Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5320. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2006, stran 13657.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. seji dne 22. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ajdovščina
za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2006 določa proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja na območju občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                v tisoč tolarjev
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |Skupina/Podskupina kontov                 |   Proračun|
|  |                             |  leta 2006|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI                    |  3.254.460|
|  |(70+71+72+73+74)                     |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |  2.012.037|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI                      |  1.692.910|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček              |  1.198.603|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |703 Davki na premoženje                  |   330.291|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve           |   164.016|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |706 Drugi davki                      |      0|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI                     |   319.127|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     |   185.114|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |711 Takse in pristojbine                 |    6.448|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |712 Denarne kazni                     |    2.295|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         |    5.140|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki                |   120.130|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI                    |   334.500|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         |   235.000|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |721 Prihodki od prodaje zalog               |      0|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih    |    99.500|
|  |dolgoročnih sredstev                   |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|73 |PREJETE DONACIJE                     |    44.841|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |730 Prejete donacije iz domačih virov           |     280|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |731 Prejete donacije iz tujine              |    44.561|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI                    |   863.082|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     |       |
|  |institucij                        |   863.082|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |  3.695.937|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI                      |   544.309|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           |   133.535|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      |    21.566|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve             |   372.728|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |403 Plačila domačih obresti                |     393|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |409 Rezerve                        |    16.087|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI                     |  1.020.615|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |410 Subvencije                      |    19.450|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       |   514.158|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   |    74.047|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi             |   412.960|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |414 Tekoči transferi v tujino               |      0|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI                   |  1.603.437|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          |  1.603.437|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI                  |   527.576|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |431 Inv.transf. pravn. in fiz. osebam, ki niso pror.   |   175.545|
|  |upor.                           |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |432 Invest. transf. Proračunskim uporabnikom       |   352.031|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI      |   –441.477|
|  |PRIMANJKLJAJ)                       |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH                 |      0|
|  |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)   |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               |      0|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil             |      0|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev              |      0|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |752 Kupnine iz naslova privatizacije           |      0|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |    2.100|
|  |(440+441+442+443)                     |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |    2.100|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |440 Dana posojila                     |      0|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        |    2.100|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    |      0|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in  |      0|
|  |drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji |       |
|  |lasti                           |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |    –2.100|
|  |DELEŽEV (IV.-V.)                     |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA                    |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  |      0|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                       |      0|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |500 Domače zadolževanje                  |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                |    1.120|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA                      |    1.120|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |550 Odplačilo domačega dolga               |    1.120|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH      |   –444.697|
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE                   |       |
|  |(VII.-VIII.) -1.120                    |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE                   |   447.917|
|  |(VI.+VII.-VIII.-IX.)                   |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA   |       |
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
|  |9009 Splošni sklad za drugo                |   444.697|
+----+----------------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so:
1. donacije,
2. prihodki lastne dejavnosti,
3. prihodki od prodaje in zamenjave občinskega finančnega in stvarnega premoženja,
4. odškodnine iz naslova zavarovanj,
5. prihodki požarne takse,
6. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
7. sredstva takse za obremenjevanje vode in okolja,
8. prihodki prejeti iz državnega proračuna.
4. člen
Na predlog predlagatelja finančnega načrta občinske uprave župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna in sicer tekoče odhodke in tekoče transfere do zgornje meje 500.000,00 SIT in investicijske odhodke in transfere do zgornje meje 3.000.000,00 SIT, vendar ne več kot 30% proračunske postavke.
Na predlog predlagatelja finančnih načrtov krajevnih skupnosti predsednik krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna in sicer tekoče odhodke in tekoče transfere do zgornje meje 100.000,00 SIT in investicijske odhodke in transfere do zgornje meje 500.000,00 SIT.
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle samo s predhodnim soglasjem župana, razen pravnih poslov, povezanih s tekočim vzdrževanjem ter pravnih poslov v zvezi z investicijami v višini nad 2.000 EUR.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in o njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Župan lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Župan lahko v letu 2006 prevzame obveznosti za namene, za katere so zagotovljena sredstva v letu 2007 in ki zapadejo v plačilo v letu 2007, v višini 60% obsega pravic porabe na podskupinah kontov, načrtovanih v proračunu za leto 2007, v letu 2006 pa lahko sklene pogodbe za obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2008, do višine 40% obsega pravic porabe, za namene, ki so načrtovani v proračunu za leto 2007 po podskupinah kontov.
6. člen
Financiranje javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih gospodarskih služb se izvede tako, da se jim sredstva za plače nakazuje največ en dan pred izplačilom le-teh, sredstva za materialne izdatke pa do dvajsetega v mesecu za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdobju.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 5.000.000,00 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
8. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 200.000,00 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave dolga pravne ali fizične osebe v nesorazmerju z višino dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Obseg poroštev Občine Ajdovščina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina, v letu 2006 ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta 2005.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-13/2005
Ajdovščina, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti