Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5350. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Marka v Bušinji vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 13685.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 11., 12. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto je Občinski svet občine Metlika na 21. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Marka v Bušinji vasi
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota kulturne dediščine:
– Bušinja vas – Cerkev sv. Marka (EŠD 2365).
Lastnik kulturnega spomenika je Župnijski urad Suhor.
Cerkev ima zaradi kulturnih, umetnostno-arhitekturnih, zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen za Občino Metlika, zato se jo razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostno-arhitekturnega spomenika in zgodovinskega spomenika.
2. člen
Kulturni spomenik stoji na parcelni št. *3, k.o. Bušinja vas, ki predstavlja varovano območje kulturnega spomenika. Meja območja spomenika je povzeta po digitalnem katastrskem načrtu. Izris meje območja, ki je v merilu 1:1000, je sestavni del strokovnih osnov za razglasitev, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v nadaljevanju: zavod).
Strokovne osnove so na vpogled pri zavodu in pri Občini Metlika.
3. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Po umetnostnozgodovinski plati predstavlja stavba podeželsko podružnično cerkev, ki je današnjo podobo dobila v sredini 18. stoletja po vzoru ambicioznejših baročnih stavb, pomeni pa pomemben element za prostorska razmerja in akcent v vaški stavbni zasnovi. Poseben likovni element v cerkvi predstavlja oltar, nastal kot zaključek obsežne barokizacije cerkve, medtem ko bi morebitne poslikave lahko odkrile le posebne raziskave.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti, posegi pa morajo biti v skladu s konservatorskim programom, ki ga je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto
– prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin cerkve, ki so ovrednotene kot del spomenika
– prepoved vseh posegov v plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in drugih značilnih stilnih elementov stavbe
– oblikovanje območja okoli stavbe znotraj varovanega območja je možno le v skladu s konservatorskim programom
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njej odvijajoče se dejavnosti.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, urbanističnih in zgodovinskih vrednot
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, v tisku in drugih medijih
– znanstveno-raziskovalnemu delu
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno pridobiti soglasje zavoda.
6. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave, v 30 dneh od uveljavitve odloka, predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvo spomenika na podlagi zakona o varstvu kulturne dediščine.
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenika. Varstveni pogoji lahko omejujejo lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za varstvo spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja ustrezni inšpektorat RS za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41410-52/2005
Metlika, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti