občino skleniti dogovor o gradnji in financiranju manjkajočega omrežja.
15. člen
Občinska uprava Občine Brezovica na zahtevo investitorja, po določbah tega odloka izd a odločbo o plačilu komunalnega prispevka. Investitor je dolžan na podlagi odločbe plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja
16. člen
Sredstva, ki jih investitorji plačajo iz naslova komunalnega prispevka, se namenjajo za izboljšanje in gradnjo manjkajoče infrastrukture, na podlagi letnega plana, ki ga potrdi občinski svet.
17. člen
Do uveljavitve programov opremljanja po Navodilu o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) se izračun komunalnega prispevka obračunava na podlagi tega odloka.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati občinski odlok o izračunu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 94/00 in 15/01).
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 naprej.
Št. 33/05
Brezovica, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti