Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5322. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2006, stran 13660.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 104/00) in 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet Občine Benedikt na 22. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Benedikt
za leto 2006
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Benedikt za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, občinskim premoženjem ter obseg zadolževanja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja Občina Benedikt.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine Benedikt so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun občine Benedikt za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV                        |
|IN ODHODKOV                            |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|KONTO   |NAZIV              |  ZNESEK V TISOČ SIT|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI         |        466.776|
|      |(70+71+72+73+74)        |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI         |        91.668|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|700    |Davki na dohodek in dobiček   |        66.082|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|703    |Davki na premoženje       |         7.869|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|704    |Domači davki na blago in    |        17.717|
|      |storitve            |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|706    |Drugi davki           |           –|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI        |        44.680|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|710    |Udeležba na dobičku in dohodki |         6.595|
|      |od premoženja          |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|711    |Takse in pristojbine      |          925|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|712    |Denarne kazni          |           –|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|713    |Prihodki od prodaje blaga in  |        21.990|
|      |storitev            |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|714    |Drugi nedavčni prihodki     |        15.170|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI       |        45.400|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|720    |Prihodki od prodaje osnovnih  |          400|
|      |sredstev            |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|721    |Prihodki od prodaje zalog    |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|722    |Prihodki od prodaje zemljišč in |        45.000|
|      |nematerialnega premoženja    |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|73     |PREJETE DONACIJE        |           –|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|730    |Prejete donacije iz domačih   |           –|
|      |virov              |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|731    |Prejete donacije iz tujine   |           –|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI       |        285.028|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|740    |Transferni prihodki iz drugih  |        285.028|
|      |javnofinančnih institucij    |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |        530.510|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI         |        106.709|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|400    |Plače in drugi izdatki     |        26.995|
|      |zaposlenim           |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|401    |Prispevki delodajalcev za    |         4.225|
|      |socialno varnost        |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|402    |Izdatki za blago in storitve  |        69.079|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|403    |Plačila domačih obresti     |         2.110|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|409    |Rezerve             |         4.300|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI        |        171.334|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|410    |Subvencije           |         5.180|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|411    |Transferi posameznikom in    |        69.360|
|      |gospodinjstvom         |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|412    |Transferi neprofitnim      |        16.001|
|      |organizacijam in ustanovam   |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|413    |Drugi tekoči domači transferi  |        80.793|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|414    |Tekoči transferi v tujino    |           –|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI      |        252.467|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|420    |Nakup in gradnja osnovnih    |        252.467|
|      |sredstev            |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |           -|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|430    |Investicijski transferi     |           -|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |        -63.734|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+--------------------------------------------+----------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH    |           |
|      |POSOJIL IN PRODAJA       |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      | KAPITALSKIH DELEŽEV      |           –|
|      |(750+751+752)          |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|750    |Prejeta vračila danih posojil  |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|751    |Prodaja kapitalskih deležev   |           –|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|752    |Kupnine iz naslova       |           –|
|      |privatizacije          |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |V. DANA POSOILA IN POVEČANJE  |           |
|      |KAPITALSKIH           |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      | DELEŽEV (440+441+442)     |           –|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |           |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV       |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|440    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |           –|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV       |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|441    |Povečanje kapitalskih deležev  |           –|
|      |in naložb            |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|442    |Poraba sredstev kupnin iz    |           –|
|      |naslova privatizacije      |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA |           |
|      |IN SPREMEMBE          |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      | KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+--------------------------------------------+----------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |VII. ZADOLŽEVANJE (500)     |        200.000|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE          |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|500    |Domače zadolževanje       |        200.000|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)   |        140.000|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|55     |ODPLAČILO DOLGA         |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|550    |Odplačilo domačega dolga    |        140.000|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |           |
|      |SREDSTEV NA RAČUNIH       |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      | (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)   |        -3.734|
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   |        60.000|
|      |VIII.)             |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |XI. NETO FINANCIRANJE      |        63.734|
|      |(VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.)   |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |                |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
|      |OCENA STANJA SREDSTEV NA    |         3.734|
|      |RAČUNIH 31. 12. 2005      |           |
+-----------+--------------------------------+----------------------+
Negativno stanje sredstev na računu leta 2006 bo pokrito iz ostanka sredstev na računu proračuna iz leta 2005.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo so prihodek proračuna.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev, prihodki za izvajanje komunalne dejavnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
6. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke. Sredstva za sofinanciranje programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, kar se dogovori s pogodbo.
7. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
9. člen
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 2,200.000,00 SIT. Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o javnih financah.
10. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve župan in o tem s pismenimi poročili obvešča občinski svet.
11. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
13. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
14. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
15. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če je za ta namen že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta in sicer v naslednjem največjem obsegu za posamezne namene:
1. Pri tekočih odhodkih konta 40 in tekočih transferih konta 41 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 30% teh pravic porabe v proračunu za leto 2006.
2. Pri investicijskih odhodkih konta 42 in investicijskih transferih konta 43 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 70% teh pravic porabe v poračunu za leto 2006.
16. člen
Župan lahko dolžniku do višine 20.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
17. člen
Pristojni občinski organ lahko opravlja nadzor nad materialnim finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebe za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 7. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
18. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami 85. člena Zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačana do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 40302-002/2005-34
Benedikt, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti