Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5371. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2006, stran 13701.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) je Občinski svet Občine Škocjan na 25. redni seji, dne, 21. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škocjan za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Škocjan za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------------+-------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |   v tisoč|
|    |                   |   tolarjev|
+----------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |Proračun leta|
|                       |     2006|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   771.167|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   200.189|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   175.328|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   128.148|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    25.115|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    22.065|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki            |      0|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    24.861|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    10.653|
|    |premoženja              |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     800|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni           |    1.881|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |     800|
|    |storitev               |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    10.727|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |72 KAPITALSKI PRIHODKI        |    94.000|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |       |
|    |sredstev               |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    94.000|
|    |neopredmetenih d. sredstev      |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |      0|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |       |
+----------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |Proračun leta|
|                       |     2006|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   476.978|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   406.078|
|    |javno finančnih institucij      |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sred.iz državnega     |    70.900|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU  |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   842.333|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   144.135|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    38.850|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za     |    5.040|
|    |socialno varnost           |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |    99.245|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |      0|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve              |    1.000|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   199.397|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije            |    11.500|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |   104.890|
|    |gospodinjstvom            |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |    8.519|
|    |organizacijam in ustanovam      |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    74.488|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |      0|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   432.301|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih     |   432.301|
|    |sredstev               |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    66.500|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |430 Investicijski transferi      |    66.500|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   – 71.166|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |                   |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA            |     420|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |       |
|    |DELEŽEV (750+751+752)         |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |     420|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |     420|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila           |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |       |
|    |naložb                |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       |
|    |privatizacije             |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v |       |
|    |javnih skladih in drugih osebah    |       |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v |       |
|    |svoji lasti              |       |
+----------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |Proračun leta|
|                       |     2006|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |     420|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |       |
|    |V.)                  |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |                   |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |    71.000|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |    71.000|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |    71.000|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |      0|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |     254|
|    |RAČUNIH                |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    71.000|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |    71.166|
|    |IX.)                 |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |       |
|    |12. PRETEKLEGA LETA          |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo      |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Škocjan.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, prihodki iz naslova sofinanciranja projektov in ostali namenski prihodki.
Če se po prejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika odloča župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60% obsega pravic porabe, načrtovanih v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere bo potekal skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Obvezna proračunska rezerva se oblikuje letno v višini 0,5% prihodkov sprejetega proračuna. Oblikovanje obvezne proračunske rezerve preneha, ko sredstva dosežejo višino 1,5% realizacije prihodkov proračuna preteklega leta.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 1.000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske porabe za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50% oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 71.000.000,00 tolarjev, in sicer za naslednje investicije: adaptacija in novogradnja OŠ, izdelava PGD, PZI in LN za Poslovno cono Dobruška vas, vodooskrbo in izgradnjo komunalne infrastrukture.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škocjan ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb javnega prava na ravni občine drugim pravnim osebam, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 5.000.000,00 tolarjev.
Javna podjetja ali javni zavodi kateri ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, odloča župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene s proračunom.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine, kot predstojnemu organu občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, direktor OU ali nadzorni odbor.
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Škocjan v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0014/2005
Škocjan, dne 20. decembra 2005
Župan
Občina Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti