Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5388. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2006, stran 13719.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vojnik za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Vojnik za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              | v 1000 SIT|
+----------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina                       |  Proračun|
|                                |  leta 2006|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             |  1.218.843|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |   654.353|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                     |   559.487|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček             |   450.000|
+----------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina                       |  Proračun|
|                                |  leta 2006|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje                 |   47.200|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve          |   62.287|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki                     |      0|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                    |   94.866|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     |   22.886|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine                 |    4.100|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni                    |     410|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        |    5.650|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki               |   61.820|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                   |   185.615|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        |    1.615|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog              |      0|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih    |   184.000|
|   |dolgoročnih sredstev                   |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                     |      0|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov          |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine              |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč     |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                   |   378.875|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     |   378.875|
|   |institucij                        |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev |      0|
|   |proračuna Evropske unije                 |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               |  1.464.279|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                      |   317.466|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          |   78.282|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      |   13.137|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve             |   223.567|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti               |    2.480|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                       |    1.000|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                     |   439.941|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije                      |   24.232|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       |   293.847|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   |   41.243|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi            |   80.528|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino              |      0|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                  |   573.856|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          |   573.856|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |   133.016|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, |   122.666|
|   |ki niso proračunski uporabniki              |      |
+----------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina                       |  Proračun|
|                                |  leta 2006|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   |   10.350|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) |  -245.436|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |                             |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH RETJATEV IN NALOŽBv 1000 SIT       |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH  |   10.000|
|   |DELEŽEV (750+751+752)                  |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |   10.000|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil            |   10.000|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev             |      0|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije           |      0|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELELŽEV    |      0|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila                    |      0|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       |      0|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   |      0|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premož.v jav.skladih drugih   |      0|
|   |prav. osebah jav.prava, ki imajo premoženje v svoji   |      |
|   |lasti                          |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |   10.000|
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                     |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |                             |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA                    | v 1000 SIT|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                    |   240.000|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                       |   240.000|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje                 |   240.000|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                  |    4.350|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                     |    4.350|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga               |    4.350|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.- |     214|
|   |VIII.)                          |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              |   235.650|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)           |   245.436|
+------+---------------------------------------------------------+------------+
|   |Stanje sredstev na računih 31. 12. 2005         |      |
+------+---------------------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s pogramsko kasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vojnik.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)
– prihodki krajevne skupnosti Vojnik, ki se porabijo za namene za katere so bila pridobljena oziroma skladno s finančnim načrtom krajevne skupnosti Vojnik, ki je priloga temu odloku,
– prihodki krajevne skupnosti Nova Cerkev, ki se porabijo za namene za katere so bila pridobljena oziroma skladno s finančnim načrtom krajevne skupnosti Nova Cerkev, ki je priloga temu odloku,
– prihodki krajevne skupnosti Frankolovo, ki se porabijo za namene za katere so bila pridobljena oziroma skladno s finančnim načrtom krajevne skupnosti Frankolovo, ki je priloga temu odloku.
Investicije, za katere so predvideni namenski prihodki, se izvedejo v predvideni višini, če so ti namenski prihodki realizirani.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim dotokom. Župan odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezervacije in o najemanju kratkoročnih kreditov za zagotavljanje likvidnosti v okviru tekočega proračunskega leta.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika ima župan pravico prerazporejati proračunska sredstva med proračunskimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati Občinskemu svetu ob polletju in po zaključnem računu.
5. člen
Če prejemki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini, ali če se med izvrševanjem proračuna zaradi nastanka novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan izvaja naslednje ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja posameznih izdatkov proračuna:
– ustavi prevzemanje obveznosti
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil.
O sprejetju ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja poračuna mora župan obvestiti občinski svet.
Če med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja poračuna ni mogoče zagotoviti proračunskega ravnotežja, mora župan v roku 15 dni pred iztekom roka začasnega zadržanja izvrševanja poračuna občinskemu svetu predlagati rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2006 ne povečuje.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.000.000 SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 240.000.000,00 SIT, in sicer za naslednje investicije: financiranje nakupa specialnega vozila za PGD Nova Cerkev, vodovod Stražica, vodovod Vojnik hrib Devica Marija, vodovod Hrenova, vodovod Novake, čistilna naprava Frankolovo, komunalna ureditev za poslovno cono Arclin, financiranje investicije OŠ Vojnik in investicije OŠ Frankolovo.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2006 zadolžijo do skupne višine 0 tolarjev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vojnik v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002-6/2005-27
Vojnik, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Vojnik l.r.
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti