Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5331. Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje, stran 13665.

Župan Občine Dobrepolje je na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) in 12., 27. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03) ter 40. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 41/04) dne 21. 12. 2005 sprejel
D O P O L N I T E V P R O G R A M A
P R I P R A V E
lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje
1.
V programu priprave lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/05 z datumom 31. 1. 2005, s popravkom v Uradnem listu RS, št. 18/05 z datumom 25. 2. 2005 (v nadaljevanju: program priprave LN) se v 3. točki za zadnjim odstavkom doda naslednje besedilo:
»V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 41/04) je Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo št. 354-09-44/2005 z dne 23. 3. 2005 ugotovilo, da je potrebno v postopku priprave in sprejemanja lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje (v nadaljevanju: LN za kamnolom v Predstrugah) izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO), skladno z določbami 50. člena ZVO-1 in po določilu 3. točke, poglavja C iz 3. člena Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list, RS št. 66/96, 12/00 in 83/02).
Postopek CPVO izvedbe LN za kamnolom v Predstrugah na okolje, ki bo potekal v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo področje varstva okolja, se v fazi javne razgrnitve združi s postopkom priprave in sprejemanja LN za kamnolom v Predstrugah, ki bo potekal skladno z ZUreP-1. Odlok o LN za kamnolom v Predstrugah po ZUreP-1 se lahko sprejme šele na osnovi Sklepa o potrditvi LN za kamnolom v Predstrugah, ki ga sprejme Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP), po končanem postopku CPVO.«
2.
V 6. točki programa priprave LN se za naslovom obstoječe besedilo označi s točko 6.1. Za njo se doda naslednje besedilo:
»6.2 Pred sprejetjem odloka o LN za kamnolom v Predstrugah na Občinskem svetu Občine Dobrepolje, se opravi celovita presoja vplivov izvedbe LN za kamnolom v Predstrugah na okolje, pri čemer se upoštevajo določila iz Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05):
– Pripravljavec LN za kamnolom v Predstrugah, skupaj s pobudnikom, zagotovi okoljsko poročilo in revizijo okoljskega poročila, oboje izdelano skladno s predpisi, ki določajo njuno vsebino, ter predlog LN za kamnolom v Predstrugah.
– Pripravljavec začne postopek celovite presoje na II. stopnji tako, da posreduje Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) predlog LN za kamnolom v Predstrugah, okoljsko poročilo in revizijo okoljskega poročila.
– Po ugotovitvi MOP, da je okoljsko poročilo ustrezno, organizira pripravljavec 2. prostorsko konferenco in nato javno razgrnitev predloga LN za kamnolom v Predstrugah, skupaj z okoljskim poročilom in revizijo okoljskega poročila, skladno z opisanimi aktivnostmi v 8. točki programa priprave.
– Pripravljavec posreduje, po javni razgrnitvi dokončno oblikovan predlog LN za kamnolom v Predstrugah, okoljsko poročilo in revizijo okoljskega poročila na MOP, ki sprejme sklep o potrditvi.
– Pripravljavec sprejme LN za kamnolom v Predstrugah z odlokom.
3.
V 8. točki programa priprave LN se spremeni terminski plan tako, da se aktivnosti, ki so navedene od zap. št. 3. dalje v celoti spremenijo in se glasijo:
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|Aktivnost             |Nosilec       |Roki        |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|3. izdelava predloga LN za     |pobudnik in     |konec decembra   |
|kamnolom              |izdelovalec     |2005        |
|v Predstrugah (LN)         |           |          |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|4. izdelava okoljskega poročila  |pobudnik       |sredina oktobra  |
|(OP)                |           |2005        |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|5. izdelava revizije okoljskega  |pobudnik       |konec oktobra 2005 |
|poročila (REOP)          |           |          |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|6. pridobitev sklepa MOP o OP   |pripravljavec in   |sredina januarja  |
|                  |pobudnik       |2006        |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|7. druga prostorska konferenca za |pripravljavec    |sredina januarja  |
|LN, OP in REOP           |           |2006        |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|8. sklep o javni razgrnitvi LN, OP |pripravljavec    |konec januarja   |
|in REOP              |           |2006        |
|v uradnem glasilu         |           |          |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|9. javna razgrnitev LN, OP in REOP |pripravljavec    |februar–začetek  |
|                  |           |marca 2006     |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|10. javna obravnava LN, OP in REOP |pripravljavec    |v času javne    |
|                  |           |razgrnitve     |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|11. analiza pripomb in mnenj po  |pobudnik in     |sredina marca 2006 |
|zaključku razgrnitve        |izdelovalec     |          |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|12. stališča do pripomb      |pripravljavec    |sredina marca 2006 |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|13. dopolnitev predloga LN, OP in |pobudnik in     |konec marca 2006  |
|REOP                |izdelovalec     |          |
|na osnovi pripomb         |           |          |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|14. pridobivanje mnenj k      |pripravljavec ali  |konec aprila 2006 |
|dopolnjenemu predlogu LN      |izdelovalec     |          |
|                  |(po pooblastilu)   |          |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|15. uskladitev predloga LN z    |pobudnik in     |začetek maja 2006 |
|mnenji               |izdelovalec     |          |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|16. posredovanje predloga LN, OP  |pripravljavec in   |začetek maja 2006 |
|in REOP              |pobudnik       |          |
|na MOP z vlogo za potrditev    |           |          |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|17. potrditev predloga LN     |MOP         |začetek junija   |
|                  |           |2006        |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
|18. sprejem usklajenega predloga  |pobudnik (Občinski  |začetek junija   |
|LN                 |svet)        |2006        |
|na občinskem svetu Občine     |           |          |
|Dobrepolje             |           |          |
+-----------------------------------+---------------------+-------------------+
4.
Ta dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta kamnoloma v Predstrugah začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-1/05
Videm, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti