Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5362. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2005, stran 13691.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02 – sklep US, 108/03, 72/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000,79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana na 25. seji dne 22. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2005 (Uradni list RS, št. 141/2004) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
"Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2005 je določen v skupni višini 7.167.500.000 SIT in obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini              + 7.127.500.000 SIT
– odhodke v višini              + 7.030.000.000 SIT
proračunski presežek               + 97.500.000 SIT
 
b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil         + 40.000.000 SIT
 – povečanje kapitalskih deležev
in naložb                    – 66.500.000 SIT
razlika                     – 26.500.000 SIT
 
c) v računu financiranja
– dolgoročno zadolževanje                  0 SIT
– odplačilo dolgoročnega kredita         – 71.000.000 SIT
razlika                     – 71.000.000 SIT
Proračunski presežek v znesku 97.500.000 SIT bo porabljen za pokrivanje primanjkljaja v računu finančnih terjatev in naložb v znesku 26.500.000 SIT ter primanjkljaja v računu financiranja v znesku 71.000.000 SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del splošnega dela rebalansa občinskega proračuna. Posebni del proračuna predstavlja pregled prihodkov in odhodkov rebalansa občinskega proračuna."
2. člen
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2005 (Uradni list RS, št. 70/05) se spremeni 1. člen tako, da se na področju Stavbnih zemljišč spremeni postavka 17062007 Izvedba ZN Podbreznik iz 563.000.000 SIT na 20.300.000 SIT.
3. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
4. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisu dolga župan poroča Občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2005.
Št. 015-05-33/2004
Novo mesto, dne 22. decembra 2005
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti