Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5408. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2006 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica, stran 13735.

Na podlagi 143. In 144. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, in Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04) in 19. člena Odloka o stavbnih zemljiščih v občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 88/01, UVG, št. 41/03) je Občinski svet Občine Žirovnica na 27. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2006 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
1. Povprečni stroški komunalne opreme v skladu s 3. točko 18. člena Odloka o stavbnih zemljiščih v občini Žirovnica se določijo v znesku 8.610,00 SIT/m2 gradbene parcele, kar je enako osnovni ceni komunalne opremljenosti 1 m2 gradbene parcele primerjalne velikosti 600 m2 in primerjalne skupne neto tlorisne površine objekta 200,00 m2, (kar da 33,33% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00).
2. Za vsako dodatno 6,667% večjo izkoriščenost gradbene parcele se faktor poveča za 10,0% (faktor od 1,00 do npr. 2,00 pri 100% izkoriščenosti gradbene parcele), za vsako zmanjšanje izkoriščenosti gradbene parcele za 3,333% pa se faktor zmanjša za 10,0% (faktor od 1,00 do 0,00).
V obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti uporablja linearna interpolacija.
3. V skladu z 18. členom Odloka se pri izračunu površin objekta uporabljajo korekcijski faktorji:
a) glede namembnosti objekta, kot olajšava za pospeševanje stanovanjske gradnje:
– obrtno-industrijska dejavnost, ki nadpovprečno
obremenjuje komunalno infrastrukturo (kemična ind.,
avtopralnice, pralnice, benc. črpalke        100%  faktor je 1,00
– gostinska in počitniška dejavnost         90%  faktor je 0,90
– poslovna in trgovska dejavnost           80%  faktor je 0,80
– obrtno-industrijska dejavnost           80%  faktor je 0,80
– stanovanjska namembnost              60%  faktor je 0,60
– skladiščna dejavnost                50%  faktor je 0,50
– pokrita parkirišča                 40%  faktor je 0,40
– kmetijska dejavnost                30%  faktor je 0,30
– zunanja parkirišča, športne površine        25%  faktor je 0,25

b) za izgradnjo kanalizacije in ČN za
že zgrajene objekte                     faktor je 0,22
c) za izgradnjo kanalizacije in ČN za
priklopljene na skupinske greznice             faktor je 0,70
d) za izgradnjo javne razsvetljave za
že zgrajene objekte                     faktor je 0,22
e) Za cesto v makadamski izvedbi              faktor je 0,22
4. Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 gradbene parcele znašajo 8610,00 SIT/m2, od tega je upoštevana posamezna komunalna oprema v naslednjih deležih:
------------------------------------------------------------------------------
a) individualna raba:
– kanalizacijsko omrežje – fekalno 20%            1.722,00 SIT/m2
– plinovodno (toplovodno) omrežje    10%  861,00 SIT/m2
– vodovodno omrežje         11%             947,00 SIT/m2
– električno omrežje – kabelsko   10%             861,00 SIT/m2
– električno omrežje – zračni vodi    7%  603,00 SIT/m2
– telefonsko omrežje         6%             516,00 SIT/m2
b) kolektivna raba:
– cestno omrežje – asfalt +
 pločniki               35% 3.014,00 SIT/m2
– cestno omrežje – asfalt      28%            2.411,00 SIT/m2
– cestno omrežje – makadam       15% 1.292,00 SIT/m2
– urejena parkirišča         8%             689,00 SIT/m2
– parkirišča v sklopu cest        3%  258,00 SIT/m2
– omrežje javne razsvetljave     5%             431,00 SIT/m2
– kanalizacijsko
 omrežje – meteorno        12%             1033,00 SIT/m2
------------------------------------------------------------------------------
Skupaj (osnovna kom.
oprema a) + b))          100%   6.028,00 SIT/m2  8610,00 SIT/m2
------------------------------------------------------------------------------
5. Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se površina gradbene parcele, na katerem bo stal objekt zavezanca, pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja za m2 gradbene parcele iz točke 1, korekcijskimi faktorji zmogljivosti javne infrastrukture iz točke 2, 3 in 4 z upoštevanjem objektov in naprav komun. opremljenosti, na katero je objekt možno priključiti.
6. Delež stroškov opremljanja zemljišč z javno infrastrukturo (CATV, telefon, plin), ki ne pripada lokalni komunalni infrastrukturi, se zavezancem ne odmerja.
7. Oddaljenost (nad 200 m) posameznega komunalnega voda od stavbne parcele in s tem povezani stroški izgradnje ozir. zmanjšanje komunalnega prispevka, se ugotavljajo za vsak primer posebej.
8. Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno uporabo obračuna neto tlorisnih površin objekta glede na celotno površino gradbene parcele ter korekcijskih faktorjev iz točke 2, 3 in 4.
9. Vrednost, določena s tem sklepom se mesečno revalorizira z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino STG ter se uporablja od 1. 1. 2006 do uveljavitve novega sklepa, vendar najkasneje do 31. 3. 2007.
10. Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
11. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42007-0001/2005
Žirovnica, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti