Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5385. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2006, stran 13714.

Na podlagi 1., 3., 10., 11. in 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/14 in 141/04), Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr.), 18. in 86 člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in 20/01) in Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 1/99, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 79/99, 89/99 – odl. US in 90/05), je Občinski svet Občine Tržič na 20. redni seji, dne 21. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Tržič za leto 2006
1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2006 (v nadaljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun občine Tržič za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |    V SIT|
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina                       | Proračun za |
|                                | leto 2006 |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |3.027.756.454|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |1.483.997.063|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|70   |* DAVČNI PRIHODKI                   |1.239.003.120|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček            | 891.899.481|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje                | 191.702.016|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve         | 155.401.623|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki                    |      0|
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina                       | Proračun za |
|                                | leto 2006 |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|71   |* NEDAVČNI PRIHODKI                  | 244.993.943|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    | 104.677.960|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine                |  8.935.905|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni                   |  3.729.183|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       |  6.500.000|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki              | 121.150.895|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|72   |* KAPITALSKI PRIHODKI                 | 123.524.612|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       |  37.328.915|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog             |      0|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega   |  86.195.697|
|    |premoženja                       |       |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|73   |* PREJETE DONACIJE                   |  54.000.000|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov         |      0|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine             |  54.000.000|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|74   |* TRANSFERNI PRIHODKI                 |1.366.234.779|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    |1.311.234.779|
|    |institucij                       |       |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev   |  55.000.000|
|    |proračuna EU                      |       |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |3.407.063.615|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|40   |* TEKOČI ODHODKI                    | 683.066.151|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         | 153.571.500|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |  25.976.950|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve            | 478.611.121|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti              |  6.410.400|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve                      |  18.496.180|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|41   |* TEKOČI TRANSFERI                   | 726.034.746|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije                     |  16.927.956|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      | 142.149.146|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |  89.831.773|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči transferi               | 477.125.871|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino             |      0|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|42   |* INVESTICIJSKI ODHODKI                |1.961.668.469|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |1.961.668.469|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|43   |* INVESTICIJSKI TRANSFERI               |  36.294.249|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |430 Investicijski transferi              |      0|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in f.osebam, ki  |  11.290.647|
|    |niso prorač.uporab.                  |       |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  |  25.003.602|
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina                       | Proračun za |
|                                | leto 2006 |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)   | -379.307.161|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |                            |       |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |       |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (750+751+752)                 |       |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|75   |* PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |      0|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil           |      0|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev            |      0|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije          |      0|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0|
|    |(440+441+442)                     |       |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|44   |* DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila                   |      0|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |      0|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |      0|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (IV.-V.)                    |       |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |                            |       |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                   |       |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                   | 480.000.000|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|50   |* ZADOLŽEVANJE                     | 480.000.000|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje                | 480.000.000|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                 | 151.000.000|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|55   |* ODPLAČILA DOLGA                   | 151.000.000|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga              | 151.000.000|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.- | -50.307.161|
|    |V.-VIII.)                       |       |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             | 329.000.000|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III)       | 379.307.161|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|–   |Stanje sredstev na računih konec 31. 12. 2005 (ocena) |  51.000.000|
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
|–   |Koriščenje sredstev, ki so ostala na računih, v letu  |  50.307.161|
|    |2006                          |       |
+-------+-------------------------------------------------------+-------------+
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka. Načrt razvojnih programov je priloga k temu odloku.
3. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prejemkov in skupen znesek predvidenih izdatkov. V bilanci prihodkov in odhodkov so prihodki izkazani po njihovih vrstah in virih, odhodki pa v skupnih zneskih in po posameznih namenih. Prihodki in odhodki so v posebnem delu bilance prihodkov in odhodkov razporejeni po natančnejših namenih.
4. člen
Kot sestavni del Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2006, se potrjujejo tudi osnutki finančnih načrtov krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
Ker vse krajevne skupnosti niso uskladile svojih finančnih načrtov s predlogom proračuna za leto 2006 in s Pravilnikom o delitvi sredstev med posameznimi krajevnimi skupnostmi v občini Tržič za materialne stroške poslovanja, so krajevne skupnosti dolžne uskladiti svoje finančne načrte s proračunom v roku 30 dni po sprejetju proračuna in jih posredovati Občini Tržič.
Skladno s 17. členom Odloka o krajevnih skupnostih na območju občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98) sveti krajevnih skupnosti po sprejemu občinskega proračuna sprejmejo predlog finančnega načrta.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali pogodbo.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so nosilci porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
8. člen
Župan oziroma od njega pooblaščena oseba lahko samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in po potrebi odpira nove konte.
Predsednik krajevne skupnosti oziroma od njega pooblaščena oseba lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in po potrebi odpira nove konte.
9. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno, največ do 45 dni, zadrži uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20% sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dvema proračunskima postavkama s sklepom župana, se upošteva 20% od vrednosti večje proračunske postavke.
Predsednik krajevne skupnosti s sklepom odloča o prerazporeditvah med posameznimi proračunskimi postavkami v svojem finančnem načrtu, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20% sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dvema proračunskima postavkama, se upošteva 20% od vrednosti večje proračunske postavke.
Spremembe namena in višine sredstev za posamezni namen, ki presegajo pogoje iz 1. in 2. odstavka tega člena, se opravijo s spremembo proračuna, ki ga potrdi Občinski svet.
11. člen
Nabava osnovnih sredstev, naročanje gradenj in izvajanje investicijskega vzdrževanja se izvaja v skladu z načrtom nabav in gradenj. Ne glede na to določilo lahko župan spremeni postavke v načrtu nabav in gradenj.
Skupni obseg pravic porabe, ki jih župan uporabi skladno s prejšnjim odstavkom, mora biti skladen z ustreznimi postavkami v proračunu za tekoče leto, vključno z dovoljenimi prerazporeditvami na podlagi tega odloka. V breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema navedene obveznosti skladno s pogoji iz 12. člena tega odloka.
12. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
– Investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 75% sredstev skupin odhodkov “42-investicijski odhodki” in “43-investicijski transferi”.
– Drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25% sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki” in “41-tekoči transferi”.
Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na namenske prejemke in izdatke proračuna. Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot namenske prihodke in prejemke opredeljuje Zakon o izvrševanju proračuna. Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg teh izdatkov in proračun.
V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem primeru prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na določeni postavki, ne glede na določila 10. člena tega odloka.
13. člen
Župan lahko v letu 2006 za odhodke za investicije in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključena v načrt razvojnih programov za leta 2006–2009, če so za ta namen že načrtovane pravice uporabe na ustrezni proračunski postavki za leto 2006.
14 člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan do zneska 1.000.000,00 SIT za posamezni namen.
15. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo občine se najkasneje do 31. 12. 2006 izloči 0,5% skupno doseženih letnih prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi proračunske rezerve do višine 1.000.000,00 SIT, vendar samo enkrat za isti namen.
16. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
17. člen
Pravni posli nad vrednostjo 500.000,00 SIT, ki jih sklepajo krajevne skupnosti z območja občine Tržič, so veljavni le ob predhodnem pisnem soglasju župana Občine Tržič. Pri nabavi opreme, naročanju investicijsko projektne dokumentacije in naročanju investicijsko-vzdrževalnih del, je vedno potrebno predhodno pisno soglasje župana, ne glede na vrednost pravnih poslov, ki jih sklepajo krajevne skupnosti.
18. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.
Župan lahko do višine 0,5% skupnih prihodkov iz 2. člena tega odloka odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz naslova obveznih dajatev.
19. člen
Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič v letu 2006 je možno na način in v skladu z določili Zakona o javnih financah in Zakona o financiranju občin, do višine, ki je opredeljena v splošnem delu proračuna in za investicije, ki so navedene v obrazložitvah splošnega dela proračuna.
Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na način, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah.
Pravne osebe javnega sektorja in sicer, javna podjetja ter podjetja, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2006 lahko zadolžijo in izdajo poroštva drugim pravnim osebam do skupne višine 10.000.000,00 tolarjev in sicer na način in pod pogoji, ki jih določata Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič.
20. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta poročati pristojnim uradom občinske uprave Občine Tržič.
Župan lahko za neposredne uporabnike proračuna s posebnim navodilom določi postopke in roke ter dokumente za medletno poročanje o izvrševanju finančnega načrta, ki je sestavni del občinskega proračuna.
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leti skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta.
21. člen
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v sladu s 4., 19. in 20. členom tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana Občinski svet Občine Tržič.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 403-02-0001/2005-51
Tržič, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti