Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5246. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2006, stran 13376.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Markovci na 24. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Markovci za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Markovci za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                      |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|KONTO |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        | 580,875.340 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)             | 495,122.051 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)        | 273,633.294 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK           | 163,459.000 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE               | 85,991.294 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE        | 24,183.000 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    | 221,488.757 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  | 215,834.000 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE              |  2,000.000 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|712  |   |DENARNE KAZNI                  |   149.000 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STROITEV      |   827.660 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI             |  2,678.097 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)          | 66,000.000 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA | 66,000.000 |
|    |   |PREMOŽENJA                   |       |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI               | 19,753.289 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH  | 19,753.289 |
|    |   |INSTITUCIJ                   |       |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|    |II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          |1.009,319.451|
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)      | 172,308.369 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM        | 35,529.504 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST   |  6,734.874 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE          | 120,543.991 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE          |  9,500.000 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)       | 195,544.550 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|410  |   |SUBVENCIJE                   |  6,000.000 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM    | 79,630.000 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN     | 40,260.000 |
|    |   |USTANOVAM                    |       |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI          | 69,654.550 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          | 530,509.532 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV       | 530,509.532 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI             | 110,957.000 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM   | 83,157.000 |
|    |   |OSEBAM, KI NISO PU               |       |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM      | 27,800.000 |
|    |   |UPORABNIKOM                   |       |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) |–428,444.111 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                    |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|75   |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    | 41,934.622 |
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        |       |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          | 41,934.622 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           |      0 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|44   |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |      0 |
|    |   |(440+441)                    |       |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|440  |   |DANA POSOJILA                  |       |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          |      0 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|    |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    | 41,934.622 |
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)         |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                            |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|50   |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)               |       |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE               |       |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|55   |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)             |      0 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA            |      0 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|    |IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   |–386,509.489 |
|    |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           |       |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|    |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE                |      0 |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|    |XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         |       |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
|    |XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN        | 386,509.489 |
|    |   |31. 12. 2005                  |       |
+-------+-----+------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Markovci).
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu;
2. prihodki od prodaje stanovanj, ki se uporabijo za namene pridobitve novih ali adaptacije obstoječih občinskih stanovanj;
3. okoljska dajatev, ki se uporabi za izgradnjo deponije Gajke;
4. prihodki od občanov, ki se namenijo za izgradnjo kanalizacije;
5. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, vendar le znotraj posameznih dejavnosti, pri čemer se ne prerazporeja sredstev iz redne dejavnosti v investicijske odhodke in obratno.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 7,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2006 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 2.500.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 80.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina se za proračun leta 2006 za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja ne zadolži.
Občina v letu 2006 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Markovci.
10. člen
Za leto 2006 se pravne osebe javnega sektorja na ravni občine ne smejo zadolžiti in izdajati poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Markovci v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 403-02/05-1
Markovci, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti