Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5310. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-D)
5311. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

5312. Odlok o pomilostitvi obsojencev – pomilostitev po uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije, 26. decembru 2005

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

5313. Sklep o odpravi vizumske obveznosti za državljane Republike Ekvador, ki so imetniki diplomatskih potnih listov
5314. Sklep o odpravi vizumske obveznosti za državljane Republike Maldivi, ki so imetniki diplomatskih potnih listov
5315. Sklep o odpravi vizumske obveznosti za državljane Jamajke, ki so imetniki diplomatskih potnih listov

MINISTRSTVA

5316. Pravilnik o načinu vodenja in vsebini evidence subjektov inovativnega okolja
5317. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
5318. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter o vrednosti zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za dodelitev denarne socialne pomoči
5319. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje
5409. Poročila o gibanju plač za prvih devet mesecev 2005 – REVIDIRANI PODATKI

OBČINE

Ajdovščina

5320. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2006

Benedikt

5321. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2005
5322. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2006

Bled

5323. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2006 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled
5324. Sklep o vrednosti točk za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2006

Borovnica

5325. Sklep o cenah programov vrtca v Osnovni šoli dr. Ivana Korošca
5326. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica

Celje

5327. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec
5328. Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijskega centra »Na Golovcu«

Dobje

5329. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5330. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Dobrepolje

5331. Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje

Dol pri Ljubljani

5332. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Enoti vrtca Dolsko

Gorenja vas-Poljane

5333. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Grosuplje

5334. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje

Hajdina

5335. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2006

Ivančna Gorica

5336. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2006

Jesenice

5337. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in kulturnih projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz proračuna Občine Jesenice

Kobarid

5338. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2004
5339. Sklep o prenehanju javnega dobra
5340. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid za leto 2006

Kobilje

5341. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje v letu 2006

Komen

5342. Sklep o začasnem financiranju

Koper

5343. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper
5344. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Žusterna III”

Kranj

5345. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Mestni občini Kranj
5346. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov v Mestni občini Kranj

Litija

5347. Odlok o lokacijskem načrtu za območje Grbin
5348. Odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija

Metlika

5349. Odlok o spremembi Odloka o začasni razglasitvi Hiše Bare Juričine za kulturni spomenik lokalnega pomena
5350. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Marka v Bušinji vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
5351. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2006

Mislinja

5352. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2006
5353. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja
5354. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na območju Občine Mislinja
5355. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2006
5356. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2006

Mozirje

5357. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2006
5358. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje
5359. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
5360. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Mozirje
5361. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2006

Novo mesto

5362. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2005

Oplotnica

5363. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006

Prebold

5364. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2005
5365. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2006
5366. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
5367. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Prebold
5368. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Rogašovci

5369. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006

Slovenska Bistrica

5370. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra

Škocjan

5371. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2006

Šmartno pri Litiji

5372. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006

Tišina

5373. Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov na območju Občine Tišina
5374. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5375. Sklep o ceni vode za leto 2006
5376. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo za leto 2006
5377. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tišina v letu 2006
5378. Sklep o določitvi vednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
5379. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih, za leto 2006
5380. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks za leto 2006
5381. Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1 za leto 2006
5382. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina

Trebnje

5383. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje
5384. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Trebnje

Tržič

5385. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2006

Velika Polana

5386. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2005

Vojnik

5387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2005
5388. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2006

Zagorje ob Savi

5389. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2005
5390. Odlok o dopolnitvi zazidalnega načrta »Potoška vas–šola in levi breg Kotredeščice«, v Zagorju ob Savi
5391. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
5392. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi in rezervacije

Zreče

5393. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2006
5394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
5395. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
5396. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2006
5397. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče
5398. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2006

Žetale

5399. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale
5400. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
5401. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2006

Žirovnica

5402. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2006
5403. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2006
5404. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2006
5407. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2006
5408. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2006 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica

Žužemberk

5405. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2005
5406. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti